Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHI

T: XVII- IT: 58 – H: צ

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

Schrijfwijze van  , het eerste karakter voor deze guà.
( ‘guà’ (“卦”) is voor de I Tjing de benaming van zowel het ‘hexagram’ als het ’trigram’ in het Chinees):

gedicht

het leest

[moment 15]

7 november 2015. in de smalle tuchtkamer van het genot waar alles vlamt en rondom laait, wordt langzaam zichtbaar de zwarte pit, zaad en olie, motor van verval. de dagen tellen ons, de tijd loopt vol en vast in onze onverschilligheid.

wolken overdrijven. het land wordt grillig zand. driftige gebaren overwoekeren de data. het heeft het en verder niets in handen, het is een niets dat niets omgeeft als karteling, een zweven in het zweven dat het doet in haar.

nutteloos, armtierig leeft het van kramp tot kramp in letters die hun klank verloren. het wou in de eertijdse weelde van woorden haar warme lijf nog eenmaal zacht en stil omarmen, maar het komt niet verder dan een manke zin.

in de kamer kreunt de duisternis, van hen afkerig. in het zwart streelt het met een pink de lippen van haar zwijgen. het al breekt in haar open, straalt. het leest haar licht en niets is wat er staat.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHI

tekening dv 2020
over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Tsaddie
journal intime

Publieke redactie, occasioneel met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur, van een serie teksten uit 2020. De teksten ontstonden aanvankelijk als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan – soms maar niet altijd – ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren. De oorspronkelijke versie van 2020 verdwijnt in de archieven.

Op die wijze verken ik alvast de mogelijke rolverdelingen in de organisatie van het creatieve schrijven in de nabije toekomst.

jt93 – et il en isolait six – SCHE PEN

En toen waren ze met 11

In de psychologie, en ook in haar moeder de filosofie, ressorteert men vaak tot het catalogiseren van de concepten, (fictieve, abstracte) dingen die men kan benoemen, zodat men toch een schijn van wetenschappelijkheid op de glanzende bladspiegel kan toveren.

Overal in de menselijke bedrijvigheden is het opsommen een aanbevolen beheersingsstrategie, een ‘best practice‘. Méér controle krijgt men daardoor niet dadelijk over het verloop van de gebeurtenissen, maar men kan dan toch al met stelligheid aantonen in welke sector, welke categorie het mis ging, welk onderdeel van het systeem het liet afweten. De indexatie in conjunctie met de profilering van de individuen wordt zo een vlijmscherp instrument van de politieke macht. De DSM is een boek, maar als programma werkt het louter op profilering en indexatie. Facebook is een zgn. ‘sociale netwerk applicatie’, maar als programma doet het niets anders dan mensen indexeren en profileren in functie van de commerciële exploitatie ervan.

Een opvallend gegeven daarbij is dat men vlugger geneigd zal zijn de zelf verzonnen opdeling tot een even aantal te beperken. Die voorkeur voor het even getal lijkt sterk op een culturele bepaling, want in het oude India heb je veel vaker oneven elementen in dat soort ideële opsomming. Bij ons, in het Westen, zal men veel sneller spreken van 4 basisemoties, of 6 of 8 maar zelden hoor je een psycholoog het hebben over de 5, 7 of 9 kernemoties.

Toen ik het rampzalige plan opvatte om met de Kathedraal de negatieve emoties als kennisverwervingsmodaliteiten te gaan onderzoeken, heb ik daar even bij stil gestaan en ik ontdekte dat het gewoon veel simpeler is om een cirkel in pare gelijke delen op te delen dan in onpare. Ik ben legendarisch slecht met getallen, dus ik weet nog steeds niet echt goed hoe je een cirkel makkelijk in 5 gelijke delen kan opdelen, terwijl ik die met passer en lat in een oogwenk in 2,4,6 of 8 heb opgedeeld. Als je dan het schematiseren en het tekenen van diagrammen een voorname plaats toekent in je toolbox, is de keuze voor het pare getal al gauw een onbewuste reflex, de weg van de minste weerstand. Het humane denken is nu eenmaal het denken van een gewoontedier.

