Categorieën
collage Harusmuze het moment journal intime NKdeE Tarot

CHW

T: W5- IT:29 – H: י

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

//het Hexagram van de dag

Schrijfwijze van  坎 Pinyinkǎn (kan3) het karakter voor deze guà1‘guà‘ (“卦”) betekende vroeger ‘veranderen’ en is voor de I Tjing (het ‘Boek der Veranderingen’) de benaming van zowel het ‘Hexagram‘ als het ‘Trigram‘ in het Chinees).

Deze visualisatie gebruikt de Open Source
Hanzi Writer, zie https://hanziwriter.org/

journal intime

jt73- un spectacle de la matière – WEE ME LE

Terwijl het golfschrift in dit programma zich een weg lijkt te willen banen naar de realisatie van een soort infra-nederlands – hoe laag kan je zakken? -, wordt het misschien stilaan tijd om te vertellen hoe ik eigenlijk bij Bernard Réquichot ben terecht gekomen.

In 2017 kreeg ik toevallig een exemplaar van de Catalogue Raisonné van 1973 [CR1973] in handen.
Nu was ik in die tijd bezig met de opstart van het grote dégout-onderzoek van de NKdeE: als eerste in een reeks van onderzoeken naar de negatieve emoties als middelen tot kennisverwerving had ik alle NKdeE-ogen gericht op de afschuw, de walging als primaire, instinctieve respons op het verderf en de levensbedreigende besmetting die ervan uitgaat.

Nu, omdat het publieke imago van een onderzoeker doorgaans samenvalt met zijn onderzoeksobject gaf ik daar toen in mijn geschriften maar bij mondjesmaat uiting aan: het was en is zo al erg genoeg gesteld met het ‘succes’ van mijn creatieve exploten: ik wou toch nog een bèètje ‘publiek’ overhouden, want een minimaal aantal lezers was toen nog een vereiste voor de Neo-Kathedraalse research. Momenteel ben ik al veel minder bereid tot concessies aan de dwingelandij van de attentie-economie, ik heb dan ook minder en minder aandacht nodig, althans dat probeer ik mij toch voor te houden. Ontwennen van een psychische verslaving, wat Facebook voor mij lange tijd was, duurt beduidend langer dan ontwennen van middel-gerelateerde verslavingen.

Elkwegs: het boek over Réquichot viel mij in 2017 als een onverwachte schat in handen: ik bladerde door de reproducties en werd bijna tot tranen toe bewogen door deze schijnbaar schaamteloze vertoning van absoluut weerzinwekkende Kunst!

Want, hoe je het ook draait of keert: confronteer een schare van nietsvermoedende slachtoffers met 10 werken van Réquichot en laat hen hun onmiddellijke respons uiten middels het drukken op een der knoppen ‘schoon’, ‘interessant’ of ‘weerzinwekkend’ en er zal een overtuigend deel van het testpubliek naar de afschuwknop grijpen. Je zou, indien mijn stelling nog bewijs behoeft, enige werken van Réquichot als testje kunnen laten zien aan een kind, dat kan je moeilijk van vooringenomenheid of ‘artistieke gewenning’ verdenken.

Ik heb ondertussen behoorlijk wat al gelezen over Réquichot, maar ik moet de eerste commentaar nog tegenkomen die dat ook letterlijk zegt: dat wat je van hem te zien krijgt afschuw en weerzin opwekt. Dat Réquichot zich schaamde voor zijn productie, dat las ik al, en dat het ‘obsceen’ was dat durfde Barthes ook al wel aan, maar nergens lees je dat die werken toch vooral ook een ontegensprekelijke walging opwekken.

Walging heeft nou net die eigenschap als emotionele respons dat ze heel erg onmiddellijk is en dus ‘ontegensprekelijk’. Walging kan dan wel cultureel bepaald zijn (we vinden zelf wat andere mensen in andere landen eten als lekkernij soms walgelijk), je hebt ze of je hebt ze niet, je kan ze wel ontkennen of negeren, maar niet wegdenken.

Om dat verzwijgen, die taboe op het uitspreken van het evidente te begrijpen mogen we, denk ik, niet vergeten dat Réquichot leefde en werkte in de formatiejaren van de na-oorlogse spektakelmaatschappij zoals die door Guy Debord ‘ontmaskerd’ werd, en waar elke auteur met het grote publiek in een spektakelwaardeverhouding stond.

