Categorieën
Grafiek

portret van de kunstenaar als bingoslons

dv 2019 – waterverf, potlood en wasco – A3 – € 95

Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III, 6

Dans la brute assoupie un ange se reveille / vers les oiseaux de mer

opdat ik zwijgen kan, dien mij uw gesel toe (haar bed is leeg
en met verstomming slaat het doodgewone liggen van het
slaapkleed in een bundel op het voeteneind, de glinstering
van herkenbare haartjes in de hoekige zon of het wegkwijnen

in brak water van een bloementuil.) opdat ik zwijg (eek,
een zwarte vlek- ik schrok me rot- een kat of iets, een hond
zo zacht en rakelings m’n enkels langs op het gras
), zeg ik
(niet eindig maar een baken) maar daar komt weer als vuur

(en harig, gruwel weet je, net) die blik haar ogen in). Ontwaak


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB18
dv 2018 – LVSdCB018 – Collage Asémique – €30
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III,3

Je me pris à songer près de ce corps vendu / La surface de l’invisible

en hoewel ik niet bestond (drie gezusters bij volle
maan, liefde druppelt paars uit elke porie, urenlang
staan wij met de armen hoog als hagen in de wake en
bij de stijgende verstijving der leden dissecteren wij

de holle klanken van zijn naam), niets nog (ben ik mijzelf
dan ben ik haar die jij net sloeg en ook wel dit waar jij
op geilt en zeker haar die ook mij droeg dus hou van mij)
(lichtjaren leegte bieden zich aan) van mij staande bleef,

(want ik kom je halen) dreef ik eigen pijn zo diep in jou.


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB15
dv 2018 – LVSdCB015 – Collage AsémiqueApprouvé – A4 – €32
Categorieën
asemic reading Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,6

La froide majesté de la femme stérile

ex nihilo nil (de benen bengelen) nemo
creavit : o parelend ontwenningszweet!
(binnensmonds gejubel registrerend soms
kantelt in het duister nog het evenwicht)

(open diafragma, lichtval schaduwloos
op dit dat zich verheffen wil tot dat
en het wachten samenvat met einde
lichtval, diafragma sluiten, duisternis)

ofschoon niet echt berustend in verdoemenis


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees verder:

LVdCB12
dv 2018 – LVSdCB012 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemic reading collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,4

Ô vase de tristesse, ô grande taciturne

een geijkte vorm (in stilte en dan nog)
van inspraak : in een knikker dit papiertje,-
(reciterende een waslijst kleuren soms
bij volle maan doorgrond ik het)

(zeldzaam ben je, wil je mij maar
ligt daar niet een bedding dichtgeslibt
naar syfilliete schuim te lonken. Eiland
ben je, zeg je : touch me, touch my brain)

breekt het echter uit het schone als voorheen

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB10
dv 2018 – LVSdCB 010 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,2

Ramper sur le versant de ses genoux énormes,

gespleten aarde (slangen in je buik)
waar ik lallend instuik, stik in je huid,-
(indachtig kathedraalgezangen soms
op autostraden nog herken ik mij)

(liefde, herhaal je mij mijn liefde
voor het openrijten mijner wonden
en als ik hanteerbaar ben geslonken
klinkt er harpgetokkel in je na)

schoonheid lost zichzelf op waar ik ga :

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB08
dv 2018 – LVSdCH008 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,5

Rien n’embellit les murs de ce cloître odieux.

happen als de goudvis die naar wolken loert
schuddebollen als de duif die koert
tot het lichaamskluwen openbarstte,
tot haar lichaamskluwen openbarst.

rust vervagend, drinkt zo zoetjes,
oorlog onverhoeds in stulpen knippert,
gulpt dan op en van hun schermen drift
tot op kraaknet glas een bloedend klompje ligt.

in korte scènes word wellicht ook ik belicht.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB05.jpg
dv 2018 – “LVSdCB005” – €25
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,4

Le succube verdâtre et le rose lutin

kruisweg in een kromhals : laait,
verkilt of smelt de droogstoof in
tot de lichaamsgrens vervaagde,
tot haar lichaamsgrens vervaagt.

armer blijft wie kundig draait
zijn lust en nijd tot stemmig grijs,
dan hij die in zijn aarden bed
tot dageraad naar zilver graaft.

tekort aan dorst wellicht wordt nooit gelaafd.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB04.jpg
dv 2018 – LVSdCB I, 4 – mixed – A4 – €20
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,3

Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges

eender licht door kathedralen
als door ijs dat wellust ving,
tot het lichaam mij bedaarde,
tot haar lichaam mij bedaart.

onbewogen zie ik strakke koorden
van haar ogen naar mijn dood:
niet in cirkels boven daken
vliegen duif of meeuw of mus.

tekort aan niets wellicht gebiedt de kus.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB03
dv 2018 – LVSdCB I,3 – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,2

Envoie-toi bien loin de ces miasmes morbides;

vel op derrie, roos in slijk,
op vegen nacht een vaal gezicht
tot het lichaam mij bekoorde,
tot haar lichaam mij bekoort.

vlees verhaalt de zeeën
hoe het vocht vergaat in grond.
bloemen dichten mij gedurig:
doe ik mij sluitend in haar toe,

tekort aan haar wellicht is wat ik doe.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB02
dv 2018 – “LVSdCB-I,2” – mixed – A4 – €21
Categorieën
asemisch Grafiek Kathedraalse Leer lyriek Proza

of/of (3)

pamphlet.jpg
dv 2018 – “asemic pamphlet calling for action against the terrifying increase of prostitution in the arts of ever younger gestures (to further the cause deposits can be made on my IBAN account BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB)” – bister, crayon & chalks on Source paper A4 – €22,49

Noot betreffende dit tekstuele gebeuren: Ik heb over Kierkegaard ook alleen maar wat Wikipedia en het boekje uit de reeks ‘Kopstukken uit de filosofie’ gelezen, en van hemzelf enkel vluchtig ‘De Herhaling’, dus een ‘kenner’ ben ik zeker niet. Maar het boeit mij dus ik lees graag verder, samen met u, als u dat wil en zo u mij het getater erbij vergeven kan. De lezing is een ‘Kathedraalse lezing’ wat inhoudt dat ik al lezende de Neo-Kathedraalse elementen uit het gelezene uitlicht en hier ‘afschrijf’, zoals je een investering afschrijft in uw bedrijf.

*
*    *

Kierkegaard’s A hanteert een dichotomie geest-zinnelijkheid waarbij de geest haar onmiddellijke (niet-gemediëerde) uitdrukking vindt in de taal en de zinnelijkheid in de muziek (van Mozart). De taal wordt ‘klassiek’ (zuiver, perfect) als expressie van de geest als alle zinnelijkheid eruit (klank, uitspraak, signifiant) eruit lijkt te verdwijnen als de toegesprokene/lezer enkel de geest bij monde van de schrijver/spreker waarneemt.

De ‘taal’ van de muziek is klassiek-perfect als de beweging ervan samenvalt met de beweging van de begeerte (die is dan zoekend-dromend-begerend in haar drie stadia, een pure Hegeliaanse Aufhebung.
Het ‘onuitsprekelijke’ van de zinnelijkheid/muziek is een gevolg van de onuitsprekelijkheid van de beweging omdat de loutere zinnelijkheid enkel kan worden opgehouden door de zinnelijkheid van de taal.
De Geest beweegt niet, de geest is, dus taal is geen mortificatie ervan want de Geest is een Ding (een soort eeuwig superding). Dus hoe fijnbesnaard hij ook de zinnelijkheid in haar bewegen weet te beschrijven, zijn bewegingsgevoeligheid houdt op als het terrein van de geest betreden wordt.
De Geest, door haar incarnatie in Christus ‘veroorzaakt’ wel de beweging van de zinnelijkheid (God als onbewogen beweger, het goddelijke in ‘agambiet’ bepalend Binnen buiten het humane), het Christendom verzelfstandigt de zinnelijkheid op een manier die het ontstaan van de muziek mogelijk maakt (volgens K.’s A is er geen sprake van muziek bij de Grieken ofzo, de muziek is ontstaan in de ME dankzij het Christendom. tja, pech è, sullige rest van de wereld).

Dit alles ligt vervat ergens op p.87 in het origineel, p.103 in de vertaling, waar hij zich beklaagt dat het tweede stadium van de zinnelijkheid, verpersoonlijkt door de figuur van Papageno in De Toverfluit, niet in woorden te vatten is:

“Het is te onmiddellijk om in woorden te worden vastgehouden. […] Men zou mij kunnen tegenwerpen dat het überhaubt onmogelijk is om iets onmiddellijks uit te spreken. In zekere zin is dat ook volkomen juist, maar om te beginnen vindt de onmiddellijkheid van de geest haar onmiddellijke uitdrukking in de taal, en voorts blijft die, voor zover er zich door het toetreden van de gedachte een verandering mee voltrekt, toch wezenlijk dezelfde, juist omdat ze bepaling van de geest is. Hier daarentegen gaat het om een onmiddellijkheid van de zinnelijkheid, die als zodanig een heel ander medium heeft, waarbij dus de wanverhouding tussen de media de onmogelijkheid absoluut maakt.” (ISBN 978 90 8506 4787, p.103)

De ‘gedachte blijft wezenlijk dezelfde’ bij Kierkegaard omdat de gedachte gedacht wordt als een ding, een iets dat een identiteit heeft, een geheugenplaats, een pointer. De gedachte is en blijft voor K ‘bepaling van de geest’. Dezelfde fictie van het ding als in het object-georiënteerd programmeren, dezelfde fallische ‘betekenaar’, dezelfde illusie die er oorzaak van is dat we op deze manier nooit een kunstmatige intelligentie zullen kunnen vatten, laat staan er een ‘maken’.

