Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHE

T: C1- IT: 59 – H: א

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//visualisatie van het Hexagram van gisteren
gedicht

genese

[moment 18]

11 november 2015. in de kinkhoorn reikt de klank tot diep in het verlorene. een lichaam ligt roerloos op een drijvend veer. de hand in het water omspoelt de stille zee zoals de zee de hand, elkaars gelijke. slak in het slaken, grot in de bergzieke holte: dit is het zieltogen van vingers die niets willen raken.

de nacht plooit het duister in het zwart van de nacht en het lijf wil het lijf van de koelte. het droomt streling van golven, witte schuim bij het naderen van stranden. onafwendbaar de boeg klieft de weg die al koers was, uitgesproken zin van het zinloze varen.

schepen benaderen schepen met het ruisen van wakkere zeilen. vervolgens is er het schuren van hout op rompen. de nostalgie van dode bomen naar land welt op uit een scheur. de blinde scheepsjongen huilt. het is een genese van het zien.

het likt zilte tranen in de plooien van haar huid. handen glijden langs het kronkelen van aders: ‘het lichaam is een plein’, zegt het, en: ‘plooi het open’. het komt in haar tot eenvoud, het wordt een wil tot besluit.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHE

tekening dv 2020
over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

letter van de dag
de Hebreeuwse letter Alef
journal intime

Publieke redactie met behulp van ChatGPT in de rol van proeflezer en redacteur van een serie teksten uit 2020. De teksten ontstonden aanvankelijk als neveneffect van het louter grafische programma ‘journal intime’.

Gevolgde werkwijze: ik reviseer eerst de tekst van 2020, geef die dan – soms maar niet altijd – ter evaluatie/correctie aan ChatGPT en besluit dan wat ik met hun suggesties doe om hier de voorlopig uiteindelijke versie te presenteren. De oorspronkelijke versie van 2020 verdwijnt in de archieven.

Op die wijze verken ik alvast de mogelijke rolverdelingen in de organisatie van het creatieve schrijven in de nabije toekomst.

jt 87 – On va donc se servir de néologismes – EE VEN WEL

‘Syneidesis’ is een term die door het duo Von Monakow – Mourgue in hun ‘Introduction Biologique à l’étude de la neurologie et de la psychopathologie’ van 1928 werd geïntroduceerd om te kunnen beschrijven hoe een brein zich na een zware beschadiging alsnog weet te herstellen door, heel simplistisch en dus hoogstwaarschijnlijk vreselijk ‘fout’ gezegd, “haar locale functies te herorganiseren”.

Constantin Von Monakow en Raoul Morgue (die laatste lijkt vergeten, ik vond geen informatie over hem) kozen dat nieuwe woord met zorg want het is een transliteratie van het Oudgriekse συνείδησις, een benaming van bewustzijn-als-geweten (bewustzijn met betrekking tot het verleden) gebruikt in de Septuagint en bij de Stoicijnen en de term werd ook door Thomas van Aquino opgevist als tegenhanger van synteresis, het geweten als sturende kracht in het oordeel tussen goed en kwaad.

Jean Oury wil, in ‘Création et Schizophrenie’, het boek dat we hier dag na dag doorworstelen en van commentaar voorzien, ter wille van de exactheid deze term gebruiken om de genezende functie van bepaalde vormen van schizofrenie te verklaren, waarbij een psychose een catastrofale gebeurtenis is die door het schizofrene proces als creatie, als autonoom proces heel langzaamaan wordt weggewerkt. Een proces dat hij in zijn lange ervaring als behandelend arts meermaals kon vaststellen en waardoor een patient soms de begeleiding spectaculair kan verbazen door een prestatie die niemand van dergelijke ‘zieke’ ooit nog had durven verwachten.

Wat onbegrepen doorging voor een ‘miraculeuze genezing’ bleek, voor hem althans, in feite een verborgen functionaliteit van het brein als orgaan te zijn. Nieuw verworven kennis dus.