Je kan daar honderden sociologische studies aan wijden maar die tijdsgeest kan misschien nog het best uitgedrukt en meteen samengevat worden met enkele beelden uit de massaal gelezen populaire weekbladen van die tijd zoals, bij ons, De Post.

Hieronder een favoriet voorbeeldje uit De Post van 1954, denk ik (de rest van het nummer ging op aan de collagedoosjes die ik ervan maakte) met een reportage over John Cage die toen bij ons op bezoek was.

Het hangt in mijn keuken, ik zou het maar ’s moeten inlijsten want ’t is eigenlijk heel schoon, vooral ook met dat over-correcte ‘bovendien’ in de titel:

Je moet bij jezelf maar ’s nagaan hoeveel hiervan nog doorwerkt in hoe jij staat t.o.v. de ‘Kunst’ en hoe het er in de huidige media aan toe gaat.

Naarmate we verdergaan in de tijd gaan dit soort directe confrontaties met ons verleden uiteraard belangrijker worden, en vooral ook indringender, intiemer. Denk maar aan de Facebook ‘herinneringen’.

De tendens lijkt te zijn dat de disciplines van de journalistiek en de geschiedschrijving gaan samenvloeien in een globale herschrijvingsmachine geheel in de ideologische kramp van het verkoopbare of die van de wereldhegemonie. Geen al te prettig vooruitzicht, en de komst van werkbare vormen van Artificiële Intelligentie versterkt die tendens alleen maar…

In deze context volgt de organisatie van mijn schrijven en kliederen in mijn autofage programmatie (mijn schrijven gebruikt het eerder geschrevene als invoer, als ‘voedsel’) dezelfde methodes als die van de exploitatie-programmatie van de Grote Wereld. Ik noteer en accepteer dat feit omdat een van de voorwaarden om als exemplarisch activist effectief te zijn is dat het voorbeeld herkenbaar en algemeen toepasbaar is, een fundamenteel kenmerk is dat ook, zou ik daaraan willen toevoegen, van de literatuur in het algemeen zoals die ons werd overgeleverd. Het betreft hier de idee van literatuur als ‘oneigenlijk gebruik’ van de taal, zoals dat o.m. door Geert Buelens is uitgewerkt m.b.t. de poëzie.

Dat lijkt misschien wat op ‘heulen met de vijand’: het lijkt mij de enig mogelijke uitweg, want als individu sta je machteloos tegen de moloch van de exploitatie en elke vereniging wordt, als ze al niet intern ondergraven wordt door de zelfzucht van haar leden, door de almacht van de globale exploitatiemachine meteen gemarginaliseerd. Het wordt in mijn ervaring echter pas een uitweg als je systematisch elk streven naar persoonlijk geldgewin of faam uit je praktijk weert, als je de tirannieke eis van de verkoopbaarheid radicaal het zwijgen oplegt.
Mijn praktijk is enkel daardoor een systematisch oneigenlijk gebruik van de informatietechnologie, een verbluffend machtige technologie die enkel ontwikkeld wordt in functie van de commerciële doeleinden. Het is als vloeken in de kerk van de commercie.

Alleen op die manier kan je m.i. in deze tijden nog een situatie bereiken waarin de creatieve expressie louter gemotiveerd wordt door het plezier dat je eraan beleeft, alleen zo kan je nog een warm ’thuis van de gewoonte’ uitbouwen, een rustgevend gevoel van vrijheid dat een voorwaarde is voor het goed functioneren van de menselijke creativiteit.

Maar dat is geen geringe opgave. En zo’n praktijk wordt niet bepaald in dank afgenomen omdat je weigering tot de aanmaak van verkoopbare producten gelezen wordt als een aanval op dat soort productie, ook al is het dat helemaal niet. Iedereen doet wat mij betreft haar zin, maar voor mij is dit de enige weg, want met woorden als ‘Kunst is mijn passie’ kom ik er niet. Het gaat mij om wat ik effectief doe met mijn creativiteit en wat het proces van mijn creativiteit doet met mij. En mijn huidige praktijk (2023) doet en geeft mij deugd.