Want de gedachte is geen ding, het denken is niet, het denken gebeurt. Je kan op een gedachte ook niet terugkomen, je kan een gedachte niet ‘echt’ herhalen, de herhaling herhaalt enkel zichzelf, een subsisteren van de fictie van het existeren.

En in de zinnelijkheid is er enkel beleving van de zinnelijkheid, een gebeuren, een beleving die wij willen afzonderen van het de beleving van het denken omdat ons dat nou eenmaal goed uitkomt, want dan kunnen we de zinnelijkheid ‘vrij’ laten, dan kunnen we zelf ‘vrij’ zijn en voor het overige toch de fictie van de rationaliteit hoog houden, dat we echt wel rationele wezens zijn.

Maar de mens is geen rationeel wezen, al was het alleen maar al omdat het sowieso al geen wezen is: de mens gebeurt.

Zie je: er is totaal niks mis met de dingen en het feit dat ze voor ons noodzaak zijn, dat we de dingen en het zijn nodig hebben om te functioneren. Waar het mis gaat, waar het soms faliekant maar vooral altijd vermijdbaar mis gaat is daar waar we beginnen te denken dat de dingen echt bestaan en dat we ze kunnen hebben, of godbetert dat we zelf een ding kunnen Zijn.

Er is niks mis met fictie, omdat fictie – en de Rede is een soort hyperfictie –  uiteindelijk het enige is wat we hebben, we hebben de fictie ook broodnodig. Maar je mag nooit ofte nimmer vergeten dat het fictie is, anders krijg je vroeg of laat fatale klappen van het Echte, van het Gebeuren Zelve….

*
*    *

Op de volgende pagina wordt in wat A zelf een parenthese noemt, duidelijk waar voor A (en vermoedelijk ook voor K ) de grens ligt. Er wordt gerefereerd naar het gebruik van muziek als een middel dat kan worden ingezet om krankzinnigheid te genezen.

Ik citeer deze parenthese omdat nergens het beeld van het bewustzijn dat een auteur heeft duidelijker te zien is dan in zijn commentaar op een ‘ziek’ bewustzijn. Dan kan de auteur immers alle voorzichtigheid laten varen en recht voor de raap vertellen ‘hoe het zou moeten zijn, hoe het hoort te zijn’. Het is precies deze ‘ought’ die volgens rationalisten als Negarestani in hen typerende sloganeske passages voortdurend verward wordt met wat het ‘is’. Dat klopt ook denk ik, die kritiek, enkel: het zijn is net zo goed een fictie als het ideaal. Negarestani verlegt terecht de kritische grens van “het is zo omdat het zo hoort te zijn” naar het uitgezuiverde “het is zo omdat het niet anders kan zijn” . Maar dat is ontoereikend. Het is niet zo omdat het niet anders kan maar omdat het zo gebeurt want het is helemaal niet. Als het niet anders kan en toch gebeurt het niet, dan schort er wat aan het zijn en niet aan het gebeuren. Je zal zeggen, maar wat win je toch met heel die anti-zijn hetze? Het antwoord is reuze evident en tweedelig :
–  je wint alle mogelijkheden van het niet-humane dat je in het gebeuren niet kan vatten omdat het buiten het bereik van het technische zijn valt, maar wel kan beïnvloeden, omdat het gebeuren zelf wel waarneembaar is
je wint aan klaarheid omdat je het gebeuren dat in wezen altijd simpel is doelgericht en efficiënt kan scheiden van de complexiteit van het technische zijn, een complexiteit die in de expressie zit en dus transponeerbaar / translateerbaar in de perceptie en dat vooral ook berekenbaar is, dus het is complexiteit die je met gemak kan overlaten aan de (quantum)computer…

Maar goed,  K’s A dus, over muziektherapie:

“Men heeft muziek gebruikt om krankzinnigen te genezen: men heeft ook in zekere zin zijn doel bereikt, en toch is dit een illusie. Als namelijk de krankzinnigheid een mentale oorzaak heeft, dan is die altijd daarin gelegen dat het bewustzijn zich op een of ander punt verhardt. Die verharding moet overwonnen worden, maar wil ze overwonnen worden, dan moet men precies de tegengestelde weg volgen aan degene die naar de muziek leidt. Maakt men nu gebruik van muziek, dan bewandelt men precies de verkeerde weg en verergert men de kwaal, ook al lijkt de patiënt van zijn krankzinnigheid genezen.” (ISBN 978 90 8506 4787, p.104)

Ik waag mij hiermee vanwege mijn zo goed als totale onwetendheid op zeer dun ijs, maar mijn hals is toch niks waard dus nihil obstat. De passage zal bij menig lezer, denk ik, als uiterst duister overkomen. Nu heb ik wegens mijn doorgedreven praktijk van het eigenhandig redigeren van eigen teksten wel wat ervaring met ‘duistere passages’: dat zijn negen op de tien passages die getuigen van duister en dus fout  denkwerk of van wegmoffelwerk. Wel ik vermoed hier bij onze A toch iets van die aard, en de denkfout zit ‘m medunkt in  het al te letterlijk doordenken op de gebruikte metafoor.

We gaan er Kierkegaard niet van verdenken dat hij als psycholoog er eentje is van het karikaturale 19de eeuwse typetje met de schedelboor. Als hij dus spreekt van een ‘verharding’ is en blijft dat beeldspraak: de denkwegen zijn ziek, stram en niet meer soepel, dat soort ‘verharding’.

Maar toch: wat doet de muziek dan met die verharde wegen? Wel, net voor deze passage wordt gezegd dat de muziek het bewustzijn verlicht omdat het boze gedachten kan verdrijven. Deze boze gedachten zijn het dan allicht die de krankzinnigheid verklaren die optreedt naar aanleiding van de ‘verharding’. De muziek ‘omspeelt’ en omspoelt dus blijkbaar deze boze gedachten en de onderliggende verharding. De muziek geneest omdat ze de symptomen wegneemt (de boze gedachten) , maar ze laat de oorzaak intact, namelijk de ‘verharde wegen’.

Kierkegaard neemt dus geenszins de verharding letterlijk, maar de denkwegen klaarblijkelijk wel, want die kent hij een bestaan toe, los van de boze gedachten. Foei Søren toch, denk je misschien, maar ik vraag mij luide af in hoeverre hedendaagse psychologen niet op soortgelijke wijze de inhibitie een ‘bestaan’ toekennen los van de gedachten zelf, en van daaruit met monsterlijk destructieve medicatie het ziekelijke ‘obstakel’ te lijf gaan. Hoezo zou een door muziek genezen patient slechts schijnbaar genezen zijn als zijn gedachten terug de weg van de beweging en de openheid hebben gevonden en niet verder de oude ‘wegen’ volgen van de destructie en de mortificatie?
Omdat die er nog moeten ‘zijn’, misschien? Maar er moet helemaal niks en zeker niet zijn.

Aldus wordt menig krankzinnige gedwongen om het comfort van zijn waanzin te ruilen voor een waanzin die werkt zoals het hoort, want het is wat is, toch. Laat mensen toch gebeuren zoals zij zich laten gebeuren willen en zet enkel hun gebeuren op een spoor dat wegloopt van de dood in plaats van er recht naartoe!

Maar bon, soit, ook dit is slechts, zoals bij Kierkegaard, geheel terzijde.

DE BOER VAN HORATIUS*

Rustig staat de boer
te wachten tot de rivier
klaar is met stromen.

—> lees meer over Kierkegaard in de reeks ”of/of”

*op deze bladzijden citeert Kierkegaard ook uit de Brieven van Horatius “rusticus exspectat, dum defluat amnis” (Epist. I,2 v.42): “de boer staat te wachten tot de beek nu eens eindelijk uitgestroomd is”, een ready-made haiku if ever there was one, maar het illustreert bovendien ook treffend Whitehead’s ‘fallacy of misplaced concreteness’ dat eigenlijk het leitmotif is van dit getater bij Of/Of van de meesterlijke Deen

Categorieën
Grafiek Kathedraalse Leer lyriek Proza

of/of (2)

bloedmaan.jpg
dv 2018 – “bloedmaan” – bister,crayon en krijt op Bronpapier – A4 – €22,94

Bij gebrek aan god kunnen we geen categorieën van godsbewijzen meer presenteren, rijkelijk gespekt met uitgewerkte voorbeelden. Spijtig toch, want dat was best wel amusant en zeer stichtend voor het redeneervermogen van zowel het schrijverken als het publiek dat in die schielijk vervlogen tijden ook nog de tijd had om zich in het geschrevene langdurig te vermeien.

Maar niet getreurd:  we kunnen wel andere stellingen gaan bewijzen op lekker soortgelijk indeelbare wijzen. Zo de NKdeE-stelling aan de basis van het Neo-Kathedraalse Dogma dat ‘alles komt op zijn tijd’. Hierna volgt dus, ook al als uiting van mijn niet-aflatend exemplarisch activisme een non-filosofische bewijsvoering van het genoemde NKdeE-dogma met een slot dat zich triomfantelijk-Derridesk het randje sobertjes met de getuite lipjes naar binnen toe plooit (ik gebruik de term ‘non-filosofisch in Laruelliaanse zin, uiteraard).

