Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer lyriek Proza Vertalingen - Bewerkingen

journal intime #152

ARTAUD – Navel van het Voorgeborgte

Daar waar anderen hun werken aanbieden wil ik niets anders dan mijn geest tonen.
Het leven is het verbranden van vragen.
Ik kan mij geen werk voorstellen dat los staat van het leven.
Ik houd niet van losstaande schepping. Ik kan mij ook de geest niet voorstellen al losstaand van zichzelf. Elk werk van mij, elk ontwerp van mijzelf, al die ijzige bloesems van mijn innerlijke ziel bezoedelen mij.
Ik vind mijzelf evenzeer terug in een brief die ik schreef om de intieme vernauwing van mijn zijn te verklaren en de zinloze kastijding van mijn leven, als in een essay dat buiten mij omgaat, en dat mij overkomt als een zwangerschap die zich niets aan mijn geest genegen laat.
Ik lijd er aan dat de Geest niet in het leven is en dat het leven niet de Geest is, ik lijd aan de Geest-als-orgaan, aan de Geest-als-vertaling, of aan de Geest-die-de-dingen-intimideert om ze in de Geest binnen te dwingen.

Dit boek hang ik op in het leven, ik wil dat het gebeten wordt door de dingen erbuiten, te beginnen met alle knipselbuitelingen, alle oogknipperingen van mijn toekomstige zelf.

Al deze bladzijden schuiven als brokken ijs door de geest. Neem mij de absolute vrijpostigheid niet kwalijk. Ik weiger enig onderscheid te maken tussen eender welke minuut van mijzelf, ik kan in de geest geen plan bespeuren.

Weg met de Geest net zo als weg met de literatuur. Ik zeg dat Geest en leven in elk opzicht met elkaar overeenstemmen. Ik wil een Boek maken dat de mensen stoort, dat als een open deur is en dat hen brengt naar een plek waar ze nooit uit zichzelf zouden heen gaan, een deur die gewoonweg uitgeeft op de werkelijkheid.
En dit is net zo min een voorwoord tot een boek, als dat de gedichten het zouden markeren of er de razernijen van het lijden van opsommen.
Dit is niets anders dan zo’n slecht verzwolgen blok ijs.

Antonin Artaud – uit L’ Ombilic des Limbes (1925) [ARTAUD 1956, p.49]
vert. NKdeE 2020 1ik heb bij het vertalen gebruik gemaakt van de bestaande vertaling door Hans van Pinxteren [PINXTEREN 1981] en DeepL vertaalsoftware] CC Public Domain

commentaar en suggesties bij deze vertalingen graag naar dirkvekemans@yahoo.com

originele tekst:
https://ebooks-bnr.com/artaud-antonin-lombilic-des-limbes/

Là où d’autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit.
La vie est de brûler des questions.
Je ne conçois pas d’œuvre comme détachée de la vie.
Je n’aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l’esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glacières de mon âme intérieure bave sur moi.
Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même, et qui m’apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit.
Je souffre que l’Esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas l’Esprit, je souffre de l’Esprit-organe, de l’Esprit-traduction, ou de l’Esprit-intimidation-des-choses pour les faire entrer dans l’Esprit.
Ce livre je le mets en suspension dans la vie, je veux qu’il soit mordu par les choses extérieures, et d’abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les cillations de mon moi à venir.
Toutes ces pages traînent comme des glaçons dans l’esprit. Qu’on excuse ma liberté absolue. Je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je ne reconnais pas dans l’esprit de plan.
Il faut en finir avec l’Esprit comme avec la littérature. Je dis que l’Esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un Livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n’auraient jamais consenti à aller, une porte simplement abouchée avec la réalité.
Et ceci n’est pas plus une préface à un livre, que les poèmes par exemple qui le jalonnent ou le dénombrement de toutes les rages du mal-être.
Ceci n’est qu’un glaçon aussi mal avalé.

over het journal intime -programma
This image has an empty alt attribute; its file name is ietsanders.jpg

pseudo-code van het programma:

gegeven:
geste: het pad van de primaire, spontane beweging
schrijfleeslus: herhaling van de geste die zich gaandeweg stabiliseert binnen de corridor van de geste
corridor: het tijdruimtelijke vlak waarbinnen de geste zich herhalen kan zoals geprojecteerd op een 2D schrijfvlak
jij, je: een participant aan het journal intime programma

het journal intime is een dagelijks algoritmisch uitgevoerde handeling (functie);