Oury haalt dat aan, de noodzaak van dat terugvallen op het specifieke neologisme, omdat het er in de klinische praktijk op aankomt om de gehanteerde concepten blijvend in vraag te durven stellen, een houding die hij gemeen heeft met de zich tegen elke vorm van institutionalisering verzettende Lacan. Als je iets nieuws ontdekt moet je het dan ook meteen een nieuwe naam geven, zodat de terminologie transparant blijft.

Niet om moeilijk te doen, maar omdat het correct dient te zijn wat je zegt. Het gaat tenslotte over onze medemens.

Want als je de dingen niet exact laat gebeuren in je taalgebruik zoals zij zich voordoen, ga je belangrijke zaken gemaskeerd laten. Zonder het begrip van de ‘syneidesis’, zo verduidelijkt Oury in zijn boek, neem je bijvoorbeeld misschien klakkeloos aan dat de kwetsuur bij de zieke een of andere onderliggende primitieve drijfveer vrij spel heeft gegeven, nu de fragielere bovenbouw daarop is vernietigd (in de vaktaal is die hardnekkige misvatting blijkbaar bekend als een ‘jacksonisme‘). Met zulk een benadering wring je dan elke beginnende genezing bruutweg de nek om.

Alleen dankzij het neologisme wordt de nieuwe benaming ”syneidesis‘ een werktuig in je werktuigenkoffer, waarvan je weet dat je dat begrip in die en die gevallen zo en zo kan gebruiken.

In het courante taalgebruik zien we dat neologismen maar met mondjesmaat getolereerd worden en meestal is dat maar goed ook: we dienen economisch om te springen met het introduceren van complexiteit, want we verdrinken al haast in het complexe van onze leefwereld. Wanneer het gaat om nieuwe kennis of nieuwe technieken kunnen we dat evenwel jammer vinden.

Zo is het m.i. bijzonder betreurenswaardig dat men bij de introductie van de persoonlijk computer veelal de nieuw gefabriceerde woorden die in de technologie erachter al een tijdje gemeengoed waren, omdat iedereen daar dan wist waarover men sprak, gingen mijden en dat men zijn toevlucht nam tot heel erg metaforisch taalgebruik waarvan men dacht dat het beter zou ‘verkopen’, dat ‘de mensen’ dat beter zouden begrijpen.

Een goed bedoelde vorm van kwalijke betutteling want niets heeft bij de gebruikers voor zoveel begripsverwarring gezorgd als die metaforen. ‘Bureaublad’ (ENG:’desktop) voor een Startscherm, ‘Ontdekker’ voor een Browser en ga zo maar door: al die pogingen om het volstrekt nieuwe met het oude te vergelijken, belasten het begrip van het nieuwe alleen maar, zodat er later massaal veel moet geïnvesteerd worden in support om de gebruikers weer van al die dwaze associaties vanuit het hen vertrouwde af te helpen. En in die support – ik spreek uit mijn ervaring als IT’er in de jaren 2000-2010 – ging de betutteling en de minachting van de gebruiker dan meestal ongestoord verder (“ach, dat oudje weet niet eens wat een Browser is”).

Die slechte gewoonte is au fond een totaal verkeerde inschatting van ‘de markt’, want men schiet er zichzelf mee in de voet. “De markt volgt wel” heet het dan even later. Want de markt, in de ogen van de ontwikkelaars, dat is het humane vee, dat blijft toch kopen wat er in de voederbak komt.

Ach, het zal onze zorg niet zijn, denken we dan, maar het probleem is dat dit soort stupiede marktbenadering ook wordt toegepast in het meer en meer door het commerciële efficiëntiedenken gecorrumpeerde domein van de mentale gezondheidszorg: men houdt op om het mentale domein te willen begrijpen zoals het gebeurt om het te laten gebeuren zoals men zou willen, namelijk kostenbesparend. De mentale zorg wordt zo in sneltempo een eufemisme voor herprogrammatie en readaptatie van ‘onproductieve elementen’.

Als het dat niet quasi altijd al geweest is, denk je dan, Foucault’s Geschiedenis van de Waanzin indachtig.