Een beetje een absurde onderneming, ik geef het grif toe: een dogma is toch iets dat je zonder slag of stoot dient aan te nemen, maar zoals de eertijdse theologen de ketters toch ook op rationele manier wouden overtuigen van het Bestaan van God, tot in den treure en meestal ook tot bloedens toe, zo ook zou ik de rationeel geaarde medemens de toegang tot de reddende kracht van de Bewegingsleer niet willen ontzeggen. Het geloof is nu eenmaal een sprong waartoe velen de moed ontbreekt en een kaart van het onderliggende gebied verzacht het vallen niet, maar bevestigt toch al dat er überhaubt land is, daar beneden.

Dus, laat ons staven dat ‘alles op zijn tijd komt, niet vroeger, niet later, maar precies op tijd’. We beginnen met een licht prikkelend discours ontleend aan mijn Lopende Lezing van Kierkegaard, iets wat zich voornamelijk in mijn bed afspeelt, en gezien de heersende hitte, in gans ontklede lijfelijkheid. Een belegen uitstreakje Kierkegaard, als het ware.

In het tweede deel van Kierkegaards Of/Of, dat iets zinnigs wil zeggen over Mozart’s Don Giovanni als de beste opera aller tijden zonder alleen dat te zeggen, gebeuren er twee markante bewegingen: eerst prefigureert hij wat ik gemakshalve het Agambiet ben gaan noemen (de hoofdbeweging in het denken van Georgio Agamben, die het Binnen binnenstebuiten draait om zo het naakte leven te ontdekken), maar dan zet hij zowaar de Neo-Kathedraalse Bewegingsleer zelf  in gang zonder er verder veel erg in te hebben!
Parbleu!

Nu, ik ben van Agamben weer zo goed als alles vergeten wat ik ervan las maar laat mij volstaan kort te indiceren dat de verhouding zinnelijkheid-geest en de incarnatie en representatiegedachte bij Kierkegaard eigenlijk hetzelfde schema ten grondslag heeft als dat van Agamben wanneer hij de verhouding tussen de Soeverijn en de Banneling duidt.

Ziet ge, ik blufkont mij er wel door hier, maar alles is geheel wég en twee jaar terug kon ik het nog haarfijn uitleggen allemaal, weliswaar bij een stevig glas en t.o.v. een volgeling in die verslavende verdwazing: los van die omstandigheid en in tegenstelling tot al die geniale denkers alom vergeet ik gewoon die teksten met hun erg gedetailleerd verloop en zou ik ze eigenlijk moeten herlezen en herlezen om de gedachtebeweging die erin vervat is mij geheel eigen te maken. Ik begrijp dan ook niet hoe iemand zelfverzekerd kan beweren ‘Derrida’ te ‘kennen’ of welke filosoof dan ook: volgens mij moet je dan je hele leven quasi niks anders doen dan ‘Derrida meedenken’. En wie heeft er nou wat aan een doublure? Soit.

Toch: laat ons eerlijk zijn, je kan daar effen mee in je hoofd rondlopen, met een dusdanige complexiteit, maar de ervaring ervan slijt net zoals helaas ook de meest intense vrijpartijen onherroepelijk wegdeemsteren in het alsmaar zwakker schijnend licht van de herinnering. Een lezing is een gebeurtenis, je kan die niet bijhouden, want elk begrip verglijdt bij elke herdenking onmiddellijk (sic) van het volstrekt onvatbare naar die illusoire stabiliteit die het beste past bij de vereisten van de huidige toestand: begrip hecht zich aan wat voorhanden is en het geheugen past de ervaring op elk moment aan aan de ‘noodzaak’ van de onmiddellijke omgeving. Het geheugen is de hoer van het heden, net zoals de rede een windhaan is, een slapjanus die zich wriemelt tot waar het verlangen sleuven wil, gapende gaten en voldoening diep erin.

Sic.

Mijn eigen gedachten, ja die herken ik wel, als de beweging bij andere denkers een expressie aanneemt die gelijkenissen vertoont. Ik bedoel niet dat de expressie gelijkt, maar dat een soortgelijke beweging plaatsvindt in het vreemde expressieveld van de auteur.

Zo is de ‘onmiddellijkheid’ bij Kierkegaard (het niet-gemediëerde) bijna synoniem te noemen met wat ik zou noemen de gedeontologiseerde beweging: de beweging ontdaan van haar intermediaire ‘existentie’ . K. gebruikt zelf met een duidelijk verwijzing naar Hegel het woord ‘voorstelling’ waarin de verschillende stadia een schijnbare zijnsmodus aannemen, maar de stadia blijken dan allemaal vervat te zijn in het ene laatste stadium.

Men merke terloops op dat dus ook Hegel in zekere zin de Neo-Kathedraalse Zijnsverwerping voorbereid door de existentie op te schorten in functie van haar ‘vervolmaking’ in de ultieme Geest: een fictionalisering die al de nodige afstand schept, een slapte in de ervaring die door Kant met zijn onbereikbare Ding an Sich gecreëerd is al, maar die daarna ook in het ‘Alsof’ van Vaihinger is uitgewerkt en uitgediept. Het Zijn zweert zo uit tot een puntig ettertje, een verwoed om zich heen zwaaiende, spugende Basilisk, maar noch de existentialisten die in het voetspoor van Kierkegaard de walging ervoor ontdekten en de vervreemding ervan, noch de postmoderne deconstructie heeft met het uitduwen van de puist het lichaam van het denken kunnen bevrijden  van het hoogst mannelijke Zijnszweren zelf. Het Zijn blijft overeind, stijf van de viagra, maar het (be)staat!

Eigenlijk zou ik heel dit betoog met extensieve citaten moeten spijzen maar eenieder die het desbetreffende opstel van den vermaarden Deen leest (het kan: het werk is in 2000 nog vertaald en beschikbaar in de Vlaamse bibliotheken) en die een beetje met mijn denken vertrouwd is (ook dat kan) zal onmiddellijk (sic) beamen dat de evidentie klaarblijkelijk en het onloochenbare onontkenbaar is. Ik weerhoud mij daarvan omdat ik de lezer in haar rondhossende drukte niet nodeloos wil ophouden: zij wil immers ondertussen haar ongetwijfeld bloedgeile drang  tot het geheim van de Onmiddellijke Zinnelijkheid zo snel mogelijk ontraadseld en opgelost zien in een orgastische epifanie van het Gebeuren, Zelve.

Momentje, schat.

Dus, kortweg: het is alleen maar omdat het voor K. op dat moment ‘ondenkbaar’ is om het Zijn in zijn totaliteit als overbodige mediëring te verwerpen dat hij niet komt tot een pure Gignomenologie. Het is bepaald plezant om te lezen hoe Søren de beweging die enkel tot het Neo-Kathedraals Gebaar kan leiden tot in de fijnste geledingen uitdrukt om ze dan in het ongewisse te laten rusten, een rust die uitduurde tot dit eigenste ogenblik waarop de Tijd als het ware zichzelf ont-Zijnt bij monde van zijn eigens emergentie, het Neo-Kathedraalse Programma, deze loslopende gekte…

Jammer kunt ge dat niet noemen, want waar zou ik nu anders moeten over schrijven?

Ah bain voila, ziet ge wel: alles komt op zijn tijd!

 

DON JUAN

De begeerte zwijgt
begerend, het verlangen
stijgt te top. En toen?


---> lees meer over Kierkegaard in de reeks ”of/of”
Categorieën
asemisch Grafiek Kathedraalse Leer kort Proza

of/of

 

  VERLICHT

  Verlicht wil ik zijn, 
  Ooit. Nu heb ik aambeien,
  Dat is ook al wat.

als student heb ik ooit de gehele cursus ‘Algemene Wijsbegeerte’ samengevat in één fictief woord, een anagram waarbij elke letter uitklapte naar de rest van de boomstructuur waartoe ik heel het zootje had herleid. het systeem werkte voldoende goed om mij een tripel A te bezorgen op het examen, maar misschien had mijn voorliefde voor het vak er ook wel wat mee te maken.
ik deed Germaanse node, filosofie wou ik doen maar dat bracht niks op, dus dat deed je niet.

hoe dan ook het samenvatten blijft er  blijkbaar in zitten want nu merk ik weer de drang om mijn lectuur van Kierkegaard’s magnum opus ‘Of/Of’ samen te vatten in godbetert haikoes.

ach de wereld kan aan ontiegelijk veel dingen ten onder gaan, maar dit zal het wel niet worden. en nee, een samenvatting is het ook niet echt, dat heeft geen zin: het examen daar zakken we toch allemaal voor.

opmerkingen bij Kierkegaard dus, met hier en daar een haikoe er tussendoor.
godbetert!