En de humane theorievorming is sowieso veel vaker afhankelijk van dat soort contingenties dan men wil toegeven. Niets is zo bepalend hier als de fatale combinatie van onze ijdelheid en onze gemakzucht. Dat en de combinatie van moedwil en misverstand zoals W. F. Hermans die met veel verve beschreef.

Kijk: ik stop al met zoeken omdat ik twee nette koppeltjes heb, en een glanzende combine van vier boosdoeners: ijdelheid, gemakzucht, moedwil en misverstand. Waarom doe ik daar hier nu niet bijvoorbeeld ‘gulzigheid’ of ‘mateloosheid’ bij? Iemand als Georges Bataille, wiens werk ik erg bewonder voor het weinige dat ik ervan las, zou dat vast onderschrijven. Het zal mij leren, zeg ik maar, rood als een kreeft van mateloze schaamte.

Vaak eerder arbitrair dus, die indelingen. Waarom iets wel en in andere gevallen niet tot een autonome categorie wordt gerekend, heeft veelal slechts een heel dunne rationele verantwoording.

Het is daarom misschien dat mijn aandacht geheel intuïtief gewekt wordt door iemand die dan wel eens een oneven aantal van zelfverzonnen categorieën naar voren schuift.
Van de zes modaliteiten van de ‘Gestaltung’ bij Hans Prinzhorn neem ik graag notie, maar toen Jean Oury mij vanochtend het pentagram van de pathos van Viktor von Weiszacker in de schoot wierp, was ik meteen vertrokken voor een lees- en doorklik-queeste die geheel mijn dagschema overhoop haalde, zodat ik nu pas, net voor het avondjournaal, nog aan het ochtendwerk moet beginnen.

Maar ik wil mij op zulk een labiele, aanvechtbare ondergrond niet laten kennen als een irrationeel voortrekker van het Onpare in de ‘Spaltung‘ van het Werkelijke, stel je voor, dus ik som beide indelingen hier op, in de hoop ook dat ik daar zelf iets van ga onthouden, want niets imponeert meer in een conversatie dan het moeiteloos citeren van een categorisatie die meer dan vier elementen bevat. Tja, die ijdelheid van mij, pfieuw.
Elkwegs, hier gaan we.

de 6 driften van Hans

De 6 ‘Trieben’ van de ‘Gestaltung‘ van Hans Prinzhorn (we waren die naam al ’s tegen gekomen bij de Klee-lezing) betreft de wijze waarop zijn patiënten hun creativiteit beleven. Wij zouden voor het Duitse ‘Trieben’ spreken van ‘driften’, ‘neigingen’ of ‘aandrang’.
Oury zegt daarover dat de ‘Trieb‘ bij Prinzhorn vager is dan bij Freud: ‘il s’ agit d’une sorte d’ énergie primitive’.

Ik dacht daarbij aan de ‘propulsje‘ in de Vlaamse versie van Chicken Run, een film waar ik met mijn kinders ontieglijk veel plezier heb beleefd, maar, om ernstig te blijven: het betreft de krachten die ons voortdrijven, ons motiveren en onze handelingen bepalen. Ik som de ‘Zes Trieben van Hans’ hier op, studeer maar mee met mij. U en ik, wij gaan in onze creativiteit vaak heftig te keer voortgedreven door een drang, een energieke hang naar:

 1. decoratie
 2. ordening
 3. imitatie
 4. vorming, manifestatie
 5. symboliek
 6. spel

Wat je hier en vaak gaat zien bij een paar aantal van dergelijke categorieën is dat er altijd wel 1 is die een ietsje uit de toon valt, of waarvan de uitleg maar heel vaagjes is. Vaak is dat zwakke zusje ook maar een flauwe parafrase van de functie van het hoofdbegrip zelf, hier het vierde item: de ‘vorming, manifestatie’.

de 5 modaliteiten van Viktor

Veel solider lijken ons de vijf modaliteiten van de Pathos in de Pathosofie van Viktor von Weizsäcker, en die passen netjes bij de vijf modale werkwoorden in het Duits.