Want de conservatieve neiging om ‘niet moeilijk te doen’ en zich te houden aan het courante in het taalgebruik is immers in dit geval niets meer dan een excuus in de reeds overvolle kruiwagen aan excuses waarmee men zich van al die lastige patiënten kan ontdoen. Men grijpt dan niet naar een hachelijke vorm van taalvernieuwing die een teken zou zijn van het herdenken van een onopgelost gegeven, maar naar een nieuw product op de medicijnenmarkt dat ‘naar het schijnt’ heel erg doeltreffend werkt ‘voor die-en-die ‘hopeloze gevallen’.
“Want kijk toch ’s hoeveel perfect herstelbaar ‘vee’ er nog staat aan te schuiven dat door ons kan opgelapt worden zodat het weer gemolken kan worden!” luidt dan de kwalijke verantwoording.

Hoe graag ik vandaag ook weer met een vrolijke noot wou eindigen: het is blijkbaar in de Geldruimte waarin we onszelf hebben opgesloten te duur geworden om onszelf te willen begrijpen. We passen liever hardhandig de hardware van het individu aan aan de uiterst winstgevende gang van zaken, dan de software van onze taal en ons denken nog verder in vraag te stellen.

Ik werd en word daar zeer triest van, zeker nu ik merk dat mijn eigen brein zich blijkbaar op geheel natuurlijke wijze vrij goed hersteld heeft van de traumatische ervaringen in mijn verleden. Dat ik dan nog een tijd lang op de blaren dien te zitten van de schade die ik door mijn PSST-gedrag in het verleden heb aangericht, dat neem ik er graag bij, daar heb ik vrede mee. Want ik ben trots en blij dat ik mijzelf, met de al dan niet bewuste steun van anderen, die kans heb kunnen geven, dat het mij gegund werd om dit nog te mogen beleven.

invoer 2020, rev. dv@CHE (deze tekst) – versie van ChatGPT (niet weerhouden)

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

bibliografie journal intime

ARTAUD 1947: Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Gallimard, Paris, 2018, ISBN 978-2-07-076112-8

ARTAUD 1956: Artaud, Antonin, Oeuvres Complètes Tome I, Gallimard, Paris, 1956

BAKHTIN 1984: Bakhtin, Mikhael: Rabelais and His World (Iswolsky, Helene transl.), Bloomington 1984, ISBN 978-0-253-20341-0

BARTHES 1995: Roland Barthes, Oeuvres complètes vol. III , Paris: Seuil, 1995

BONNEFOIT 2013: Bonnefoit, Régine, Paul Klee. Sa théorie de l’art. Lausanne, PPur (Presses polytechnique et universitaires romandes), 2013 ISBN 978-2-88915-034-2

CHAUVIRÉ 2003: Chauviré Christiane, Phénoménologie et esthétique. Le mythe de l’indescriptible chez Wittgenstein dans Rue Descartes, nr 39, Wittgenstein et L’art (februari 2003), PUF

CHEVRIER 2019: Chevrier, Jean-François, Bernard Réquichot. Zones sensibles, Paris , Flammarion, 2019, ISBN 978-2-0814-4197-2

CV-P 2016 I: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. I: Thèse , Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CV-P 2016 II: Viallat-Patonnier, Claire, Les dimensions de l’écriture dans l’oeuvre de Bernard Réquichot. Etudes d’un processus. Vol. II: Annexes et illustrations, Paris , ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, 2016

CR 1973: Billot, Marcel (ed.), Bernard Réquichot. Bruxelles, La Connaissance, 1973 (Catalogue Raisonné)

FREUD 1989 I: Freud, Sigmund, Colleges inleiding tot de psychoanalyse . Inleiding tot de psychoanalyse 1/2, Boom Meppel Amsterdam, 1989

GREEN 2013: Green, Michael (vert. & red.), The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, Ardis, New York 2013.