*
*    *

jack’s verlangen is een aangereden hermelijn wanhopig fietsend naar het verre dorp waar misschien een dokter woont.

een concept krijgt sneller haar vereiste kritische massa aan mededeelbaarheid als je het bij herhaling wentelt, vernietigd, opwekt en drenkt in de geschriften van anderen dan wanneer je poogt er met je eigen bewoordingen duidelijkheid aan te geven. ge moet uw zuigelingen niet ombrengen, dat is poëtisch-commerciële quatch, ge kunt uw schijnbaar originele gedachten beter grondig verneuken, verraden, verpesten, door de hekel halen, verkopen voor een habbekrats in ruil voor lage diensten, dat soort perversiteiten.

hoe meer je het eigen concept mishandelt, hoe zuiverder het wordt, tot het onhoudbaar wordt en opwelt, onhoudbaar opborrelt, zich uit je buik bevrijdt als een parasiterende aliën, en niks geen Sigourney Weaver in de buurt ook al niet.

net zoals je je hele leven kan beschouwen als een grote meditatie, kan je het sukkelstraatje met alsmaar sneller opdoemend einde ook lezen als de langgerekte uitspraak van het concept dat je zou zijn, moest het ‘zijn’ geen illusie zijn die reeds lang onhoudbaar is geworden: je spreekt jezelf uit, levenslang.

niemand schijnt die uitspraak te horen, maar misschien is ook het spreken en het luisteren samen vervat in één bewegen? Ik zie A’s grijsaard fluisterend vertellen aan het kind dat zich (dank zij zijn absolute onverstaanbaarheid?) alles haarfijn herinnert. zo is het, maar dat is het niet, maar het komt er wel aan zo. een kind lacht omdat het gelukkig is, en zeker nog van haar geluk, zo simpel is het.
wat herinnert zich het kind? die vraag is niet helemaal correct, want er is geen ding dat herinnert wordt: de herinnering herhaalt de singulariteit van de beweging. het meedenken met de gefluisterde expressie in het voor het kind geheel vreemde expressieveld activeert de beweging in het ‘onschuldige’ kinderbrein.

  DE GRIJSAARD VERTELT

  ja! ja, zo is het, 
  dat herinnert zich het kind, 
  maar dat is het niet.

ja, dus: deze tijd, het Kierkegaard lezen is vrij plezant als een schrijven, het loopt gesmeerd, het slijm klit goed aan in de pels en het zand kruipt diep in de groeven van de verdurende velgen.

zie ik niet wat schemer al, daar beneden?

greenChair.jpg
dv 2018 – ‘la chaise verte’, öder ‘Galathea preparing herself for the Party’ – A4, bister crayon and chalks on Source paper- €24,95

 

* 
*    *
ONBEGRIP

Luide weent het kind.
"Kindje, kindje:wat wil je?"
Da-da zegt het kind.

 

In populariserende lectuur lees je over het ‘slurvige’ bewustzijn van de olifant en je vraagt je af het water niet het externe geheugen van de vissen is. A ja , zo ging het, en weerom floept de haring langs de netten.

Het menselijke bewustzijn is handig, dat hebben we ooit geweten. Nu wijst en wijst het kind en blijft geheel onbegrepen.

Die kunststroming ook, al die herrie: hoe onhandig!

 

joy
dv 2018 – ‘ from Anke Veld ’s diaries – “there Anke felt a kind of joy that felt like joy written down, then read and then remembered all at once”  – A4, bister crayon and chalks on Source paper- €24,95

 

 

—> lees meer over Kierkegaard in de reeks ”of/of”

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek pre (rigorisme)

dageraad (4/5)

pictoraal verschuift het rode raam naar af
en  de voet gaat op de vloer verkleuren
van goud tot bleekte. vette aders spellen
blauwe hemel om tot hel van vuur en ijs.

trilharen in de geeuwstorm, de kijkende
bollen tollen in de gaten en de wenteltoren
waggelt nog vol onnavolgbaar vluchtende
draken die het evenwicht fataal verstoren:

welkom in de brakke bak van deze brave
morgen.
” in het laken plooit een plooi om leegte.
haar lichaam voor begeerte was een haven
en het ontbreken breekt het zinken open.

monsterlijk ontwaakt het dagelijks verdriet:
woorden, toekomst, daden zijn er verder niet.

(uit: ‘Rigorisme (losse gedichten)’ – begonnen in 1994)

dawn4.jpg
dv 2018 – “Asemische Lezing van dageraad 4”  – bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek pre (rigorisme) rigorisme

dageraad (3/5)

elke schaduw maakt op eender licht een lijn.
het zien denkt afstand tot een kras
afwijkend van de kras die beeld wil zijn,
geslepen spiegel van een zicht dat was.

de tijd wordt door elkaar gehaald op glas.
de gruwel staat met leven oog in oog
het scherpste beeld blijft altijd scherf,
lijn die van de dood het teken erft: verderf.

het gekscheerde maar, gunde zichzelf geen blik
de woorden zaten klaar in zinnen jij en ik
in monden met lippen rood van rode wijn.

een klad bloed zat in het spoelen plots,
een vleugje van een vlinder, vrij en trots.
uit de snede welde op een brede rups van pijn.

(uit: ‘Rigorisme (losse gedichten)’ – begonnen in 1994)

dawn3
dv 2018 –  “asemische lezing van dageraad 3” – bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek rigorisme

dageraad (2/5)

zo elk moment weldra tot nooit vergaat,
is niemand ooit het anders aangedaan:
geen raad bij dag vertrouwd, geen staat
van waken houdt bij nacht nog aan.

geen muze laat zich zien bij licht:
haar bitter-zuur versleepte zoet,
het drijven zonder duur of zicht
blijft eenzaam minnen zonder goed.

en niemand wil de wensen ziften
uit wat gebeurt als wil en daad.
verlangen wil een lust die voelen laat

het leven als talent, een handvol giften
en iedereen wordt deelgenoot aan dageraad:
genot is een god die niets verduren laat.

(uit: ‘Rigorisme (losse gedichten)’ – begonnen in 1994)

dawn2.jpg
dv 2018 – “asemische lezing van dageraad 2” – bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek pre (rigorisme) rigorisme

dageraad (1/5)

het weet hoezeer de overslag, het uit
nachten uitslaan van wat was of wou
zijn, het bij het omslaan tot besluit
de opstand die nu beginnen zou

de tot de adamsappel opgeknoopte wet
het rond vertier geweven stalen net
in het zicht van de aangewezen staat
de taak, het hakkelen naar daad

in het licht ook van de voorjaarszon
die huldigt nog in gulden schittering:
dat alles toch verglijdt naar schemering.

het weet dat zilver zal tot zwart verteren,
dat goud per ons zal tot woord verzweren,
dat elk moment vergaat omdat het nooit begon.

(uit: ‘Rigorisme (losse gedichten)’ – begonnen in 1994)

dawn1.jpg
dv 2018 – “asemische lezing van dageraad 1” – bister , crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

WINTER

De maan sneeuwt stilte.
Zwijgend schept de man 's morgens
zijn naam voor de zon.
uit Spelen dat het Donker Wordt (1995-1999/ rev. 2018)

winter
dv 2018 – “WINTER” – bister, crayon – A4 – €25

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

papa maakt de lente niet

De jongste dag begon met kraaien,
naar dansend licht dat viel voor haar
door ongekuiste kinderkamerramen.

Nog winterlijk was daar
de zon in opgeknoopt
voor het stelen van paarden
uit de droom waarin zij loopt.

Zo zingen lastte zij de vogels
dat de botten afgetekend in de bomen hingen,
zo gonzen gold haar kraaien de bijen
dat het haar beloofde zou beginnen,

zo schril doorsneed zij schellend mij
dat ik mij verspreken wou aan haar
en mij allicht te dun tot land ontrolde
en laaiend wakker werd en blij.

winterkind
dv 2018 – “winterkind” – bister, crayon,acryl – A4 – €25


		
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 14

Hij sluit zolang de avond uit haar naderen
en uit haar spelen, even, dat zij lopen kon,
is elke vorm van val geschrapt. Scherven
zetten hem beweend weer regelrecht

beschreven in de zetel waar alsnog
geen woord voor is. Zij let nog niet op
noten: hij maakt haar de wereld uit en is
tot haar vermaak hertekend in de lach

die hij als vanouds herkent. Zij leest
hem wel, maar spelt slaapniet als hij
de kamer toch al donker noemt. Nacht.

Het licht gaat uit. Hij is. Zij fluistert nog
in dieper donkergroen een rozenblad
voor hem en stiller nog voor haar de bloem.

joy
dv 2018 – “every child a joy for ever” – crayon,bister – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 11

Homeros was een sterrenkundige, verzon hij nu
als grootste deugd en wat geschreven stond,
bevreemdde hem niet meer. Hij beval haar
ten huwelijk en spon zich diep in haar:

een lila toverbol in slierten uitgezaaid,
een ritselen, gesluierd rond haar hals,
dat terminaal haar doordeweeks geklets
verbond in delicaat geraas, een gaas

met perspectief op wat er was, geweest
moet zijn misschien, dat was niet klaar.
Af en toe begroef hij haar een teder graf

en stortte zeeën stilte over haar verderf.
Zij werd zijn rijk, want sinds zijn schrielste
hanenpoot, schreef hij haar af tot in de dood.

refusalism
dv 2018 –  “refusalism” – crayon, bister – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 9

Onder dwarse handen spant het ribfluweel
de huid in groeven naar het graf. Haar onmin
wekt een droef doortrokken wrijven op: het spel
ontaardt tekort gedaan in ongewilde siddering,

een obligaat droget waarmee haar nijd
tot in het merg der malse knopen snijdt,
het zoemen van viraal gezag blootlegt
en zo de daad haar tegenwoordigheid ontzegt.

Zij laadt zich op met aan haar lust verwijt
en wil niet tot zijn spijt wat hij hardleers
steeds weer in haar verborgen zag en ziet.