Persoonlijk heb ik mij een leven lang door een erg negatieve spiraal moeten murwen, voortdurend voortgejaagd door mijn eigen obsessies, het onblusbare vuur in mij, waarbij ik vooral mijzelf geconfronteerd zag met het eigen falen, met onnoemelijk veel spijt en schaamte, om uiteindelijk pas vanaf 2022 terug enigszins vaste grond onder de voeten te krijgen, en daarmee bedoel ik dat ik er pas vanaf dan in slaagde om consequent te handelen in functie van mijn inzichten en vanuit die ‘volwassen’ verantwoordelijkheid de weldaad van het vanzelfsprekende in het gedrag mocht ondervinden. Een deugd die deugd doet.

Hopelijk is het mij gegund om daar nog enige jaren van te genieten zodat ik het plezier kan delen en er misschien zelfs nog enig nut voor de ander aan te ontlokken om zo toch iets goed te kunnen maken van de onderweg aangerichte schade. Want schaamte is net als de walging een gevoel waar je zo snel mogelijk vanaf wil.

rev. dv@CHW

gedicht

het verdwaalt

[moment 3]

8 augustus 2015. er zijn dit jaar veel okkernoten. de oude boom gaat onder eigen vruchtbaarheid gebukt. hoog in het gebladerte weet het fladderend getortel geen blijf met deze tot Duif verruimde ziel, dat geile lijf. het houdt niet op.

blonde gladiolen worden stil wanneer zij een paar ogen ontmoeten en de weerschijn van hun schoonheid zien. de scheve klok die hier de tijd vertikt heeft kennis van het feit dat god zich soms verslikt omdat zij niet had gezien, waartoe haar blinde liefde ons herleiden kan. het is telbaar.

bij de deling in vuur, aarde, water en lucht hoorde immers ook als rest het verschil in waarden. uitgesproken ordent het woord. zij wil soms wel, soms niet met de naam van Zeus aangesproken worden. het twijfelt.

maar een vinger glijdt een ronding langs, ontdekt plots mesopotamië (bloedstromenland). haar zweet belooft er paradijs. het moet erheen.

invoer 2015 (privé) – uitvoer 2020, rev. dv@CHW

collage 2.0
tekening dv@CHU naar een tekening van Pamela Colman Smith van 1907. Het Philadelphia Museum of Art heeft in haar collectie 30 platinum printen gemaakt door Alfred Stieglitz van tekeningen van Smith.
i tjing hexagram van de dag

hexagram 29 – 坎 (kǎn) – “Ravijn”.

K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 29, “Kan” (坎) – “Duisternis”

Hexagram 29 vertegenwoordigt een situatie van gevaar en uitdagingen. Het beeldt water boven water uit, wat wijst op intense emoties, moeilijkheden en obstakels die moeten worden overwonnen.

Kan waarschuwt voor mogelijke valkuilen, obstakels of bedreigingen die je pad kunnen kruisen. Het is belangrijk om waakzaam te zijn en voorzichtig te handelen om ongelukken en problemen te voorkomen. Het vraagt om geduld en het vermogen om kalm te blijven te midden van moeilijkheden.

Kan kan ook wijzen op de noodzaak om je emoties en innerlijke angsten onder controle te houden. Het is belangrijk om niet overweldigd te raken door negatieve emoties of onzekerheden. Door kalm en rationeel te blijven, kun je de uitdagingen beter aanpakken en met succes overwinnen.

Hexagram 29 herinnert eraan dat uitdagingen en moeilijkheden deel uitmaken van het leven. Het is een tijd om veerkrachtig te zijn en vastberaden te blijven, zelfs in het aangezicht van gevaarlijke situaties. Door je angsten te overwinnen en met moed en standvastigheid te handelen, kun je uiteindelijk sterker uit deze periode tevoorschijn komen.