 • je wordt wakker en je doet onmiddellijk dit (géén andere bewuste handeling ervoor): je beeldt jezelf een geste in eventueel gelinkt aan een woord of een frase
 • je neemt de blocnote en initieert de schrijfleeslus
 • je vocaliseert daarbij het woord of de frase
 • als je merkt dat de herhaling zich gestabiliseerd heeft tot een geste
  • neem je jouw vocalisatie voor minstens vier iteraties op
  • teken je de geste
 • je leest in een boek in een vreemde taal (eender welke, niet je moedertaal) tot je een fragment tegenkomt waarvan je denkt dat het kan dienen als 'titel' of 'benoeming' van de geschreeftekende schrijfleeslus

uitvoer van het programma:
– een potloodtekening met een titel in een vreemde taal
– een geluidsopname van vier herhalingen van 1 uitgesproken woord of frase in het Nederlands (met NL tongval)
– (optioneel) een commentaar in proza

de journal intime routine
is een vrij exemplarisch, grafologisch NKdeE-onderzoeksprogramma.
de uitvoer ervan wordt hier gepubliceerd in het Publieke Domein

rev. dv@CGM


correcties ChatGPT 3.5

Daar waar anderen hun werken aanbieden, pretendeer ik niets anders dan mijn geest te tonen. Het leven bestaat uit het verbranden van vragen. Ik kan me geen werk voorstellen dat losstaat van het leven. Ik houd niet van geïsoleerde creaties. Ik kan me ook de geest niet voorstellen als losstaand van zichzelf. Elk werk van mij, elk ontwerp van mezelf, al die ijzige bloesems van mijn innerlijke ziel beïnvloeden mij. Ik vind mezelf evenzeer terug in een brief die ik schreef om de intieme vernauwing van mijn wezen en de zinloze kastijding van mijn leven te verklaren, als in een essay dat buiten mijzelf omgaat en dat me voorkomt als een onverschillige zwangerschap van mijn geest. Ik lijd eraan dat de Geest niet in het leven is en dat het leven niet de Geest is. Ik lijd onder de Geest als een orgaan, de Geest als vertaling of de Geest die de dingen intimideert om ze in de Geest binnen te brengen.

Dit boek hang ik op in het leven. Ik wil dat het wordt geraakt door de dingen buiten zichzelf, te beginnen met alle sprongen en oogknipperingen van mijn toekomstige zelf.

Al deze pagina’s glijden als ijsblokken door de geest. Vergeef me mijn absolute vrijheid. Ik weiger onderscheid te maken tussen enige minuut van mezelf. Ik herken geen plan in de geest.

Weg met de Geest, net als weg met de literatuur. Ik zeg dat Geest en leven op alle niveaus met elkaar communiceren. Ik wil een Boek maken dat mensen verstoort, als een open deur die hen leidt naar plaatsen waar ze nooit uit eigen wil naartoe zouden gaan, een deur die gewoonweg aansluit op de werkelijkheid. En dit is niet meer een voorwoord voor een boek dan bijvoorbeeld de gedichten die het markeren of de opsomming van alle razernijen van het lijden.

Dit is niet meer dan zo’n slecht doorgeslikt ijsblok.

Lijst met wijzigingen

 • “pretendeer” is toegevoegd voor “niets anders dan” om de betekenis te verduidelijken.
 • “bestaat uit” is vervangen door “is het verbranden van” om de betekenis beter weer te geven.
 • “geïsoleerde” is gebruikt in plaats van “losstaande” om de intentie van de zin nauwkeuriger weer te geven.
 • “beïnvloeden” is vervangen door “bezoedelen” om de betekenis te verduidelijken.
 • “me voorkomt als” is gebruikt in plaats van “mij overkomt als” om de formulering te verbeteren.
 • “onder” is vervangen door “van” in “ik lijd onder de Geest” om de juiste betekenis over te brengen.
 • “wordt geraakt door” is gebruikt in plaats van “gebeten wordt door” om de zinsconstructie te verbeteren.
 • “sprongen” is toegevoegd voor “knipselbuitelingen” om de zin vloeiender te maken.
 • “Vergeef me” is toegevoegd aan het begin van de zin voor een betere formulering.
 • “tussen enige minuut van mezelf” is toegevoegd na “ik weiger” om de betekenis te verduidelijken.
 • “herken” is gebruikt in plaats van “erken” om de juiste betekenis over te brengen.
 • “net als” is toegevoegd voor “weg met de literatuur” om een parallellisme in de zin te creëren.
 • “met elkaar communiceren” is toegevoegd na “overeenstemmen” om de betekenis te verduidelijken.
 • “als een open deur” is toegevoegd voor “dat als een open deur is” om de zin vloeiender te maken.
 • “en dat hen leidt naar” is toegevoegd voor “en dat hen brengt naar” om de betekenis te verduidelijken.
 • “die gewoonweg aansluit op” is toegevoegd voor “die gewoonweg uitgeeft op” om de betekenis te verduidelijken.
 • “bijvoorbeeld” is toegevoegd voor “of er” om de zin vloeiender te maken.
 • “zo’n slecht doorgeslikt” is toegevoegd voor “niets anders dan zo’n slecht verzwolgen” om de betekenis te behouden.

generated by CHATGPT@CEO

Noten[+]

This website uses the awesome plugin.