Zij weet en noemt hem scheppend erfgenaam
en plukt zijn witte zwijgen tergend langzaam
uit haar goed van ruwe, vaderlandse inslag.

digging
dv 2018 – “de blote handen van de liefde graven het graf van de liefde” -bister, crayon – A4 -€25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 8

De misdaad loont. Vol schuld en boete hijst
de oude vloek zich in het stalen krijsen
van de treinen die op lijken rijden, heeft
hem die zij verdroeg een winter lang

van niets ontdaan, met herinnering
belaagd gestaag, alsof een helse drang
in hem of haar zo liefdeloos en leeg,
hen scheiden wou en tijd van alle dingen.

De stad ontwaakt. In files ingebed
hoort ieder die het wil wat opgeld maakt
en wie de ring verlaat en ’t volgen staakt,

verstaat geen vlek van wat hij morsen wil.
Schaamte overstemt in hem zijn hang naar haar
en doodt de lentezang met letters van zijn wet.

vloek
dv 2018 – “De Vloek” -bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 6

Een tak breekt af. Een late loper traint
zich in lang lopen, de vijver vijfmaal
rond of meer. Hij schrikt en schikt zich
van zijn pad een plasje in, bespat

de nieuwe blazer die hij net nog had
en hem, en wat hij toen had toegedacht,
sprong open, over, zette hem de hak
en buitenmaats geblaf, vond zijn hondje,

hoorde ’t gruwelijk teveel geketend toe
dat volgde in het zog van de reden:
een herdershond die gromde. Een tak

brak af. De laatst bewaarde ijskadavers
zakken in de brakke bak, de nieuwste kom,
vol rot dat stervend nergens aarden kon.

mad_dog
dv 2018 – “kwade hond” – bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

14 sonnetten – 4

Het vallen, regelrecht door kale bomen
van onvertakte druppels, ongehinderd
haast: zo snel viel al het loof de takken
af op ’t rottend klaterdek. Waar het om

ging, gaat, is als een loze zenuwtrek
uit het gezicht vergaan. Herhaaldelijk:
een lichaam stelt zich op, stuikt in
en laat zich nooit nog lezen. Afgaande

op de vleugelslag van meeuwen en wat
voortdurend vragend zij een woord aandoet,
strekt echter hij, die stapt en in verlatenheid

haar duwt, niet eens te luid of lang niet
eens, maar in een pijnlijk grand écart
overlands haar da van zee tot zee.

da
dv 2018 – ” da” – bister, crayon – A4 –  €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (8/8)

De kamer stelt zich in, open
als de zee en doodgewoon
van jou en geen kwaad
geweten.

Alsof niet meer dan dit
zichzelf was,

rimpelloos:

zichzelf
dv 2018 – “de spiegel verzegelt het lege paleis” -bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (6/8)

Over daken turen, naar naden speuren:
elke achtergrond een nieuwe afgrond.
Van dak op dak en heel erg wit blijft
het pluimsliertje schoorstenen tonen.

Stampvoetend
tot hier de laatste snik
van kleur verdacht
mij uitlijnt,

valt er niets te beginnen. Al hapt
de hond zich dol, sneeuw
herhaalt zich niet.

readingSnow
dv 2018 – “the forgotten art of reading snow” – bister, pastel, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (5/8)

Verlangen, bijvoorbeeld, dat de mist
de voorjaarsdag een glans verlenen zou,
alsof het verder niet meer hoefde.

Roerloos, hooguit, op het randje
en door heel gaarne te kijken,
zie je nog iets.

Voor beweging is de tijd te klein:
de klok vertikt een eeuwigheid, de trein
ontwikkelt zich, een wijzersprong
en alles eindigt zoals het net begon.

Verlangen, bij voorbaat al, de hoop
tot het zichtbare te beperken.

hardly
dv 2018 – “loving sight in order to see” – pastel, crayon, bister – A4 – € 25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (3/8)

Ontwaken, zo, getrouw de dag die
plots het zonlicht ziet die bij haar thee
gedroogde abrikozen eet, een dame
op haar stekje slurpend tussen vlagen
regenval in januari en die

misschien die dode aarde van zich slaat
in mostar waar het kogelketst
en moorden gaat weer zo meteen
en voor een tijd nog wel en die
zich niet door haar om de rekening
roepen laat of stopt.

Zo getrouw de dag ontwaken
dat het respectabel is en elk gerucht
van hoogste tijd gelijk de kop indrukt.

oblivion
dv 2018 – “getrouw de dag” – bister, pastel, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (2/8)

Van tuinwerk dromen, uitgespitte grond
en of je daar een parel trof? Niets
bleef bewaard, hoe je het ook prijsgaf
aan de tijd dat je nog bestond, hoe ook

je het van Griekse schoonheid, haar
scherpte losgewrikt en van de aarde
afgebroken vond. Restant van een gaffel,
het uitgeroeste nagelgat gebeten

op afwezigheid. Afdoende
werd het instappen op de trein
te Booischot nooit beschreven. Dood

is alles wat wij wakker zien.

gaffel
dv 2018 – “gaffel” – bister, pastel -A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

Spelen dat het donker wordt (1/8)

Spelen dat het donker wordt:
zo dook de boeman nacht
gebrild op ski’s de kamer in,
brak daverend het raam
tot een spiegel van waarachtigheid.

Kijken dat het je ernst is :
met lampen op je hoofd
en een rimpelende voetganger
waar een haarlok klefte,
voor je het gordijn dichttrok.

Dat het donker werd, speelde je
en zij die lachend aan haar fopspeen
trok, schreef nauwgezet
het gepaste getal op de lat.

playing1
dv 2018 – “it must be it” – pastel, bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

NATUS ( Ovid. Met. I, 78 e.v.)

I

Gouden kruin, hemeloog,
spiegelende zilverschaal,
bronsbuik en onderaan

de sijpelende brak water-
kraan, loodzwaar op
in de lassen lossende

stellage van sterrenstof :
sic, zo, het, jij, on-ik,
japetmanskunstje,

strompel je land-
inwaarts, stuik je
de eonen in.

II

Kansloos verankerd, tragisch
begint het je dan te dagen.
Kraakscheur, eerst, in het zeil,

vleesrot aan je geplante
klompen, haarklievende ijs-
winden en aan je schenen vuur-

stormen voor de stilte
van de koortsnacht : nacht,
met het zwart tot diep in de nok

en het sluipend verwoestende,
roest uitzaaiend woeden
van de oerberuchte geelzucht.

III

In sidderende repen
bladgoud steekt ’s ochtends
de zon je klamme resten aan.

Verdwaasd, verward, bij voorbaat
moe gesard, knipt ook de aarde
het je in wel duizend ogen toe.

Driemaal rinkelt dan schel
van lucht doortrillend heil
het lang verwachte belletje.

Op de zeeën der ideeën kan
jij voortaan als praatpiraat
lopend op de planken staan.

natus
dv 2018 – “natus” –  bister, crayon, pastel – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

PHOEBE (Hor. C.S.)

Zonneklaar is deze eeuw het al
niet meer te krijgen dan toen
de maan daarin nog leider was.

Je gebaar, gewiekste kramer, is
slechts belangeloos voor hen
die ’s nachts de markt bepraten.

Openbaar gist het geraamde tal
lijken tot hun aangezicht
dit heden niet meer binnen kan.

Sluit haar maar binnenskamers, ransel
van geen kansel je ratels,
bid maar niemand aan je kralen.

phoebe
dv 2018 – “Phoebe” – bister & crayon, A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

O (Hor. C. III, 13)

In zwoelte inslaande
kilte : seizoens-
hoogstandje.

Plausibel zijn
cidergetintel, brandkus
van motten, afval-
lige Hondsster.

Blakend naast zijn gebeente:
doodsvoornaam eik,
op knapen afgeknapt.

o
dv 2018 – “O” -bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

NON (HOR. C. II, 20)

Niet de scherpte noch de lus
van lucht die na mij volgt
verbrandt, noch ik, mijn naam

te rijk, niet letterlijk
wil ik in ogen ooit
nog tranen op doen wellen.

Dubbelzinnig anders
zal ik bij herhaling
niet weten te sterven, in

eigen spreuken bijgezet,
mij gelouterd met de stilte
die ik wou, herenigen.

In de wolken te Berlijn
weet men van mijn hek net
niet de naam te noemen,

laat staan in ’t volle
spitsuur van New York,
Nairobi, vast ook Tokyo.

Laat vergeefs geen klaaglied
zwellen in die leegte, ik die
mij voor jou slechts open laat.

non
dv 2018 – “NON” – bister, crayon – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

POSCIMUR (HOR.C.I, 32)

Bezocht. Ter staving spaart
mijn hand het wit op dit
vergelende blad :

het krult en maakt zijn klank
tot wet bij het kraken
van een vingerbot.

Een golem tokkelt nu
zijn lust om steels een knop
tot moes te knijpen :

klink en kerf dan mij, o lier,
de zwartst versteende bloei
van rozen op het hoofd en klik
dit zonneleven alsnog
ondertonig vast.

poscimur
dv 2018 – “poscimur” – crayon, bister – A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

VIDUS (Hor. C. I, 9)

Kijk nu : onafwendbaar
stuikt dit licht de top af,
verheldert van de schreeuw
een sluier schijn gevat
in het nog doorzichtige ijs.