Nu, in de taal zelf – als ik die vanuit mijn panentheïstisch pseudo-Taoïsme voor een keer zou mogen verhelderend omschrijven als een meta-individueel en historisch devolutief psychisme, zonder meteen voor neonazi gehouden te worden – hou je sowieso enkel over wat er echt nodig is om duidelijk te zijn. Want zo werkt de differentie in de betekenisvorming nu eenmaal: de taal zuivert zichzelf in het gebruik van haar sprekers van al het overtollige in de benamingen omdat de sprekers van de taal dat niet (langer) nodig hebben om zich kenbaar te maken. Maar goed, hier zijn de ‘Vijf Modaliteiten van Viktor’. U en ik, wij doen wat we doen omdat we het

 1. durfen’ – mogen
 2. mussen’ – moeten, verplichting onder interne morele dwang
 3. sollen’ – zullen, verplichting onder externe dwang
 4. sollen’ – willen
 5. können’ – kunnen

Het zou heel interessant zijn om de verschillende lexicale toewijzing van die modaliteiten in de diverse talen te onderzoeken, maar dat soort onderzoek is vooralsnog beveiligd met een taboe omdat het geurt naar speuren naar een ‘volksaard’ en het in die zin ook misbruikt kan worden om daarin dan beoordelings-classificaties aan te brengen. We zijn daar naar mijn geheel onbeduidende mening met z’n allen ook niet klaar voor, dat kan pas als onze collectieve nijd tot een aanvaardbaar en werkbaar niveau bedwongen is. En dat noodlottige peil zie ik vooralsnog daarbuiten helaas alleen maar stijgen…

Alleszins, we dienen te erkennen: deze vijf modaliteiten vangen inderdaad in het dagelijkse leven alle vragen op wanneer wij ons gedrag willen analyseren of organiseren. Op elk moment, in elke situatie, wanneer je je afvraagt of je iets wel of niet zou gaan doen, haal je het lijstje van Viktor erbij. Mag dat wel, wat ik wil doen? Zou ik het behoren te doen, om eerlijk en consequent te blijven met mijzelf? Word ik er sowieso niet toe verplicht? Wil ik dat eigenlijk wel doen, is mijn motivatie om het vol te houden wel groot genoeg? En tenslotte: kan ik dat wel, heb ik daarvoor wel de nodige capaciteiten?

Stuk voor stuk betere vragen dan eender welke waarom-vraag. Leve Viktor! Een gezond mentaal leven is dan letterlijk dat je weet waar je staat, dat je zonder al te veel kopzorgen weet wat je mag, wat je moet (2x), wat je wil en wat je kan. Rust noemt men dat, peis en vrede in het hoofd.

Ik voeg daar dan, in mijn al te gulzige streven naar meerwaarde en als volleerd ideoloog van mijn fictieve Kathedraal aan toe: ware rust vindt het humane bewustzijn pas bij de afwezigheid van de noodzaak aan een ego, bij de stilte van het ‘ik’.

Dan pas word je deelachtig aan de vanzelfsprekende ervaring van het Gebeuren. Dan pas ben je klaar voor de Neo-Kathedraalse Oplossing van Alles en Daar Voorbij: de Dissolutie van het Ik. Wanneer je niets moet (2x), niets wil, niets kan en niets mag en alles gewoon vanzelf gebeurt. Wanneer je heel die drang naar indexatie en profilering achter je kan laten, voorbij de beklemmende angsten en de lusten, in de nederige overgave aan het Moment.

