Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHA

T: W9- IT: 13 – H: ט

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het I Tjing hexagram van gisteren. Gebruikt hexagram grafiek by Ben Finney, Attribution: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=611617 – tekening en compositie: dv (Public Domain, wat mij betreft, maar u dient dus de heer Finney te vermelden zoals hier, indien u dit bestand elders wenst te gebruiken).
gedicht

het zong

[moment 22]

24 november 2015. nog even en het heeft zijn uitgeleefde toekomst ingehaald. het woord is al weg, de straat ervan is opgebroken. er stijgt nog zang op van voltooiing waarin het zweven kan terwijl de wereld barst van zelfgenoegzaamheid. een mot zeikt het wat complimenten in de mond.

één cluster van klanken wil nog iets beduiden. ‘deze winter bloeit de winter open met een naakte rug’, zegt het, en: ‘de koude brengt in iedereen de koude tot zichzelf.’ het leest witte haat in de starre ogen der gesloten gelaten.

de raven staan te pikken op de lege wei. het is november, de eerste scheur in het behang. het legt verklaringen af, een oprisping leek het eerst, met mondjesmaat, maar al snel braakt het zeeën van zurig slijm. er is het onmiskenbare gevoel van algehele bladersterfte.

het zong een ijl en langzaam lied, gekerm vol rot en gif. de stank is nu al niet meer te harden. strompelend van duisternis naar duisternis ontdekt het de onbegrensde weidsheid van het echte veld.

invoer 2015 (privé) – rev. dv@CHA

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Tet
journal intime

De eerste séance van Jean Oury’s seminarie van 1987-1988 in diens Création et Schizophrénie [OURY 1998], is een ware grabbelton van werktuiglijke concepten. Oury laat zijn usual suspects opdraven in een Petrarceske Trionfo van de Weide, de Pré, zijn naar eigen zeggen onvertaalbare hoofdconcept.

Hij verwijst met ‘Fabrique du Pré‘ naar het gelijknamige boek van Francis Ponge, waarin Ponge als een ware voorvader van de Kathedraal de interne keuken van zijn schrijverij publiek maakte en liet zien hoe het gedicht ‘Pré’ tot stand kwam.

Oury lijkt bij dit concept de tekst van Ponge meer als een activerend label te gebruiken voor alles wat de artistieke Gestaltung als ‘oeuvre’ voorafgaat, dan als een echte verwijzing naar de schrijfmethode van Ponge zoals die in het boek wordt tentoongesteld.

Overigens: een tentoonstelling van de interne werkzaamheid bij het schrijven zoals die van Ponge in dat boek is nog geen simultane beleving en interactie met de lezer, zoals wij die hier een tijd lang hebben aangegaan, toen er nog lezers waren (2004-2012).
Die mogelijkheid had Ponge natuurlijk nog niet, hij zou waarschijnlijk wild geworden zijn van de mogelijkheden die er nu zijn en, even voorspelbaar, net zoals ik op een muur van onwil stuiten die van enige afbraak aan het fletse aureool van het schrijvende genie niet wil weten. Wat ik doe en deed blijft taboe, blijkbaar, tot er van de literatuur helemaal niets meer rest.

Elkwegs, het punt is dat Oury aan de kern van Ponge’s boek voorbij gaat en onder die Pré-hoofding een hele reeks van extern ontwikkelde ideeën laat samenvloeien Oury blijft psychiater, hem zie je de normaliteit niet ondergraven en het sacrale aureool van de auteur blijft bij hem dan ook onaangetast schitteren. Hij lijkt ook het geval ‘Artaud’ te vermijden, terwijl alle lijnen daar naartoe lijken te wijzen. Is hem dat te hachelijk?

Maar die toevloed aan ideeën die hij wel aan bod laat komen, dat is me nogal wat.