Zie nu : het kraakt zich uit
in het zwichtende bos,
en voor het klatert, breekt,
plakt de beek al haar tong
aan je roestende verweer.

Vlug nu,
toe maar,
Thaliarchus :

neem haar waar die lillend
voor je ligt, drink je
aders open, stook
vuriger de goden
het goud uit.

Hou je vingers in de gaten
van je stralende masker,
braak haaks op het ijle,
jij, jongeling, een streep
hitsig hikkende hitte.

vidus
dv 2018 – “vidus” – crayon, bister – A4 -€25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

VAN BRABANT VERBASTERD

Zo klapt hij uitgebeend de ochtend in
en zingt hij schor de bloemen toe
op het van vocht verschoten behang :
harba, harba
harba lori fa.

Zo droomde hij van water : hij erin
en hij het water, urenlang
tot de zon hen riep van zwemmen moe :
harba, harba
harba lori fa.

Zo ziet hij alles staan, zijn leven lang
en nooit is er iets, dan water in
zijn dromen, dan slaan zijn ogen toe :
harba harba
harba lori fa.

 

 

VanBrabant
dv 2018 – “verwaterd”  – bister & crayon, A4 – €25
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek Spelen Dat Het Donker Wordt

ONWEER

Hoe helder kan gehurkt bij nacht nog
de lichtknak in de loop geblazen worden ?
Hoe blauw nog bij het vervagende,
de schaduw van een ver verschoten pijl ?

Wie spreekt nog dit graf uit
en welk masker afdoende
voor het nakende geslechte ?

Soms, gruwend,
hul ik mij diep
in de plooien van haar kleed,
mijd zelfs van lucht
de verplaatsing,
heb slechts haar lijf lief
in herinnering
van lage, zwarte wolken.

 
storm
dv 2018 – “Asemisch Embleem: Onweer” –  bister/crayon, A4 –  €30
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

gebed in de regen

opgetrokken zijn de staketsels van bedrog,
de geulen van de leugens met geveins gedicht,
de boodschappen breed en blij uitgeboterd,
de puisten kramp en nijd met rouge bedekt.

barst en breek en stop met kloppen, hart.
de wrede nacht vreet al mijn dagen op
en zie de wereld slaat mijn ziel verrot.

verlangen is een lus rond het verlangen;
de vogel schrikt eens hij daarin raakt verstrikt,
het lichte van de veren is dan plots een teer gebrek
en vliegen vluchten slechts van ’t vallen van de wet.

barst en breek en stop met denken, kop.
als een dekzeil valt de regen op het rot
en zie mijn vingers vliezen zijn op bot.

 

traitco
dv 2018 – “Tradition, the Individual Talent and Commerce” – bister & crayon on paper, A4 – €30

 

 

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

snel

jouw handen zal ik leren het beginsel van bewegen
jouw glimlach verheffen tot het snijden van staal
jouw gebeden genezen,  de gaten in jouw sokken
stoppen met vreugde en wellust en kleurige wol

jouw armen omarmen als waren het reikende lianen
die arm willen worden, al onze liefde schamper vergooien
zodat we de heimwee teder te drogen kunnen leggen. jij:
mijn woorden zijn weelde,  satijn voor het lijf van de ware

het kussen zal zuchten naar de geur van jouw haar en topjes
in het witte laken zich van louter herkenning rond jouw tepels
verkneukelen, jou openen zal het maanlicht als een open te wrijven

verlangen en netjes zal ik jouw ondergoed strijken en plooien.
maar liefje, je zou je nu  beter toch maar wat haasten want
het dichten gaat trager en de dood is groot en een dame.

 

home
dv 2018 – “clarification of ‘home’ in a post-human lexicon”  – bister, ball-point & crayon – A4 –  €20

Categorieën
asemisch debuut Grafiek lyriek

staartbewust

staartbewust vertrapt
de olifant enkel dat
wat lag te wachten

 

 

calque-muse_WIM14-05-2018_004
dv 19/05/18 – Calque-Muse #4 – crayon – A4 – €25

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

uitvaart

het gehuil in mijn hoofd benadert het huilen van god
en het schrikt van zichzelf ik haal mijn handen af
van mijn vlees in mijn adem komt een zware stilstand
uw kop draait zich in mij om uw schouders wringen

zich door mijn anus het bloedt niet eens de vogels
vallen het einde valt uit het einde de menselijke
gestalte is een sleutel de benen verletteren de wind
komt en rukt jou de tong uit iedereen gaat zachtjes

liggen kermen een dokter roert in ons met een plastic
spatel en zegt dat het nu niet lang meer hoeft te duren
wij knikken begrijpend wij trekken de stoppen gelaten

uit onze borsten de insecten overspoelen de tafelen
de zwarte brij overleeft ons allicht een dag of twee nog
het krioelen is een aritmisch tikken als het over de randen

 

hellboy
dv 2018 – ‘death at 47’ – bister & crayon – 10×14,5 cm – €15

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

economische groei

klak plakt de lak op de kak maar de tijd als in kalk blust
het gelaat van de kinderwagen voortduwende vader
met een grimas van as en schel door de zangerige lach
van moeder kraakt de angst door laag na laag dat zij

naakt op het gladde beton van de parkingoprit
te rillen zou worden gelegd met het plukje baby
dat nog rest verschroeid naast haar en de man
die de wagen duwde niet langer de vader maar, –

en de Heer daalde neer in ons midden en Hij was
een splinterbom. de Mevrouw helaas is dood, jongen
wij leven in het tempo nu eenmaal van het dalen

en wij ademen de sterflucht van ‘is het al tijd?’
en wij geven buikvet op bij het huis-bereidde gif,
onze laatste vinding waartegen geen maagwand, –

 

dreamex
dv 2018 – “droomverklaring” – crayon & potlood op papier – 31,5x22cm – €30

 

 

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

het westerse wijzen

goudgeel lokt het haar heur langs de gave huid.  “appelwalm”
zo meukt groenig de dooie meuje in  d’r meuk en ”peer” zo
schurkt de myope de verf van de deurknop. “heb vertier”
tiert de plezierverordeningsmachine en het lachen vertist

in het sissen van de kritieke levensbeëindiger. ” ‘het zijn
zij en hen en ook die daar”, maar het is wel de pakslurf
van de inseminator die scheurvel achterlaat in de suiker
van onderbuiken.  het kindschreeuwtje pruilt in de pilgrote

camera, bolt de tergwangetjes, schampert de ‘a’ aan, morst
over de randen der inschikkelijke consonanten een ‘oe’ en wat
‘ie’. spoel door. kijk toch hoe schoon zij mondloos rotten kan

blauwe adertjes doorschieten het shampoovelletje, purper
de neustip verschrompelt, het zwart van de kassen kraakt
hard op de witte ruis van uw stilzwijgende approbatie. stuift.

 

asemic_diary005
dv 2018 – “words only cover the lack of silence” ink on paper  -A4- €25

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

winter

de dagen duren hun uren, de hond
ligt moede in het donker en de koude
door de zwartste gaten sluipt binnen

in de tijd. het ogenblik in pegels druipt
van mijn huid en al voel ik nog jouw armen
naast mijn armen  graaien, in dat woeste

willen val jij, glij ik, sta jij, grijpt mijn
lichaam niets van jou, dus dooft in jou
het licht en heel erg klein verdwijn ik.

ooit vermocht ik nog mijzelf te rekken
tot een tomeloos besluit. nu komt geen wit
nog uit de nis van duister en sluit jij mij

als lettergekte, toeval, droom en speling
uit de kille wetten van jouw wensen uit.

 

asemic_notes2
dv 2018 – “our dead dog Neo making some rather astute asemic remarks on the Katha-Upanishad while sleeping” – 16,7×21 cm – €25

De Kathedraal steekt een tandje bij  in de fondsenwerving n.a.v. een straf wiskundekamp waar de Kathedraalauteur eind juni willens nillens zal aan moeten deelnemen (op straffe van excommunicatie) en ja we kunnen da menneke toch niet op droog brood naar zoiets sturen è. Eidus koopt al gauw ewa Brol of trakteert op een koffieke hier:

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Categorieën
Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

de dageraad

en ik was onwetend als de dageraad
die al gezien had
hoe de oude koningin haar stad opmat
met de pin van een broche,
of op verweerde mannen die
pedant en Babylonisch nauwgezet
planeten zagen rommelen in hun baan,
en sterren vervagen waar verscheen de maan,
en hun sommen deden dan op kleitablet;
en ik was onwetend als de dageraad
die boven schouderwolken paard
stil stond de schitterkoets te wiegen;
was ik – want alle wetenschap is niemendal –
onwetend en baldadig als de dageraad.

vrij naarThe Dawn” van W. B. Yeats

The Dawn

I would be ignorant as the dawn
That has looked down
On that old queen measuring a town
With the pin of a brooch,
Or on the withered men that saw
From their pedantic Babylon
The careless planets in their courses,
The stars fade out where the moon comes,
And took their tablets and did sums;
I would be ignorant as the dawn
That merely stood, rocking the glittering coach
Above the cloudy shoulders of the horses;
I would be--for no knowledge is worth a straw--
Ignorant and wanton as the dawn.

dageraad
dv 2018 – “dageraad” – bister & crayon – A4 – €30

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

de dood is een komma zeg ik en dat

de dood is een komma zeg ik en dat
het lijf grijs is omwikkeld in druipende
gewaden want angstig beoogt ons de mond:
trek de lakens  maar hoog en bol jezelf om

tot  kom en kom serafijntje trechter en tuiter
je strak voor het drijfnat. Ik zit en ik zat en
zittende zal ik jouw einde versnellen, ik lok

en ik klik en ik klak de wanhoopstong dol tot
het stokt in het engere lekker van vroeger
de locus waar jij jij zong,  waar ik lalde

van licht en van lust en van uitslaande zon.

komma
dv 2018 – “komma” – waterverf op papier – A4 – GERECYCLEERD

Dit en hopen andere BROL zal tegen scherpe afvalprijzen verkocht worden op de terreinen van De Bereklauw in Herent tijdens de Opendeurdagen van de Neue Kathedrale des erotische Elends die wonderwel samenvallen met de dagen van Kunstroute daar: morgen zondag 29/4, dinsdag 1/05 en zondag 6/5/2018 telkens vanaf de noen zo ongeveer

U kan daar ook geheel gratis een introductie krijgen tot het Meditatief Schrijven en de creatieve praktijk van het Asemisch Lezen.

