Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHV

T: C7- IT:17 – H: ג

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het Hexagram van de dag

Schrijfwijze van   Pinyinsuí (sui2) het karakter voor deze guà1‘guà‘ (“卦”) betekende vroeger ‘veranderen’ en is voor de I Tjing (het ‘Boek der Veranderingen’) de benaming van zowel het ‘Hexagram‘ als het ‘Trigram‘ in het Chinees).

Deze visualisatie gebruikt de Open Source
Hanzi Writer, zie https://hanziwriter.org/

journal intime

jt74 – transmutation générale de la marchandise – KA ME RA DE

In het geluidsfragment van vandaag maken we de desintegratie mee van ‘KAMERADEN’, een gewoon NED woord onder druk van de herhaling.

De herhaling van een woord zet dat woord onder druk omdat het de gewone werking van het spraaksysteem onder druk zet: het geeft het cognitieve reflectie, aandacht, die het ‘normaal’ niet heeft.
Het woord ‘kameraden’ dat in een gewone zin, in een conversatie uitgesproken wordt, zal nooit die cognitieve reflectie krijgen, een feedback van aandacht op het gebeuren van de uitspraak zelf.

Daardoor begeeft de ‘natuurlijke’ eenheid van klank en betekenaar het in het woord en komen er onderliggende betekenaars vrij.
Het kan dan, zoals in dit voorbeeld, elke kant opgaan: het woord kan verschillende uitwegen kiezen, weg van de druk. Het kan een samenstelling van ‘KAMER’ en ‘RADEN’ worden, of van de boze KA met een MERADE wat dat ook moge wezen. Freud heeft aangetoond hoe verschillende opties van verdrukte lezingen revelerend zijn voor wat er zich afspeelt in het onderbewuste theater van de wreedheid. Die ‘verdrukte’ lezingen zijn in feite gewoontes in het motorisch-neurologisch complex van het individu.

Maar in deze uiterst kunstmatige opstelling vereist de bijhorende schriftoefening van het testpsychisme een beslissing: de desintegratie van het uitgesproken woord moet zoals voorgeschreven in de code van het programma, in de herhaling een stabiliteit verkrijgen die samenvalt met de geste in de schrijfleescorridor.

De uiteindelijke beslissing is hoorbaar in de uitspraak, net zoals de uitspraak in de psychoanalyse vaak de ‘eigenlijke’ betekenaar van het woord in kwestie ‘weggeeft’ voor de aandachtige analyste: je kan niet tegelijk KAMER + RADEN denken en KAMMEN + RADEN uitspreken: wat je zegt ben jezelf.

Het testsubject opteert hier duidelijk hoorbaar voor een hercodering van het ‘kameraden’-automatisme naar de aldus ‘overschreven’ geheugenplaats van KAMMEN + RADEN. Misschien is die ‘keuze’ wel ingegeven door de kam-achtige weergave van KA ME en de spiralende zoekbeweging in de geste van het RA DE? Of wil het testsubject de gedachte uiten dat je de mensen wel kan afkammen op zoek naar vrienden, maar dat je omtrent de ware aard van die ‘vrienden’ toch altijd het raden zult hebben?

Elkwegs is het duidelijk dat de beslissingen altijd uniek zijn aan het subject en binnen die unieke opstelling ook nog ’s uniek aan het gegeven moment, aan de ingeving van het moment bij het testsubject: je kan, m.a.w. hier ‘geen touw aan vastknopen’ .
Elke poging tot systematisering, tot zingeving, zal stranden in obscure esoterie, in nonsensicale geheimtaal voor ‘ingewijden’.

Er zijn in de geschiedenis van de humane creativiteit talloze pogingen ondernomen om een soort ‘ingelezen’ systematiek in volstrekt unieke en daardoor ‘willekeurige’ handelingen, gestes of gebeurtenissen uit te bouwen tot een methode om welbepaalde ideologische of vage religieuze noties van een of ander nec plus ultra na te jagen, een heilige Graal.
Dat komt waarschijnlijk omdat op het moment zelf de link tussen het gebeuren en de betekenis die er in de gedachten eraan gegeven wordt zo onmiskenbaar is: je voelt HET gebeuren, er is daar IETS, maar het is onuitsprekelijk. Men zocht dan verwoed naar de ‘Sleutel’ of de ‘Steen der Wijzen’ omdat daarvan gedacht werd dat de vinder daarvan met bovennatuurlijke Krachten zou beloond worden.