Want de Fabrique du Pré is bij Oury niet alleen alles wat pre-rationeel, pre-intentioneel, pre-representatief of pre-predicatief is, het is een ganse site, een landschap, en een passage daardoor, want de weg is het wandelen. Nagenoeg alles waar niemand het nu nog wil over hebben, maar dat destijds erg ‘hot’ was, daar lijkt het wat op.
Maar laat ons duidelijk zijn: wat treffen we aan op deze ‘site’? Ik maak vlug een lijstje want dat bespaart mij later allicht veel opzoekingswerk:

 • Husserl’s kernconcept van de ‘Abschattung‘, de schets waarvan het door Husserl veronderstelde directe contact met het Reële door Oury fel in twijfel getrokken wordt: wat Husserl’s Abschattung laat verschijnen is niet het Echte dat hij opzoekt, maar (reeds) een ‘Gestaltung‘, een abstrahering in functie van de taal.
 • Heidegger’s Dasein (Oury verwijst uitdrukkelijk naar de tekst ‘Bâtir, habiter, penser’ uit de vertaalde ‘Essais et conférences’, dat staat blijkbaar op alle leeslijsten) veronderstelt van het individu een onderwerping aan de ‘normopathiek‘: we worden gevat in de profielen van de dag (ik actualiseer de gedachte naar onze tijd, 2020) die ons de toegang tot de zone van de site ontzeggen. We lijden aan de dwang van de normaliteit.
 • Julia Kristeva’s semiotische Chora, met name zoals dat geëvoceerd wordt in haar Bakhtin-tekst over diens Carnavalwerk (zie [BAKHTIN 1984]: dat gaat vooral over Rabelais, dat werk ken ik vrij goed, het boek werd in mijn lezing de directe aanleiding voor de vijf edities van het Klebnikov Carnaval (2008-2014), de titel van dat evenement in Kessel-Lo refereerde er uitdrukkelijk naar).
 • diverse loci bij Lacan, diens 4 discours S1, S2, S en ‘a’, daar gaat het dan over hoe een passage van het ene discours naar het andere ons toestaat ons te distantiëren van het vernietigende “Réel”.
 • de Nachträglichkeit van Freud en de grafiek van de ‘boucle retroactive’ van Lacan die hij daarmee verbindt.
 • de noties van het interval, scandering en de interrupt bij Maurice Blanchot We moeten de tekst ‘L’interruption‘ lezen, staat er.
  • UPDATE 2023: Ik las die net, besprak dat even met ChatGPT en had er in dat ‘gesprek’ volgende opmerking bij:

   “Om de verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit in de humane spraak functioneel te analyseren, dien je m.i. af te dalen tot op het niveau van de fonemen, en verder nog de substrata in de auditieve stroom daaronder waar met intonatie, beklemtoningen, elisies, versprekingen en hiaten het individu zich in zijn volle beleving kenbaar maakt aan de ander en waar de betekenis vaak bokkesprongen lijkt te maken (de interrupties waar Blanchot op doelt) maar waar er wel degelijk op dat louter auditieve niveau nog steeds sprake is van continuïteit.

   En de ene stilte is de andere niet. Je kan zelfs zeggen dat ‘stilte’ helemaal niet bestaat want aan de receptieve kant zindert het uitgesproken woord soms nog minuten na, niet als ‘verwerkte betekenis’ maar eerder als obstructie in de eigen flow van de gedachten, zodat die dan ‘onverwacht’ plots weer ‘vanuit het niets’ als een in het discours op dat moment irrationele tegenwerping opduikt; Er is hier medunkt sprake van een resonantieruimte van de woorden die wat Blanchot abstraheert heel erg concreet inpakt in een soort dwingende uniformiteit: de ‘gang’ van het gesprek…”
 • de correctie die Jacques Schotte aanbrengt op de verkeerde interpretatie van Freud’s ‘Versagung’ dat je niet zomaar mag vertalen met ‘frustration’ omdat de analysator moet zwijgen: het Versagen verwijst ook naar het uitputten van het zeggen, het laten uitpraten, zodat het Verzwegene of het tussen de regels gezegde zichtbaar kan worden in de vrije uitstroom van de narratie.
 • het kosmogenetische punt van Klee (ha, oef, dat kennen we ook al)
 • de site du Pré is ook de plaats waar we de Urverdrängung, de oerverdringing van Freud dienen te situeren
 • de site is beschrijfbaar met de tool van het pentagram van Viktor Von Weizsäcker, die het terrein van de primaire sensaties stratifieert met de basismodaliteiten van de Trieb : moeten, willen, kunnen, mogen en zullen (‘sollen’)
 • het terrein van de primaire sensaties wordt ook beschreven door Henri Maldiney in diens ‘Regard, parole, espace’. Het boek is besteld.
 • het terrein valt samen met de ‘paysage‘ van Erwin Straus en vormt de basis van een echte diagnose: je moet de patient ontmoeten in zijn landschap, door het landschap passeren en er deelhebben aan de ‘Geschmack und Atmosphäre’ (ik leer hier meer Duits op een uur dan op gans mijn humaniora) van Hubertus Tellenbach