De Kathedraal steekt een tandje bij (een Kathedraal op ne fiets allez ze!) n.a.v. een straf wiskundekamp waar de Kathedraalauteur willens nillens zal aan moeten deelnemen (op straffe van excommunicatie) en ja we kunnen da menneke toch niet op droog brood naar zoiets sturen è

Een koffieke helpt ook al, hier:

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

big bad baby blues

het gieren zet in, het gillen
vangt aan, de hemel vergrijst
het grauwen komt nader
het gruwen begint

in mijn mond raast de lucht
in mijn oog roost de hemel
in mijn hals harkt de einder
het licht uit mijn hoofd

het gieren zet in, het gillen
vangt aan, de hemel vergrijst
het grauwen komt nader
het gruwen begint

uw tong is mijn toevlucht
uw tepel mijn soelaas
uw buik bergt mijn botten
uw mond geeft mij lucht

het gieren zet in, het gillen
vangt aan, de hemel vergrijst
het grauwen komt nader
het gruwen begint

ik hang in mijn vel en gij
hangt in mij in mij
hang ik droog in mij
hang ik warm en gij

het gieren zet in, het gillen
vangt aan, de hemel vergrijst
het grauwen komt nader
het gruwen begint

 

myopicVision
dv 2018 – “verraad” – bister-crayon  – A4 – €35

Categorieën
gignogram Kathedraalse Leer lyriek

GIGNOBITS!

Elke lente heeft e NKdeE wel weer iets nieuws uitgevonden om ons te verblijden met creatief vertier. Dit jaar zijn het de GIGNOBITS!

gignobits004

Wat is een GIGNOBIT?

Een GIGNOBIT is een vierkant plaatje van 6 x 6 cm met een tweelagige representatie van een stukske beweging/gebeuren op. Met die vierkantjes kunt ge Gignogrammen leggen, dat zijn 2D voorstellingen van bewegingen of van een gebeuren.

Het is tweelagig omdat ge 1. een losse, brute laag hebt (in blauw-groene bister in de voorbeelden) ie de algemene neiging van de beweging of het gebeuren weergeeft en 2. een meer solide, meetkundige lijn die de wijze van voortgang van de beweging of het gebeuren preciseert (de lijn in zwarte inkt).

Elk GIGNOBIT is in onze GIGNOMENOLOGIE de kleinste  opdeling in de beschrijving (in het GIGNOGRAM) van een beweging/gebeuren gedurende een bepaald tijdsverloop.
Hoe moet ge u at voorstellen? Wel: de beweging begint aan een van de 4 kanten van het BIT, gedraagt zich gedurende haar verblijf op een bepaalde manier (het kronkelt, gaat rechtoor, zwaait of, splitst…) en eindigt aan één of meerdere andere kanten van het BIT. Als er geen zwarte uitlijn is houdt de beweging op in het BIT of ze stijgt of daalt naar een andere dimensie (bewegingstransformatie, bv. van duwen op een pianotoets naar geluid, transmissie van een motor, …).

Ge ziet: GIGNOBITS zijn eigenlijk uitgevonden om abstraherend te leren nadenken over bewegingen als beweging en niet als ding. Dat is niet simpel, maar met de GIGNOBITS is dat wel plezant! Heel plezant!

gignobits003

Wat kunt ge ermee doen?

Van alles. Spellekens verzinnen meestal. Een voorbeeld: levensloop leggen.

Kies uit uw massa aan beschikbare GIGNOBITS al leggende 36 GIGNOBITS (ge moet wel zien dat ge plaats genoeg hebt). Eens uw Gignocircuit gelegd is, begint ge het te interpreteren, aan te vullen waar ge zomaar wat gelegd had eerste: probeer verbanden te leggen tussen terugkerende patronen in uw leven, verwachtingen en teleurstellingen, gelukkige wendingen en mislukkingen. Pas waar nodig het circuit aan, ook, experimenteer!

Door uw levensloop zo in een ‘flowchart’ te bekijken leert ge daar anders naar kijken dan anders over denken als ge gewoon zijt. Heel amusant en leerrijk! En prima als alternatieve ergotherapie ne keer, bv!

levensloop
dv 2018 “levensloop gelegd in GIGNOBITS 26-04-2018”

Een ander voorbeeld: een GIGNOPOEM leggen. Ge neemt een vast aantal GIGNOBITS en ge leest wat ge legt als gedicht:

gignopoem
o wiebelende vreugde van de rode rand aan witte bloemen met spelende kinderen aan de grote vijver nu het donker wordt!

Tof! Ik wil GIGNOBITS!

Joa. Ge kunt er zelf maken è, da’s heel plezant. Ik zal het laten zien op de Opendeurdag van de Kathedraal bij Gosse op de Bereklauw (op 6/05/2018 van  10-18u)!

Benodigdheden:

 • snijmachien
 • karton
 • bister
 • chinese inkt
 • waaierpenseel en brede pen;

Werkwijze

 • snij vierkantjes van 6×6 cm
 • trek in chinese inkt uw ‘bewegingsverloop’ per kaartje
 • geef de ‘flow’ aan met bister
 • één van de 4 zijden krijgt ewa extra bister (terwijl dat ge dat doet spat ge wat ‘per ongeluk’ op de andere kaartjes die ge daaronder laten liggen had – dat is goed voor de cohesie bij de look ’n feel van uw GIGNOBITS
 • de bister nog een beetje retoucheren met puur water, dan krijgt die ewa kleurdiepte

Als ’t echt niet lukt om er zelf te maken, kunt ge bij mij thuis uw setje compleet met POSTdozeke komen halen tegen vrije bijdrage.

 

GIGNOBITS zijn OPEN SOURCE CATHEDRALWARE beschermd met CC BY-NC-SA 3.0 dus ge moogt daarmee doen wat ge wilt maar zegt vanwaar dat ge ’t hebt en ge moogt er geen winst mee maken.

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Ectocarpus siliculosus (4/4)

 

Naarmate de cel hoger in de gradiënt komt en de feronoom-
concentratie stijgt, wordt de hoek van het roer steeds
scherper en de bocht steeds scherper. Zo beweegt de gameet
zich in een spiraalvormige baan naar de eicel. Uiteindelijk
raken de cellen elkaar, waarop hun membranen versmelten
en ze zich verenigen tot een zygote.

 

Het heeft iets van een einde wel.

Het licht schiet door de woorden.
Onze lijfjes branden uit tot letters:

ik tot & jij tot u,  wij samen dan
en opgelost, totaal:

de hele zinloosheid van nu.

 

11th
dv 2018 –  “gignogram van eender welk voorval met mogelijkheid tot recursie (of waarom je het eten van een paar aantal koekjes toch maar beter kan vermijden)” -waterverf, crayon  en inkt – 27x18cm – €70

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Ectocarpus siliculosus (3/4)

Zodra  het feromoon is ontdekt, begint
de mannelijke gameet in een lus te zwemmen,
met de klok mee. De achterste flagel wordt daarbij
onder een hoek met het lichaam gezet, als een roer,
en trilt snel. De gameet haalt snelheden van
0,10 tot 0,14 milimeter (10 à 12 lichaamslengten)
per seconde.

 

Lente. Een bruine tor dolt glanzend in het rot
en in  het bladerkleed schieten merelbekken
scherpe gaten, de nieuwe keel wil mieren eten.

Innerlijk, het wonderlijke wuiven van de nieuwe
graminae. De mens vervelt, vervuilt
het eigen nest, de aarde zelf vertelt
hoe uit de stukke banken druipt
het zwart met bloed besmette geld.

Een Bruce met kloosterkloten
zet zich schurend aan
de innerlijke tegenspraak:

bier met liefde gebrouwen,
drink je met verstand.

Elke kiem trekt zichzelf bij de haren,
de plug uit het zerpe bestel, de staande
waters gassen uit, de druk slaat uit en af,
het openen van de opening drijft zich
op het afstotelijke aan tot een fuserende
explosie. Supersterk.

Glashelder. Kwaliteitscontactlijm
van Henkel ™ – de daad glijdt
van intensie naar  extase.

Er zijn garanties nu op tijdverdrijf
tot vele eeuwen na de ondergang.

 

herfstpeul
dv 2018 – “aselesteinomschrijving van de zevendelige peulvrucht van de Vrije Lyriek” – bister crayon en potlood – 22×15,7 cm – €35

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Ectocarpus siliculosus (2/4)

De lokstof, het feromoon, is een
eenvoudige koolwaterstof met
acht koolstofatomen.