Het is een gezegende staat waarvan ik uit eerder stommelings bereikte ervaring weet dat ze binnen ieders bereik valt, maar het vergt heel wat matiging en discipline om er een gewoonte van te maken, om die weg naar de gewoonte te betreden tot het geen weg meer is, om zonder een gevoel van opgave van die hemelse gave te kunnen genieten.

invoer 2020, rev. dv@CHI

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
tekening naar een figuur in ‘The Town’ van Pamela Colman Smith
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 58  (duì) – “Openheid”

Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 58 “Dwee” (兌) – “Blijheid”

In deze interpretatie vertegenwoordigt Hexagram 58 een tijd van vreugde, oprechte blijdschap en harmonie. Het beeld van een bron die borrelt en stroomt, geeft aan dat er een overvloed aan positieve energie aanwezig is.

Dwee nodigt ons uit om te genieten van het moment en te waarderen wat we hebben. Het herinnert ons eraan om tevreden te zijn met wat het leven ons biedt en om te delen in de vreugde met anderen om ons heen. Het is een tijd om te feesten, te lachen en plezier te maken.

Dit hexagram spreekt ook over het belang van openheid en eerlijkheid in onze relaties met anderen. Door oprechte communicatie en het delen van onze gevoelens kunnen we een diepere verbinding en harmonie met anderen tot stand brengen. Het aanvaarden van anderen zoals ze zijn en het uiten van waardering versterkt de banden tussen mensen.

Dwee moedigt ons aan om onze creatieve expressie te uiten en onze passies te volgen. Het is een tijd om onze talenten te delen met de wereld en te doen waar we van houden. Door ons hart te volgen en onze unieke bijdrage te leveren, kunnen we meer vreugde en vervulling in ons leven vinden.

Op een dieper niveau suggereert dit hexagram dat vreugde en geluk voortkomen uit innerlijke tevredenheid. Het herinnert ons eraan dat geluk niet afhankelijk is van externe omstandigheden, maar eerder een innerlijke staat van zijn is. Door onze houding ten opzichte van het leven te cultiveren en dankbaarheid te beoefenen, kunnen we meer vreugde en harmonie ervaren.

In de praktijk van het Taoïsme kan meditatie en zelfreflectie ons helpen om ons bewust te worden van de vreugdevolle aspecten van het leven. Door stil te staan bij onze zegeningen en dankbaarheid te tonen voor de kleine dingen, kunnen we onze harten openstellen voor de stroom van vreugde die altijd aanwezig is.

Het hexagram Dwee herinnert ons eraan dat het leven kort is en dat we van elk moment moeten genieten. Door vreugde te delen met anderen en oprecht te zijn in onze relaties, kunnen we een positieve en ondersteunende omgeving creëren voor onszelf en anderen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CGZ middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Bibliografie I Tjing

Dit zijn de boeken die ik gebruik om de gegenereerde tekst te checken en, in een later stadium ev. nog aan te vullen/corrigeren.

 • [HUANG 2010]: Huang, Alfred, The Complete I Ching. 10th Anniversary Edition, Vermont 2010, ISBN 978-1-59477-386-0
 • [RITSEMA 1997]: Ritsema, Rudolf & Karcher, Stephen, I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie, Rotterdam 1997, ISBN 90 5637 001 4
 • [WILHELM 1989]: Wilhelm, Richard, I-ging: das Buch der Wandlungen / aus d. Chines. übertr. u. hrsg., München 1989, ISBN 3-424-00061-2
 • [DENING 1995]: Dening, Sarah, The Everyday I Ching, New York 1995, eISBN 9781466833913

Gebruikte prompt voor het genereren van de basisfiche voor elk Hexagram:

Geef alstublieft een expert Taoïstische (Neidan) uitleg in het Nederlands voor Hexagram [nummer]. [Hexagramnaam] ("[Chinese naam]") - "[Nederlandse vertaling]".