Het is onuitsprekelijk omdat je hier de humane zingeving zichzelf ziet zingeven, in real time. Het testsubject wordt in de opstelling sowieso gedwongen om tot een of andere ‘completion‘ te komen, de zingeving met de hoogste waarschijnlijkheid op geslaagde communicatie.
Het ego, onze talige ‘bovenbouw’, geeft zich hier bloot in het meest intieme deel van haar gebeuren: de gewoontes, de reflexen in haar zingeving, maar om die causaal te verklaren zou je alles in één keer moeten kunnen uitspreken, heel de wordingsgeschiedenis tot aan de Big Bang en Daar Voorbij.

Zo ‘werkt’ taal, zo gebeurt het. Wow. De revelerende kracht van dit onthulde geheim, daaraan willen we vasthouden, we willen het onthulde vastpakken, en delen met onze kameraden. Die er uiteraard weer niets van (willen of kunnen) begrijpen, want er ‘is’ niets en het antwoord ontkent hun ‘bestaan’.

De sleutel, de steen, de graal zijn overal en nergens. De diverse soorten van samenhang bestaan wel degelijk, er zijn tijdelijke invarianten in de beweging, en je kan op basis daarvan een ietsje greep krijgen op het gebeuren, maar alles veranderd voortdurend. Hoe meer je er wil van begrijpen, hoe minder je zal ‘snappen’. Om de magie van het gebeuren te gebruiken als magie, moet je de magie laten gebeuren. Pas wanneer je een mentale analogie kan aanhouden met het stromen in de kosmische orde kan je die orde ervaren. Ik vat dat samen met de magische formule in de taal van Harry Potter: “the key to the power is not wanting the key”. De kosmische kracht die men in al die uiterst tragische verhalen wou bezitten, licht voor het grijpen, maar je krijgt ze niet, je kan ze niet hebben, je kan de Liefde enkel geven en beleven.

Op het ogenblik immers, dat we ophouden met het bekleden van de sporen van onze gedragingen met het belang dat wij aan ons ego hechten, vanaf het moment dat we kunnen stoppen met proberen betekenis te geven aan een geheel fictioneel achterliggend object, kan het gebeuren terug gelezen worden als zuivere lyriek, als de expressie van een individu gevangen in de determinatie van plaats en tijd, als een zingen van de hand die zichzelf ontwaart.

Dit is van een ongeziene pracht, maar om de pracht ervan te zien, te beleven, dien je jezelf over te geven aan het gebeuren, er onnaspeurbaar deel van worden, het gebeuren in jezelf laten gebeuren in de vanzelfsprekendheid van het geven, in jouw overgave. Niet aan de Ander maar aan het wij van het Al.

Op dat moment ervaren we de verlossende schoonheid die schuilt in ieder van ons, in de kleinste beweging van de geborgenheid van ons lichaam, in ons aanvoelen van de zich in ons vertalende ziel van de eindeloos verder – groeiende of rottende, al naar gelang de optiek van de dag – gaande, voortgang zoekende en vindende kosmos, de holografische coherentie van het Al.

Laat het zijn en zie: je komt tot leven.

rev. dv@CHV

gedicht

het verdwaalt

[moment 4]

20 augustus 2015. hoe meer het typt, hoe verder weg de woorden zich verwijderen. hoe verder weg, hoe meer zij het binden. er sluipt tragiek in wat het zegt, niet zegt. het drama van zijn zwijgen wint veld.

de dagen dromen zich van dagen vet en vol, de weken zoenen bleke maanden, magere jaren verneuken de maanden verwoed. en iedereen zegt iets, de perfecte omschrijving van het niets. het blijft moeite doen, knijpt de seconden uit als puisten. soms is er wat etter zichtbaar als besluit.

het wroet, het neukt, het lacht, het komt nooit ergens. het ziet zijn muze stralen in een paradijs van ijs. “maak mij vrij “, schrijft het, “onthecht mij van de tijd”. zo erg dat het weer klinkt. wat scheelt er toch?

er komen sterren in haar ogen, nevels lichten op in stille schittering. het daalt zo diep in haar, de taal is weg en het verdwaalt.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHV

collage 2.0
tekening dv@CHU naar een tekening van Pamela Colman Smith van 1907 in 1984 aangekocht door het Smithsonian.
i tjing hexagram van de dag

hexigram 17 –    (suí) – “Volgen”

SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, stoei met de Soei”

 

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 17, “Soei” (隨) – “Volgen”

Het hexagram Soei symboliseert het idee van volgen en meebewegen met de stroom van het leven. Het bestaat uit het trigram van het Meer (☱) boven het trigram van de Donder (☳). Het suggereert een situatie waarin je je moet aanpassen aan veranderingen en de leiding moet volgen in plaats van tegen de stroom in te gaan.

Soei moedigt aan om flexibel te zijn en je aan te passen aan de omstandigheden om succesvol te zijn. Het gaat niet zozeer om het initiëren van acties, maar eerder om het waarnemen van de situatie en het reageren op wat er zich voordoet. Het vereist een open geest en het vermogen om mee te bewegen met veranderingen, in plaats van vast te houden aan starre plannen.