Het is belangrijk om te onthouden dat moeilijke tijden ook kansen bieden voor persoonlijke groei en transformatie. Door deze uitdagingen het hoofd te bieden, kun je waardevolle lessen leren en jezelf verder ontwikkelen. Blijf gefocust, wees voorzichtig en vertrouw op je innerlijke kracht om de obstakels te overwinnen die je pad kruisen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CGN middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

klik op de titel om de uitleg te openen en sluiten

Harusmuze uitspraken bij hexagram 29 –
Tarotkaart van de dag

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Vijf van Staven (Five of Wands).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Vijf van Staven in de Smith-Waite Tarot toont een opmerkelijke scène. Op de kaart zijn vijf jonge individuen te zien die zich bezighouden met een gevecht, waarbij ze lange stokken als wapens gebruiken. Ze bevinden zich op een verhoogd groenblauw plateau, dat contrasteert met de lichtblauwe hemel op de achtergrond. Deze jongelingen zijn gekleed in diverse kleuren en dragen lange hemden of gewaden, samen met onderhemden en nauwsluitende broeken in de stijl van vroeger. Ondanks dat het gevecht een zekere gestileerde en sportieve uitstraling heeft, straalt er een intense energie uit de afbeelding.

De Vijf van Staven symboliseert vaak competitie, strijd en conflicten. De kaart weerspiegelt situaties waarin er sprake is van uitdagingen, meningsverschillen of confrontaties tussen verschillende partijen. Hoewel de jongelingen op de kaart lijken deel te nemen aan een gevecht, kan dit ook duiden op de noodzaak om meningsverschillen op een constructieve manier op te lossen. Het kan een fase van competitie aanduiden waarbij het belangrijk is om assertief te zijn, maar ook om respect te behouden voor anderen.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Vijf van Staven worden geassocieerd met het sefira Geburah in de Boom des Levens. Geburah vertegenwoordigt kracht, rechtvaardigheid en discipline. De kaart benadrukt de potentieel positieve aspecten van conflicten, waarbij strijd kan leiden tot persoonlijke groei en transformatie. Het kan ook wijzen op de noodzaak om balans te vinden tussen kracht en mededogen.

Volgens een Theosofisch perspectief symboliseert de kaart de uitdagingen die voortkomen uit de dualiteit van de fysieke wereld. Het gevecht tussen de jongelingen vertegenwoordigt de strijd tussen tegenstellingen die inherent zijn aan het menselijk bestaan. Dit conflict kan leiden tot een beter begrip van de wereld en uiteindelijk spirituele groei, naarmate men leert omgaan met de spanningen en uitdagingen van het leven.

Samenvattend illustreert de Vijf van Staven in de Smith-Waite Tarot een situatie van competitie en strijd, waarbij diverse partijen betrokken zijn in een intens conflict. Dit kan zowel externe confrontaties als interne strijd symboliseren. De kaart benadrukt het belang van assertiviteit en respect in dergelijke situaties. Vanuit verschillende spirituele perspectieven wordt de kaart geïnterpreteerd als een mogelijkheid voor groei, transformatie en begrip, zelfs te midden van de uitdagingen die het leven biedt.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
 ChatGPT 3.5: 2023-08-23
Laatste wijziging: dv@CHW

Chatlink
NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.
versie van deze kaart in de ‘Testimonial Tarot’:
NKdeE Testimonial Tarot v.0.7 – VIJF van STAVEN – STRIJD – Bb
asemische Tarot

DOCUMENTATIE

Hieronder wat uitleg bij elk onderdeel van de huidige dagroutine. Klik op een titel om de uitleg te lezen.

over het journal intime-programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM

over ‘HET MOMENT

Het prozagedicht van vandaag is uitvoer van het programma ‘HET MOMENT‘.

De invoer van ‘HET MOMENT’-programma is een genummerde serie teksten getiteld ‘moment‘ van 2015-2016 herwerkt tot lyrisch proza in 2020 en die teksten worden thans door het Gedicht van de Dag, het trage herschrijfprogramma van de NKdeE, publiek maar ‘in stilte’ herschreven.
De originele teksten worden daarbij overschreven, de restanten ervan bestempelt als ‘deprecated’ en geleidelijk van publieke lezing afgeschermd, in de vergetelheid geduwd, waar ze thuishoren.

Ik herlees en herschrijf deze ‘live’ getuigenis van het laatste stadium van mijn drankverslaving ondertussen als de getormenteerde aanloop, de troosteloze afgang naar een kantelpunt in mijzelf, een ommeslag die ik poog te relateren aan de ontzagwekkende globale transformatie die we nu m.i. mondiaal beleven en ondergaan. In hoeverre dat iets zinvols of bruikbaars oplevert, dat valt nog te bezien.