KUSTERS 2014: Kusters, Wouter, Filosofie van de Waanzin, Lemniscaat, Rotterdam 2014

MORALES 2002 : Moralès, Gérald: La Poésie de Bernard Réquichot. De l’être à lettre, EFEdition, Paris 2002, ISBN 2-913786-13-8

MORALES 2010, Moralès, Gérald: L’écriture du réel. Pour une philosophie du sujet, Paris , Cerf, 2010, ISBN 978-2-204-09225-8

MURRAY 2014: Murray, Ros, Antonin Artaud, The Scum of the Soul, London, Palgrave Macmillan, 2014, ISBN 978–1–137–31057–6

OURY 1989, Oury, Création et schizophrénie, Paris, Gallimard 1989, ISBN 978-2-7186-0354-4

REQUICHOT 2002: Réquichot, Bernard: Écrits divers. Journal, lettres, textes épars, Faustus, poèmes, 1951-1961, Les Presses du réel, Dijon, 2002

VALERY I: Valery, Paul, Oeuvres Tome I, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1957

VALERY II: Valery, Paul, Oeuvres Tome II, Hytier, Jean (ed.), Paris, Gallimard, 1960

collage 2.0
over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden1Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

Het Collage 2.0 programma wordt momenteel louter gebruikt om de P’TiX werking te documenteren.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CJH

Chatlink:

i tjing hexagram van de dag
over de dagelijkse ‘I Tjing’ -routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing2een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie aanvankelijk eerder algemeen, maar nu meer specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst.

Alle eventuele divinatorische informatie besloten in de I Tjing legging betreffen dus de daaropvolgende dag. Ik gebruik die info effectief als raadgeving in mijn dagelijkse beleving ervan.

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

hexagram 59渙 (hwàn) – ‘oplossing’

Geheugensteun: “Juan lost op in An”

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/huan

CHATGPT

Hexagram 59 “Hwàn” (渙) – “Oplossing”

Het hexagram Hwàn vertegenwoordigt een periode van ontbinding en verspreiding. Het toont een situatie waarin dingen uiteenvallen en uit elkaar vallen. Dit kan zowel op individueel niveau als op collectief niveau plaatsvinden.

Hwàn symboliseert het einde van een cyclus en de noodzaak van verandering. Het kan een periode zijn waarin oude structuren, relaties of overtuigingen desintegreren om plaats te maken voor iets nieuws. Hoewel dit proces van ontbinding en verspreiding verwarrend en onstabiel kan zijn, biedt het ook de mogelijkheid voor groei en transformatie.

In de relatie tussen hemel en aarde staat Hwàn voor de dispersie van energie. Het kan betekenen dat de energie die ooit geconcentreerd was, nu overal verspreid is. Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid, maar het opent ook nieuwe mogelijkheden en perspectieven.

In de praktijk vraagt Hwàn om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het is belangrijk om open te staan voor verandering en de bereidheid te hebben om los te laten wat niet meer dienend is. Dit kan betrekking hebben op relaties, werk, overtuigingen of andere aspecten van het leven. Het is een tijd om te evalueren wat werkt en wat niet werkt, en om de nodige aanpassingen te maken.

Hoewel Hwàn een fase van ontbinding vertegenwoordigt, is het belangrijk om te onthouden dat dit een natuurlijk onderdeel is van cyclische processen. Uiteindelijk zal er een nieuwe balans ontstaan en zullen nieuwe vormen en structuren zich vormen. Het is een uitnodiging om vertrouwen te hebben in het proces van verandering en de mogelijkheden die zich zullen ontvouwen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEJ middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

H A R U S M U Z E

153 – schoonheid smelt op de tong van wie haar ziet
443 – het is beter niet goed, en best niet kwaad
463 – de eeuwigheid duurt maar een ogenblik

[nog aan te vullen]

compiled by dv@CEa

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v.0.7 – Aas van Kelken – Bb

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Aas van Kelken (Ace of Cups)

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Smith-Waite versie van de Tarotkaart Aas van Kelken toont een intrigerende en symbolische afbeelding. Boven een meer bedekt met rode waterlelies en met in de verte een heuvelachtige oever, verschijnt een reusachtige witte hand uit een grijze hemel met subtiel gekrulde wolken. Deze hand wordt omgeven door stralen van wit licht. In de hand wordt een grote gouden kelk vastgehouden, waaruit vijf stralen als een fontein loodrecht naar het water stromen. Tussen deze waterstralen die een gebouw-achtige vorm lijken te vormen, zijn Jod-vormige waterdruppels te zien, vergelijkbaar met die op de Maan-kaart van hetzelfde deck.