Hm. Als ik daar allemaal doormoet, wordt het een project van lange adem. We zullen alvast beginnen met het boek van Oury zelf helemaal gelezen te krijgen. Voor de die hards, hier nog een extra link:

UPDATE 2023: uiteindelijk zag ik er ook van af om al deze verwijzingen te gaan napluizen. De potentïele ‘winst’ leek mij te gering terwijl er op experimentele wijze, via de oefeningen met asemische technieken, veel sneller resultaten kunnen geboekt worden die niet lijden aan het euvel van de modes in het theoretische denken: als de mode uit is, heeft niemand er nog wat aan, omdat er niet echt conclusies uit getrokken werden of konden worden. Zeer interessant, maar vrijwel zonder toepasbaarheid in de praktijk.

dv 2020, rev. dv@CHA

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 13 –  同人 (tóng rén) – “Gelijkgestemden”

TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”

同人 

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 13 – Tong Ren (“同人”) – “Gelijkgestemden”

Hexagram 13 in het Taoïstische I Ching-orakel wordt Tong Ren genoemd, wat zich vertaalt naar “Gelijkgestemden”. Dit hexagram staat centraal in de leer van Neidan, ook bekend als Taoïstische alchemie, omdat het diepgaande principes bevat die van toepassing zijn op het innerlijke alchemistische proces.

In Neidan gaat het om het cultiveren van innerlijke harmonie, het ontwikkelen van wijsheid en het verenigen van de tegenstellingen om tot spirituele groei te komen. Hexagram 13, Tong Ren, beschrijft een situatie waarin mensen met dezelfde waarden en doelen samenkomen en harmonieus samenwerken. Het symboliseert het belang van gemeenschap en onderlinge steun in het spirituele pad.

De boodschap van Tong Ren in het kader van Neidan is als volgt:

In de natuur bestaat alles uit dualiteit – yin en yang, donker en licht, beweging en stilte. In ons innerlijke leven ervaren we ook tegenstellingen en uitdagingen. Het pad van de innerlijke alchemie vereist dat we deze tegenstellingen erkennen en ze in evenwicht brengen. Het hexagram Tong Ren vertelt ons dat we niet alleen zijn in dit proces. Er zijn gelijkgestemde zielen met wie we kunnen samenwerken om elkaar te ondersteunen en te versterken.

Als je dit hexagram tegenkomt in je Neidan-beoefening, is het een herinnering om je te verbinden met anderen die een vergelijkbaar spiritueel pad bewandelen. Zoek gemeenschap met mensen die dezelfde waarden en doelen hebben als jij. De kracht van gelijkgestemden kan je ondersteunen, motiveren en je helpen om obstakels te overwinnen.

Net zoals yin en yang elkaar aanvullen en balanceren, kunnen jij en je gelijkgestemde medereizigers elkaars zwakke punten versterken en elkaars sterke punten ondersteunen. Dit creëert een harmonieus en evenwichtig netwerk van spirituele groei en zelfontdekking.

Tong Ren herinnert je er ook aan dat het delen van kennis en ervaringen essentieel is in de Neidan-beoefening. Het is niet alleen een individuele reis, maar ook een collectieve reis. Door ervaringen en inzichten te delen, kunnen gelijkgestemden elkaar helpen en inspireren om dieper in de mysteriën van het leven en de Tao te duiken.

Kortom, Hexagram 13 – Tong Ren (“Gelijkgestemden”) benadrukt het belang van samenwerking, onderlinge steun en gemeenschap in het spirituele pad van de Neidan-beoefening. Het nodigt je uit om je te verbinden met gelijkgestemde zielen en samen te werken om innerlijke harmonie en spirituele groei te bevorderen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CHA middels de NKdeE account bij OpenAI

Chatlink

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Bibliografie I Tjing

Dit zijn de boeken die ik gebruik om de gegenereerde tekst te checken en, in een later stadium ev. nog aan te vullen/corrigeren.