In mijn microwereldje plooi en perforeer ik voortdurend de tijd met mijn herschrijven en ik naai in deze reeks in stilte de mantel der liefde toe over mijn persoonlijk kantelpunt, en het eigen lijden dat daarmee gepaard ging. Voor mijzelf en het geheel van mijn schrijfwerk is het een therapeutische loutering, een sanering van de ondergrond en een traject waar ik voor mijzelf door moet.

Vrolijk word je er niet van, maar de goede afloop alleen al (ik vier straks mijn zesde jaar van volledige abstinentie) vermag het hopelijk om van deze afdaling naar de hel van het alcoholisme een positief, exemplarisch verhaal te maken. De grote boodschap van ‘HET MOMENT’ is, of wordt alleszins: hoe erg het ook wordt, met de nodige hulp geraak jij er uit. Kijk maar, het kán, en als het lukt is het zalig.

In dit stadium hebben de teksten weinig aandacht nodig, maar de methodes van mijn programmatie vereisen wel dat het schrijven op elk moment publiek beschikbaar moet zijn. Moge wat rot was aldus in de plooien van de tijd verdwijnen en zo straks alsnog voeding worden, gezonde aarde voor een nieuwe bloei.

links

dv 2020 – rev. dv@CHS

over Collage 2.0

Collage 2.0, ook bekend als “Collage van het Moment”, is een variant van de traditionele collage waarbij geen lijm wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de collage-elementen op een leeg vel papier gerangschikt en vervolgens gefotografeerd in de optimale opstelling volgens de maker.

Collage 2.0 vormt de opstap naar Collage 3.0, waarbij niet-destructieve digitale beeldbewerkingsfilters, vergelijkbaar met die in Adobe Photoshop, worden gebruikt om het ingevoegde fotografische materiaal meer visuele kracht te geven. Dit evolueert verder naar de interactieve variant, Collage 3.5, die ook elementen uit de teken- en schilderkunst integreert.

Hoewel Collage 4.0 wellicht al ergens bestaat, beoefend wordt onder een andere naam, blijft het concept in haar zuiverheid denkbaar. In deze vorm worden vernietigende data-verspillende filters wél toegestaan en verdwijnen de grenzen tussen realiteit en fictie in een fictie van de realiteit, de perfecte simulatie.

Maar dergelijk beeldmateriaal komt nu al over als nutteloze overdaad in de industriële promptgestuurde AI-beeldgeneratie. Zonder handmatige of virtuele manipulatie (knippen of scheuren door menselijke handen of een virtueel proces dat dit nabootst) lijken deze creaties in mijn ogen steeds meer ondraaglijk identiek en eindeloos saai.

De nieuwe vormen van collage die ik voorsta behouden de individualiteit, impulsieve kracht en spontaniteit die m.i. deze kunstvorm haar kracht geeft. Daarnaast voegen ze de commercieel interessante eigenschappen toe van directe deelbaarheid en toegankelijkheid via bestaande distributiekanalen voor digitale beeldproducten.

Met betrekking tot auteursrechten vereist deze nieuwe praktijk, indien succesvol, aangepaste internationale regelgeving. Het is niet toegestaan om zomaar een commercieel interessante beeldcreatie van een kunstenaar te knippen of scheuren en het vervolgens als Collage 2.0 te presenteren. De toekomst zal uitwijzen waar en hoe de juiste grenzen en beperkingen moeten worden vastgesteld om de rechthebbende te beschermen tegen inbreuk. Dit programma wil bijdragen aan het identificeren van probleemgebieden, waarbij later AI-plagiaatsoftware kan worden gebruikt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Om aan te tonen dat men perfect puike resultaten kan krijgen met gedrukt materiaal waarvan de auteursrechten vervallen zijn, beperk ik mij daartoe, aangevuld met eigen creaties, met uitzondering soms van een enkel element dat problematisch zou kunnen zijn. Het betreft dan elementen waarvan ik zelf de datering of oorsprong niet meer kon achterhalen. Hierop kan dan voornoemde plagiaatsoftware die momenteel in ontwikkeling is, getest worden2Ten einde volledige transparantie te bieden, wordt er in een apart bestand een lijst bijgehouden van deze mogelijks ‘problematische elementen’.