Binnen de kelk daalt een witte duif in duikvlucht neer, terwijl deze een witte cirkel draagt met een kruisteken, en plaatst deze tussen de boogvormige waterstralen. Op de gouden kelk staat ook een grote omgekeerde letter ‘M’, verwijzend naar Maria.

Deze interpretatie, ons aangereikt door Robert M. Place (PLACE 205, p. 228) wordt versterkt door de identificatie van de witte duif als het symbool van de Heilige Geest en de cirkel met het kruis als het lichaam van Christus, ontvangen door de Heilige Graal als drager ervan. De vijf stralen worden dan geïnterpreteerd als een verwijzing naar de vijf wonden van Christus, die dienden ter verlossing van de mensheid. Deze kaart vertegenwoordigt diepgaande spirituele en emotionele mogelijkheden, doordrenkt met christelijke symboliek en een uitnodiging tot diepgaande reflectie over geloof, mystiek en goddelijke interventie.

Kabbalistisch gezien vertegenwoordigt de Aas van Kelken het potentieel van het Kether-sephira op de Levensboom, wat verwijst naar pure goddelijke energie en de bron van alles. De kelk kan worden geassocieerd met de Heilige Graal, die staat voor spirituele verlichting en onsterfelijkheid. De vier stralen (of vijf, afhankelijk van de interpretatie) kunnen de vijf elementen symboliseren: aarde, water, lucht, vuur en geest.

Vanuit een Theosofisch perspectief symboliseert deze kaart de stroom van goddelijke liefde en genade naar de mensheid. De kelk vertegenwoordigt het spirituele hart van de mens, en de witte duif met het kruisteken belichaamt de spirituele inspiratie die van hogere rijken naar de menselijke ervaring stroomt. De waterdruppels in de vorm van de Jod-letter verwijzen naar de goddelijke vonk in de materiële wereld.

Samenvattend illustreert de Smith-Waite Aas van Kelken een diepe connectie tussen spirituele potentie, emoties en creativiteit, doordrenkt met christelijke symboliek die wijst op overvloedige mogelijkheden en de stroom van goddelijke inspiratie in het menselijk bestaan. De symboliek nodigt uit tot zelfreflectie en het exploreren van innerlijke diepten om spirituele verlichting en emotionele vervulling te vinden.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-08-06
Laatste wijziging: dv@CGH

chatlink(s)
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
NKdeE Chalk Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus.

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Die toewijzingen, waarover men eindeloos zou kunnen discussiëren, hebben m.i. minder belang dan de coherentie die je inhoudelijk en in je praktijk aan het kaartendeck als ‘levend, interactief denkkader’ (als evoluerend programma, dus) toekent en de beste manier om dergelijke coherentie te bereiken en staande te houden is door wat je verkrijgt/ontdekt in de praktijk consequent maar dynamisch en met de nodige openheid te volgen.

Het kan voor de kaartspelgebruiker wel interessant zijn om een bestaand kader aangereikt te krijgen en als bedenker/ontwerper van een Tarotspel kies je dan m.i. best voor ‘systemen’ die de tand des tijds al wat doorstaan hebben zodat het geheel aansluiting kan vinden bij de semantisch expliciete dan wel epigenetisch impliciet getransfereerde traditie (het ‘collectief onderbewuste’, of ‘het archetypische’ zoals men dat vaker noemt).

Al die ‘magische’ of ‘esoterische’ concordanties vallen overigens uiteindelijk, soms na eeuwen van ‘vijven en zessen’, door veelvuldig gebruik als vanzelf in hun definitieve ‘stand’, een beetje zoals het balletje van een casino-roulette de vreemdste bokkesprongen maakt om uiteindelijk in het ene vakje te vallen waar het, voor de winnaar althans, ’thuis hoort’.

Maar in dit geval zijn we allemaal ‘winnaars: het betreft immers een taal-bepaald gegeven en de humane taal zoekt op elk moment ‘autonoom’ de grootst mogelijke coherentie op…

dv@CHB

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.