over het Nietzsche Citatenprogramma

het NKdeE Nietzsche citatenprogramma is een eenvoudig programma dat het het gehele werk van Friedrich Nietzsche in Nederlandse vertaling als input heeft en een reeks van dagelijkse ‘citatenprentjes’ op Facebook als output.
het programma kadert in een geheel van NKdeE programma’s die de hedendaagse functies van een ‘auteur’ willen onderzoeken.

voorbeeld van de output van het Nietzsche Citatenprogramma

schets van de context, de praktijk van het citeren

in het tweede decennium van de 21ste eeuw werden beeldbestanden (jpeg, gif, png,…) met verscheidene grafische elementen en ook tekstuele input van meestal lang overleden auteurs erg populair in de zgn. ‘sociale netwerken’ (facebook, twitter, pinterest,…)

de aanmakers van deze ‘citaatprentjes’ was het er voornamelijk om te doen om aandacht (attentie) te winnen in de voortschrijdende attentie-economie ten gevolge van de toenemende exploitatie van de internetgebruiker voor commerciële doeleinden (‘clickharvesting’) . hun prioriteiten lagen niet bepaald bij het ‘correct’ citeren, noch bij de exactheid van hun bronvermelding, de louter bibliografische tekstverwijzing.

het oeuvre van ‘klassieke’ auteurs werd zo ingezet, niet om zijn inhoud of literaire waarde maar om de louter kwantificeerbare ‘attentiewaarde’. de naam van de auteur en zijn faam bleef echter wel functioneren als ‘autorisatie’ van de boodschap achter het gebruik van de prentjes, dus net als vroeger in de praktijk van het citeren van gevestigde auteurs in boekwerken, een praktijk in welks verlengde ‘wetenschappelijke’ artikels hun ‘wetenschappelijkheid’ dienden op te houden met extensieve ‘bronvermelding’.

de verwarring van al die verschillende ‘citeer’- of ‘aanhalings’-praktijken die al aanzienlijk was in de gedrukte literatuur (een literair-kritische verwijzing naar eerder ‘onderzoek’ kan je moeilijk vergelijken met een referentie naar de resultaten van een eerder uitgevoerd positief-wetenschappelijk experiment) sloeg nu om naar een totaal onontwarbaar kluwen van al dan niet verborgen motivaties door de commerciële belangen van mensen, organisaties of bedrijven, die dwars door alle bestaande tradities heen om de meest uiteenlopende korte termijndoelen een explosie van citaten loslieten op de reeds oververzadigde ‘informatiemarkt’

de gevolgen daarvan voor de perceptie van wat een ‘auteur’ is zijn niet te overzien. het onmiddellijke resultaat was al dat de zoekmachines van Google al veel minder efficiënt gebruikt konden worden voor het opzoeken van benodigde referenties. Daar waar je vroeger maar ‘life is but a walking shadow’ hoefde in te typen om bij een min of meer betrouwbare Shakespeare-tekst van Macbeth uit te komen, kom je nu in een kluwen van pinterestprentjes terecht.

bovendien werken dit soort citatenprentjes cliché-bevestigend: het bestaande vage beeld van een Nietzsche wordt erdoor bevestigd want elk citaat dat die eigenschap niet heeft, heeft automatisch minder clickwaarde.

zoals overal zorgt de ‘vrije markt’ dus voor vergrijzing, middelmaat, berusting in het nietszeggende, degeneratie van de informatieve waarde van de originele encodering (veelal nog in handschrift).

zoals overal vindt de natuurkracht van het Kapitaal haar expressie als entropische verrotting van een oorspronkelijk negentropische conceptualisatie door de auteur.
bovendien kan je niet anders dan besluiten dat de uiteindelijke functie van het auteurswerk enkel als een infectie kan gedacht worden omdat het werk vaneigens de schijnbare soliditeit van een eerdere consensus aanvalt en doorbreekt met de vernieuwende creatieve impuls.

elkwegs: het uiteindelijke resultaat is een een louter kwantitatieve data-explosie en een kwalitatieve degeneratie en egalisatie: de conceptuele expressie verwordt tot egaal grijze smurrie…

methodes van het programma

het Nietzsche citatenprogramma zorgt voor een persoonlijke lezing van het oeuvre van Friedrich Niezsche: het gebruikt de auteur-novice van de NKdeE Jan D. Vekemans als inleesapparaat en citatenselectiemechanisme.

dit benadert of valt samen met de ‘gewone’ leesfunctie van elke humane auteur: de auteur leest andere auteurs en ‘onthoudt’ irrationeel en quasi-rationeel bevoorrechte passages uit het werk van de auteur.

bij verder ontwikkeling van het programma kan wat er geselecteerd wordt (en wat niet) eventueel worden als input voor een AGI-leerproces dat een soortgelijk selectiegedrag kan gaan vertonen.

voor betere resultaten raden we dan ook aan dat dit programma met verschillende auteurs zou worden herhaalt, zodat de selectiedifferentie kan worden aangewend in de optimalisatie van het leerproces.

de printmethodes zijn op zich ook zéér interessant (designelementen die bepalen of het citaat al dan niet gelezen wordt dan wel enkel aangeklikt, etc) maar lijken ons hier van secundair belang.

output

de output van het Nietzsche Citatenprogramma wordt per maand ter beschikking gesteld van het Brede Publiek via dit bestand (‘pagina’):

https://dirkvekemans.be/output-van-het-nietzsche-citatenprogramma/

This website uses the awesome plugin.