Die lijst kan ten allen tijde hier geraadpleegd worden: https://www.dirkvekemans.be/lijst-met-probleemgebieden/

In onze verkenning van dit veelbelovende concept zullen we ons voornamelijk richten op Collage 2.0. Hier valt namelijk al veel nieuws te ontdekken, omdat het een samensmelting is van fotografie en collage binnen de kunstwetenschap. In de fotografische aspecten kan gewerkt worden met belichting en compositie, terwijl de herbruikbaarheid van de collage-elementen binnen Collage 2.0 zorgt voor een ware creatieve explosie op communicatief vlak.

tekst: dv@CFM geoptimaliseerd door ChatGPT 3.5 op 14/06/2023, rev. dv@CHR

Chatlink:

over de Asemische Tarot

Ik vond in de Kringwinkel twee kartonnen krijtbordjes voor 60 cent. Materiaal genoeg voor een Tarotspel zonder ‘originele’ tekeningen, want die moet ik de volgende dag uitvegen om de nieuwe kaart te tekenen. De invoer wordt gevormd door de Hebreeuwse letter die ik ’s ochtends trok. Alleen de ‘Trionfi’ / ‘Troeven’ ofte ‘Grote Arcana’ dus. Bij het tekenen ervan gebruik ik mijn ervaring met en de technieken van de zgn. Asemisch Schriftuur

De associaties met het Hebreeuwse alfabet zijn die van het zgn. ‘Boek T’ van de Golden Dawn en voor de toewijzing ervan op de Levensboom in de Kabbala volg ik een schema gebaseerd op de zgn. Gra-versie van de Sefer Yetzirah3op deze Wikipediapagina wordt de Bahir-versie van de Levensboom weergegeven dat licht verschilt in de schematische weergave van de Levensboom zoals de gezaghebbende Kabballist Isaac ben Solomon Luria Ashkenazi aka ’the Ari’ dat opstelde. Ter wille van de coherentie wisselde ik de letters Zajien en Hee wel van plaats in dat traditiegetrouwe schema.

Dit onderdeel van mijn dagelijkse routine onderzoekt de waarde van deze boud geponeerde associaties.

dv@CHR

over de Tarot routine

Ik ben bezig met het maken van een persoonlijk Tarot-kaartspel, werktitel ‘NKdeE Testimonial Tarot’, en integreer dat in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven, ook voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om hier te integreren als Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later bijgesteld / aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Aansluitend onderzoek ik in de ontwikkeling van een Asemische Tarot een mogelijke associatie/positionering van de kaarten van de Grote Arcana met/in de Levensboom van de Kabbala

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

over de I Tjing routine

Na een inleidende periode van enkele jaren die louter bestond uit een verkenning van de praktijk van de I Tjing4een praktijk die ik, ongehinderd door echte kennis van het systeem, aanwende als ‘motor’ of ’transformator’ in het Harusmuze-programma begon ik in 2023 pas met een systematisch leertraject dat u hier, in de vorm van een NKdeE programma, kan volgen.

Een NKdeE Programma is een programma, een dagelijks herhaalde routine, dat op zoek gaat naar zichzelf. Het begint, meestal stommelings, accidenteel, door weer zo’n malle ingeving van haar auteur. Eens het loopt krijgt het een onverbloemd ‘wat ben ik?’ als heuristische imperatief.

Elke werkdag wordt afgesloten met een I Ching lezing volgens de klassieke ‘stokjesmethode’. Ik lees de teksten van het bekomen Hexagram op de CText.org site waar iedereen de Chinese tekst met de nog steeds toonaangevende vertaling van James Legge kan nalezen. De uitkomst van de raadpleging vind u dan s ‘anderendaags hier terug als ‘Hexagram van de Dag’.

Tevens vraag ik ChatGPT 3.5 ons een basistekst te geven met een interpretatie specifiek in het licht van het Taoistische Neidan-systeem Basistekst die ik dan nakijk en hier publiceer. Vooralsnog heb ik weinig zinnigs toe te voegen aan die basistekst, maar ik heb wel al enkele belangrijke correcties dienen aan te brengen. Neem in ieder geval kennis van de Disclaimer die bij elke uitleg staat, het blijft experimentele output. En als je zelf ergens evidente fouten leest, laat het mij weten!