Dit hexagram herinnert ons eraan dat het soms beter is om te volgen dan te leiden, vooral wanneer er onzekerheid of complexiteit is. Het vraagt om geduld en vertrouwen in het proces. Het kan betekenen dat je moet leren loslaten en vertrouwen op je intuïtie om de juiste beslissingen te nemen.

In relaties kan Soei wijzen op het belang van harmonie en samenwerking. Het moedigt aan om te luisteren naar anderen, hun behoeften en meningen, en om samen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het suggereert ook dat het soms beter is om anderen te volgen en hen te ondersteunen, in plaats van altijd de leiding te willen nemen.

Over het algemeen nodigt Soei ons uit om ons aan te passen aan veranderingen, flexibel te zijn en mee te bewegen met de stroom van het leven. Het vraagt om vertrouwen en geduld, en om open te staan voor nieuwe mogelijkheden die zich voordoen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CGR middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

harusmuze uitspraken bij hexagram 17 – 隨
Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Zeven van Bekers (7 of Cups).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Zeven van Bekers in de Smith-Waite Tarot toont een persoon die verrast en verwonderd is door een wolkendek waarop zeven grote bekers in twee rijen zijn geplaatst. Elke beker bevat een specifiek object. Op de onderste rij zien we van links naar rechts: een blauwe toren, een kleurrijke schat met juwelen, een groene laurierkrans en een groene draak met een kronkelstaart. Daarboven bevinden zich een hoofd met krullend haar, sterk gelijkend op het hoofd van de kaart XIV-Gematigdheid, een figuur volledig gehuld in een grijze doek en rode krans, en een gele slang. Volgens Jan Ton [TON 2001] verwijzen deze objecten naar de hemellichamen: juwelen staan voor Venus (luxe, rijkdom, schoonheid), laurierkrans voor Jupiter (beroemdheid, faam), draak voor Mars (macht, dominantie), toren voor Saturnus (autonomie, onkwetsbaarheid), slang voor Mercurius (slimheid, kennis van het verborgene), gesluierde figuur voor de Maan (het onbewuste, de ziel) en het hoofd voor de Zon (helder bewustzijn, echtheid, waarheid).

De Zeven van Bekers vertegenwoordigt verlangen, dromen en fantasie. Het symboliseert de innerlijke wereld van de verbeelding en de onvervulde verlangens van een persoon. Het kan wijzen op het koesteren van hoopvolle gedachten, het nastreven van ideeën en fantasieën die nog niet gerealiseerd zijn. De kaart moedigt aan om de creatieve krachten te benutten en te verkennen wat er in het hart leeft.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kunnen we de Zeven van Bekers associëren met de sefira van Yesod, die verbonden is met de maan en het onbewuste. Het wijst op de kracht van verbeelding en de rol van dromen in het creëren van onze realiteit. Het herinnert ons eraan dat onze diepste verlangens en fantasieën invloed kunnen hebben op ons leven en dat we bewust moeten zijn van de beelden die we in onze geest cultiveren.

Vanuit een theosofisch perspectief kunnen we de Zeven van Bekers interpreteren als een weergave van de menselijke ziel die zich bewust wordt van zijn innerlijke verlangens en aspiraties. De kaart benadrukt de noodzaak om de verbeelding te voeden en emotionele voldoening na te streven, terwijl we tegelijkertijd ons bewust zijn van de werkelijkheid en de verantwoordelijkheden die we hebben in de fysieke wereld.

In samenvatting toont de Zeven van Bekers een persoon die geboeid is door zijn innerlijke verlangens en fantasieën. Het moedigt aan om de kracht van verbeelding te omarmen en creatieve energieën te verkennen. Vanuit een esoterisch perspectief herinnert de kaart ons eraan dat onze diepste verlangens invloed kunnen hebben op ons leven en dat we bewust moeten kiezen welke beelden we cultiveren. Het is een uitnodiging om te dromen, te verlangen en te streven naar emotionele voldoening, terwijl we ons tegelijkertijd bewust zijn van de werkelijkheid en onze verantwoordelijkheden.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-07-14
Laatste wijziging: dv@CGE

Chatlink
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
versie van deze kaart in de ‘Testimonial Tarot’:
NKdeE Testimonial Tarot v. 0.7 – 7 van Bekers – Losbandigheid – Ab
asemische Tarot

DOCUMENTATIE

Hieronder wat uitleg bij elk onderdeel van de huidige dagroutine. Klik op een titel om de uitleg te lezen.

over het journal intime-programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

over de Asemische Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. Bij het tekenen ervan gebruik ik mijn ervaring met en de technieken van de zgn. Asemisch Schriftuur