 • [HUANG 2010]: Huang, Alfred, The Complete I Ching. 10th Anniversary Edition, Vermont 2010, ISBN 978-1-59477-386-0
 • [RITSEMA 1997]: Ritsema, Rudolf & Karcher, Stephen, I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie, Rotterdam 1997, ISBN 90 5637 001 4
 • [WILHELM 1989]: Wilhelm, Richard, I-ging: das Buch der Wandlungen / aus d. Chines. übertr. u. hrsg., München 1989, ISBN 3-424-00061-2
 • [DENING 1995]: Dening, Sarah, The Everyday I Ching, New York 1995, eISBN 9781466833913

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

同人

2 – eensgezind klikt het tijdslot zich op slot
42 – aan de rand van het licht is er nooit rust
263 – ’t goede ervaren verbergt het kwade
273 – in het verderf erft het schrijven zichzelf
380 – elk voorschrift is een schuldbekentenis
393 – wijsheid geeft de macht aan de gewoonte
427 – het is een gemeenschap van onverschil
437 – word eerst niemand en dan pas de ander
#482 – alle wegen komen terug naar hier

compiled by dv@CHC

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tarot Deck v.0.2 – 9 OF WANDS – STRENGTH – SI

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Negen van Staven (Nine of Wands).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

De Negen van Staven in de Smith-Waite Tarot toont een persoon die vermoeid en gewond aan het hoofd is, zoals aangegeven door de witte hoofdband. Ondanks deze uitputting is deze figuur vastbesloten om door te gaan met de strijd. Hij leunt op een lange staf, terwijl de andere acht staven achter hem in een rij staan, opgesteld tegen een serene, egaal blauwe hemel. De persoon is gekleed in een bruin-rood gewaad met een grijs onderhemd en beige-groene broek en laarzen. De hele scène speelt zich af op een egaal grijs veld, met daarachter een groen heuvellandschap. De kunstenaar, Pamela Smith, heeft haar signatuur geplaatst op de gebruikelijke locatie in de rechterbenedenhoek van de kaart.

De Negen van Staven vertegenwoordigt een periode van uitdagingen, obstakels en tegenslagen. De figuur op de kaart toont vastberadenheid en doorzettingsvermogen ondanks de moeilijkheden die hij heeft ervaren. Het is een kaart van volharding, waarbij de persoon de kracht vindt om door te zetten, zelfs als het allemaal overweldigend lijkt. Het symboliseert het idee dat door vasthoudendheid en vastberadenheid, men in staat is om hindernissen te overwinnen en te groeien.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Negen van Staven worden geïnterpreteerd als een getal dat verbonden is met de Sefirah “Yesod” op de Levensboom. Yesod wordt geassocieerd met de kracht van het fundament, stabiliteit en de wil om door te gaan. De kaart laat zien dat, ondanks de moeilijkheden, het belangrijk is om gegrond te blijven en te vertrouwen op de innerlijke kracht om vooruit te komen.

Vanuit een Theosofisch perspectief kan de Negen van Staven worden gezien als een weerspiegeling van de ziel die worstelt met de materiële wereld. De uitdagingen en verwondingen op het pad vertegenwoordigen de hindernissen die de ziel moet overwinnen om spiritueel te groeien. De staven achter de persoon kunnen wijzen op de ondersteuning van spirituele krachten en begeleiding die beschikbaar zijn om te helpen bij deze groei.

Samengevat toont de Negen van Staven in de Smith-Waite Tarot een persoon die geconfronteerd wordt met obstakels en moeilijkheden, maar vastberaden blijft om door te zetten. Het symboliseert volharding, innerlijke kracht en het vermogen om hindernissen te overwinnen. Vanuit een spiritueel perspectief wijst de kaart op het belang van gegrond blijven en vertrouwen op spirituele ondersteuning om groei en evolutie te bevorderen. Het is een kaart die ons herinnert aan de kracht die we kunnen vinden wanneer we vasthouden aan onze doelen, zelfs in moeilijke tijden.

Timestamp ChatGPT: 2023-08-1 – rev. dv@CHA

NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema van Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.