Verder is onder deze hoofding een overzicht te vinden van de Harusmuze-lezingen van de periode 2019-2020 die het Hexagram van de Dag als uitkomst hadden. De commentaarteksten bij die lezingen dienen hier en daar nog gereviseerd te worden en geven soms nog eerder weer hoe ik toen dacht en schreef, dan hoe ik nu tracht te denken en te schrijven. Panta rei…

Over mijn dagWERK


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen de energie en de vastberadenheid van enkele toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken en een klare kijk op de noden en de behoeftes van de mens vandaag.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd nog niet of niet meer rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit. Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Alles op deze site wordt in het Publiek Domein gepubliceerd. Iedereen mag en kan er mee doen wat zij wensen, je hoeft het mij niet eens te vragen. Wat ik maak, ontstaat doorheen mij, ik ervaar alles ervan als een geschenk, maar niets ervan als mijn eigendom. Ik wil als auteur slechts een doorgeefluik van het humane verlangen naar wijsheid, duurzaamheid en schoonheid zijn, en in die functie streef ik naar zuiverheid, openheid en bruikbaarheid.

Verder in mijn dagroutine momenteel (uitleg zie aldaar):

 • het Gedicht van de Dag programma herschrijft onder de titel ‘HET MOMENT’ teksten van 2020 en herwerkt uitvoer van het journal intime en het MENG-programma uit 2020
 • het Collage 2.0 programma wil bestaande collagepraktijken een nieuw elan geven.
 • ChatGPT 3.5 is ook mijn uitverkoren assistent in een ontdekkingsreis / leertraject doorheen de wonderlijke spirituele wereld van de Tarot. Samen initiëren en perfectioneren we een volledige reeks kaartbeschrijvingen van het Smith-Waite Tarot Deck. Ondertussen werk ik traag maar gestaag verder aan een eigen Tarot ontwerp, het ‘NKdeE Testimonial Tarot Deck’ dat uitdrukkelijk bestemd is voor therapeutische doeleinden. Elke dag wordt er bij het begin van de werkdag 1 van de 78 kaarten getrokken en verwerkt in de dagelijkse Tarot-routine.
 • in het I Tjing programma gebruik ik ChatGPT 3.5 als ‘leermeester’ om mijn bestaande I Tjing praktijk in de traditie te grondvesten en te verdiepen en wordt de uitvoer van het oudere Harusmuze programma geordend, herzien en ontsloten voor verder gebruik. Elke dag wordt besloten met een I Tjing raadpleging, het resulterend advies geldt dan (voor mij) voor de daaropvolgende werkdag.
 • BISTER & CO: de humane handen vormen het onderzoeksobject van deze tekenroutine: ik omlijn, zoals kinderen dat graag doen, een hand in de pose van de dag en vul de lijnen dan op met bister. De uitvoer van deze routine wordt gebruikt in het dagbestand om het Hexagram van de Dag te visualiseren met een getekend hand(en)gebaar. Bister & CO is een breiprogramma, het draagt bij aan de coherentie van het onderzoek..
 • NKdeE datumformaat: om diverse redenen gebruik ik een zelf bedacht, eenvoudig maar universeel bruikbaar formaat om de datum te noteren. Het formaat is een drielettercode in het Romeinse alfabet. De eerste letter verwijst met een hoofdletter naar het jaartal (A=2021, B=2022, C=2023, en zo verder. De code wordt cyclisch toegepast dus 2047 is opnieuw een A-jaar en 2019=Z). De tweede letter geeft met de hoofdletters A-L de maanden aan. De derde letter gebruikt alle 26 hoofdletters plus de kleine letters a-b-c-d-e om tot 31 dagen te komen.

  voorbeeld: CGM= (C=2023 + G=juli + M=13) = 13 juli 2023

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

tekstontwerp dv+ChatGPT@CEW – rev. dv@CHI

[klik op de titel om het item te openen / sluiten]

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

Experimentele AI zoekfunctie5Doorzoekt op basis van een Pinecone index met ChatGPT3.5 enkel berichten gepubliceerd na 1 september 2022. Gebruik de WordPress search engine links bovenaan het venster om de ganse site te doorzoeken.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.