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Dit onderdeel van mijn dagelijkse routine onderzoekt de waarde van deze boud geponeerde associaties.

dv@CHR

over de Tarot routine

Ik ben bezig met het maken van een persoonlijk Tarot-kaartspel, werktitel ‘NKdeE Testimonial Tarot’, en integreer dat in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven, ook voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om hier te integreren als Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later bijgesteld / aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Aansluitend onderzoek ik in de ontwikkeling van een Asemische Tarot een mogelijke associatie/positionering van de kaarten van de Grote Arcana met/in de Levensboom van de Kabbala

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

over de I Tjing routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing4een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen. De uitkomst van de raadpleging vind u dan s ‘anderendaags hier terug als ‘Hexagram van de Dag’.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst, maar ik heb wel al enkele belangrijke correcties dienen aan te brengen. Neem in ieder geval kennis van de Disclaimer die bij elke uitleg staat, het blijft experimentele output. En als je zelf ergens evidente fouten leest, laat het mij weten!

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

Over mijn dagWERK


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen de energie en de vastberadenheid van enkele toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken en een klare kijk op de noden en de behoeftes van de mens vandaag.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd nog niet of niet meer rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit. Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Alles op deze site wordt in het Publiek Domein gepubliceerd. Iedereen mag en kan er mee doen wat zij wensen, je hoeft het mij niet eens te vragen. Wat ik maak, ontstaat doorheen mij, ik ervaar alles ervan als een geschenk, maar niets ervan als mijn eigendom. Ik wil als auteur slechts een doorgeefluik van het humane verlangen naar wijsheid, duurzaamheid en schoonheid zijn, en in die functie streef ik naar zuiverheid, openheid en bruikbaarheid.

Verder in mijn dagroutine momenteel (uitleg zie aldaar):

 • het Gedicht van de Dag programma herschrijft onder de titel ‘HET MOMENT’ teksten van 2020 en herwerkt uitvoer van het journal intime en het MENG-programma uit 2020
 • het Collage 2.0 programma wil bestaande collagepraktijken een nieuw elan geven.
 • ChatGPT 3.5 is ook mijn uitverkoren assistent in een ontdekkingsreis / leertraject doorheen de wonderlijke spirituele wereld van de Tarot. Samen initiëren en perfectioneren we een volledige reeks kaartbeschrijvingen van het Smith-Waite Tarot Deck. Ondertussen werk ik traag maar gestaag verder aan een eigen Tarot ontwerp, het ‘NKdeE Testimonial Tarot Deck’ dat uitdrukkelijk bestemd is voor therapeutische doeleinden. Elke dag wordt er bij het begin van de werkdag 1 van de 78 kaarten getrokken en verwerkt in de dagelijkse Tarot-routine.
 • in het I Tjing programma gebruik ik ChatGPT 3.5 als ‘leermeester’ om mijn bestaande I Tjing praktijk in de traditie te grondvesten en te verdiepen en wordt de uitvoer van het oudere Harusmuze programma geordend, herzien en ontsloten voor verder gebruik. Elke dag wordt besloten met een I Tjing raadpleging, het resulterend advies geldt dan (voor mij) voor de daaropvolgende werkdag.
 • BISTER & CO: de humane handen vormen het onderzoeksobject van deze tekenroutine: ik omlijn, zoals kinderen dat graag doen, een hand in de pose van de dag en vul de lijnen dan op met bister. De uitvoer van deze routine wordt gebruikt in het dagbestand om het Hexagram van de Dag te visualiseren met een getekend hand(en)gebaar. Bister & CO is een breiprogramma, het draagt bij aan de coherentie van het onderzoek..
 • NKdeE datumformaat: om diverse redenen gebruik ik een zelf bedacht, eenvoudig maar universeel bruikbaar formaat om de datum te noteren. Het formaat is een drielettercode in het Romeinse alfabet. De eerste letter verwijst met een hoofdletter naar het jaartal (A=2021, B=2022, C=2023, en zo verder. De code wordt cyclisch toegepast dus 2047 is opnieuw een A-jaar en 2019=Z). De tweede letter geeft met de hoofdletters A-L de maanden aan. De derde letter gebruikt alle 26 hoofdletters plus de kleine letters a-b-c-d-e om tot 31 dagen te komen.

  voorbeeld: CGM= (C=2023 + G=juli + M=13) = 13 juli 2023

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

tekstontwerp dv+ChatGPT@CEW – rev. dv@CHI

[klik op de titel om het item te openen / sluiten]

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Experimentele AI zoekfunctie5Doorzoekt op basis van een Pinecone index met ChatGPT3.5 enkel berichten gepubliceerd na 1 september 2022. Gebruik de WordPress search engine links bovenaan het venster om de ganse site te doorzoeken.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.