Vervang “[nummer]”, “[Hexagramnaam]”, “[Chinese naam]” en “[Nederlandse vertaling]” in de prompt met de specifieke details van het hexagram waarvoor je de uitleg wilt ontvangen. Bijvoorbeeld:

Geef alstublieft een expert Taoïstische (Neidan) uitleg in het Nederlands voor Hexagram 26. Ta Tsjoe ("大畜") - "Groot Vergaren".

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

57 – ’t kleinste licht wordt gloed in ’t volle duister
69 – een mooi plan is gedurfd maar ondoordacht
418- geniet van het exces door matiging
471 – al vrijende bevrijden wij de ziel
495 – als l de liefde is, zeg l en zwijg

comp. dv@BJV

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v. 0.8 – VII – De Zegewagen – F

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was VII – De Zegewagen (VII – The Chariot)

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

Op de Smith-Waite Tarotkaart van 1909 wordt een krachtig tafereel weergegeven. Tegen een egale okerkleurige hemel staat een figuur rechtop in een imposante praalkoets met grote, geelgeschilderde karrewielen. Deze figuur, gekroond en zelfbewust, kijkt vooruit met vastberadenheid. De koets zelf lijkt op het eerste gezicht op een grijze vierkante steen, met een baldakijn op vier steunpilaren en een achterwand bedekt met lichtblauwe stof, versierd met witte vijfpuntige sterren. De gekroonde figuur draagt een kroon met parels en een grote achtpuntige zon, gehuld in een stralend blauw harnas. Alchemistische symbolen zijn mogelijk aanwezig in de riem en rok van de figuur, hoewel de exacte details open blijven voor interpretatie. Voor de koets rusten twee Oudegyptische leeuwensfinxen, een zwarte en een witte, met hun staarten sierlijk rond hun lichamen gekruld. Centraal op de koets zijn twee vleugels afgebeeld die verbonden zijn door een gele cirkel, met daaronder het Joni en Lingam tantra symbool: een liggend wiel met een stok erdoorheen.

Deze kaart vertegenwoordigt De Zegewagen, wat symbool staat voor triomf, controle en vooruitgang. De figuur in de koets straalt zelfverzekerdheid uit en lijkt alles onder controle te hebben. De kaart symboliseert de overwinning na een periode van strijd en inspanning, en wijst op de mogelijkheid om obstakels te overwinnen door vastberadenheid en focus. De aanwezigheid van de rivier en de stad op de achtergrond benadrukt de reeds afgelegde spirituele levensreis van de figuur. De rivier symboliseert het oversteken van uitdagingen en groei, terwijl de stad wijst op een zekere maturiteit die is bereikt.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan De Zegewagen worden geassocieerd met de Hebreeuwse letter Cheth, die het teken van de ‘krachtige levensstroom’ vertegenwoordigt. Dit benadrukt de vitale energie en innerlijke kracht die nodig zijn om obstakels te overwinnen en vooruitgang te boeken.

In een Theosofisch perspectief verwijst deze kaart naar de reis van de ziel op het aardse vlak. De figuur in de koets symboliseert de menselijke ziel, die wordt geleid door de dualiteit van materie (de leeuwensfinxen) en geest (de vleugels en de cirkel). De overwinning van de ziel wordt bereikt door het harmonieus beheersen van deze tegenstellingen en het leiden van de eigen evolutie.

Samenvattend illustreert de Smith-Waite Tarotkaart VII – De Zegewagen een krachtige triomf en vooruitgang na strijd. De figuur in de koets vertegenwoordigt zelfbeheersing en wilskracht, terwijl de leeuwensfinxen de dualiteit van materie en geest symboliseren. De kaart moedigt aan tot het vinden van balans en het leiden van de eigen reis naar succes en overwinning, met een diepere nadruk op innerlijke kracht en evolutie. De achtergrondelementen van de rivier en de stad benadrukken de maturiteit en de reeds afgelegde spirituele levensreis van de figuur.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Laatste wijziging: dv@CHI

chatlink(s)
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus.

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, door veelvuldig gebruik als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

dv@CHB

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.