0

Het ding zat in de ogen, dus
maakt gemis gebaar
van droefenis.

Ik zie, ik zie
een uit, een in
dat niemand ziet.

Het zien wordt in het ding
gezogen, een kern van
onvermogen, leegte
en  verschrompeling.

Ik zeg ik zie
en het gebrek
wordt ding.

Maar dit, nee, dat
was het niet.

nostalgia
dv 2018 – “nostalgia” – 15,5 x 22cm – €30

Categorieën
asemisch gedicht van de dag lyriek woordenpers

Ectocarpus siliculosus (1/4)

Van de Ectocarpus siliculosus, een draadwier,
hebben de mannelijke gameten vooraan een lange
flexibele zwiepdraad & achteraan een korte
rigide flagel, die als roer dienst doet.

68078

-1

Licht op zwarte ruggen.
Glimmer is voorbij.

Elk stuk leder is naar haar levend vel
nog anamorf, zoals ook ik nog liefde
uit die dagen bij het afval tel: de hel
is altijd van herinnering, het in ervan
gebeurt te fel.

Geluid komt ergens van, krimpt als galm
het heden in en voor je weet van waar
zit je er al middenin. Het nu altijd
is droogte, stokt je de adem.

Op ademstokken leunt men niet,
een wet beklimt geen berg.

De taal is camera
elk woord een lens
het zijn ervan schept

klaarheid, rede, schermt
de uitspraak af en wil
herinnering. Al het licht

is lang voorbij.

 

active_prehension
dv 2018 –  “active prehension” – pencil, crayon & ink –  22×15 cm – €30

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Matriarch

Ferdinand had zijne strijdbijl in de hand genomen
Geen wind beroerde ’t loof, geen vogel deed zich horen
t’ Was tijd om door naar Haar beschutte veld te bomen:
Ongenadig lieflijk streelt zijn stem Haar kanten oren.

Hem troosten immers niet tegen willekeur van onverstand
Haar schone roeping en Haar doel. Vereedlen en  beschaven
Staat als een een rijk geschenk in ieders hart geplant,
Maar Nand bezielde ons der dichtren profetische gave:

“Ik hoorde gans Euroop de faam Haars handels staven
Ik zag de Vlaamse vlijt waar nijverheid uit sproot
Haar wondren en Haar weelde ontwikklen in Haar schoot.

Mijn kind!… O! toen Gij hem hebt weggereten
Van uit mijn bloedend vaderhart, niet waar,
Mijn God, toen hebt Gij zelve niet van U geweten.”

 

 

[sonnet grotendeels samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

memories
dv 2018 – ” desintegratievreugde” – 31x22cm -€80

Categorieën
Grafiek Kathedraalse Leer lyriek

over mystiek

nostalgia
dv 2018 – “nostalgia” – 15,5 x 22cm – €30

De literatuur in de huidige Neo-Kathedraalse Schrijfpraktijk

In de praktijk van de Asemische Lezing stelden we onlangs  het lezen van een tekst en het schrijven ervan als evenwaardige ‘stromen’ zowel bij de lectuur als bij de schriftuur. Elk lezen impliceert een schrijven en elk schrijven is meteen ook een lezen. Bij beide activiteiten wordt het menselijke bewustzijn of een machinale vervanging daarvan zowel op haar lees- als op haar schrijfmethodes aangesproken.

Achterliggend is de spraak natuurlijk de verbindende laag, hoezeer die in de codering en decoderingsactiviteit ook wordt weggedacht.  In het algemeen stellen we een tendens vast dat alles wat betrekking heeft met de codering en de decodering van de menselijke interactie met de machinaal ingerichte cultuur zoveel mogelijk wordt ‘weggemoffeld’. Interactie op basis van iconografische visuele input wordt verkozen boven talige input, maar ook daar wordt het teken zoveel mogelijk ‘onzichtbaar’ gemaakt, de indruk moet gewekt worden dat de ‘bewustzijnsinhoud’ (wat dat ook moge zijn) geheel automatisch opgaat in het nu-moment van de virtuele ‘omgeving’ waarbinnen alles is afgestemd op de commerciële sturing van de gebruiker. In de producten die als ‘literair’ worden gelabeld wordt daartoe de eeuwenoude mythe van de auteur als het creatieve genie hoog in ere gehouden: de mysterieuse auteursinstantie waarvan om de zoveel tijd geheel vanuit het niets een nieuw meesterwerk op de toonbank floept.

De literatuur zou, zo oppert men wel eens, daarin een tegengif kunnen zijn doordat in de literaire schrijf-lees interactie traditioneel inderdaad het teken en de formele organisatie van de talige betekenis op een oneigenlijke manier naar de voorgrond werd geschoven. Werd. De ‘cultuurindustriële’ versie van de literatuur met haar al lang niet meer ‘vernieuwende’ maar vooral nieuwe producten, haar nieuwste sterauteurs, de meest recente bankprijzen en haar maximale productleeftijd van een week of twee doet zulks natuurlijk allerminst. De cover van het glanzend nieuwe product en de marketing via de sociale media  is 10 keer belangrijker dan de manier waarop de ‘auteur’ met het talige teken in zijn ‘werk’ omgaat.
Daarin, zo wordt middels boomende cursussen ‘Creatief schrijven’  alom gepromoot, mag er vooral geen storende moeilijkheid zijn en is alles geoptimaliseerd op een maximaal publieksbereik binnen de steeds kleiner wordende doelgroep. 121 Tinten grijs, maar vooral zo grijs mogelijk. Leuk!
Soit, zulks is onmiskenbaar een aflopend proces en enkel van historisch belang, het houdt ons in dit lopende onderzoek niet bezig. Wij beperken ons tot de actieve beleving van de literatuur als een schrijf-en leesgebeuren in wat er nog rest aan share-cultuur, iets wat als de Neo-Kathedraalse prognoses uitkomen, zo ongeveer nu stilaan aan een aarzelende opgang gaat beginnen. Daar zijn echter geen garanties voor te bekennen, ik heb wel enige aanduidingen maar zelfs die zijn zeer vaag, het is niet meer dan een euh, onvoorzichtige prognose. Een NKdeE Waarneming.

Men moet zich daarbij vooral geen illusies koesteren: de literatuur gaat door die vermeende nieuwe bloei niet, zo dat überhaupt al wenselijk was, terug worden wat ze ooit geweest is. De informatisering heeft van elk talig teken in de eerste plaats een stuk code gemaakt, en de literatuur is door dat code-karakter onherroepelijk hertekend tot een substroom in een geheel van multimediale coderingspraktijken. We zijn niet meer in Kansas en Kansas is Kansas niet meer.

Wat ons, gelovigen in de Bewegingsleer van de Neue Kathedrale daarbij interesseert is hoe we zoveel mogelijk van de literaire traditie kunnen laten aansluiting vinden met de hier en daar al voorzichtigjes ontluikende ‘oneigenlijke’ coderingspraktijken. Onder ons noemen dat ‘de meubelen redden’. Niet dat we denken dat proces te kunnen sturen vanuit enige ideologische overtuiging, daarvoor zijn wij al te zeer op bijzonder kwalijk quasi-taoistische wijze vreemd aan elke publieke of geheime agenda. Neen, wij willen gewoon heel pragmatisch ontdekken wat er ‘werkt’ in deze totaal veranderde en snel nog meer veranderende situatie. Van niets zijn we zeker (oef!) buiten van het feit dat we willen lezen en schrijven (aja, dat blijft plezant), dus willen we graag weten hoe we best gaan lezen en schrijven, want we hebben dat nodig. Het is, voor ons, gewoon een kwestie van gezondheid in de praktijk. En gezondheidskwesties zijn altijd uiteindelijk een kwestie van leven of dood.

Niets belet ons om in een dergelijke functionele benadering van literatuur als een I/O van teksten, als een vol historisch en actueel gebeuren in plaats van als een productie en consumptie-proces waartoe men het in functie van de cynische nu-cultuur wenst te herleiden, om in dergelijke herwaardering van lezen en schrijven als een participatief gemeenschapsgebeuren ook de mystiek te betrekken.

Mystiek?

Maar is de mystiek dan geen alles overschrijdende ervaring die zich niet enkel aan het tekstuele maar aan al het talige ja zelfs aan het voor de leek reële onttrekt, een uiting van het Onzegbare? Jazeker, voor de mystici die de mystieke ervaring hebben of hadden, lijkt dat zo te zijn, althans volgens de beschikbare getuigenissen.

Wij, de  niet-mystici, kunnen over de ervaring zelf niet spreken en kunnen daarover beter maar zwijgen. Maar we hebben wel al die teksten. En aangezien heel veel lyrici, waaronder uw dienaar, een duidelijke link tussen Lyriek en mystiek in hun begrip van de Lyriek hanteren, is het voor ons gignomenologisch onderzoek van de lyriek aangewezen om zeker ook de mystiek als corpus van gelijksoortige teksten aan een gedegen functionele analyse te onderwerpen. We zullen erover zwijgen, maar dan wel in alle talen.

Als inleiding daartoe hebben we vandaag een tekst van Gershom Scholem gekozen. Het eerste hoofdstuk van zijn “Zur Kabbala und ihrer Symbolik” (1960) is allerminst beperkt tot de kabbala en geeft ons voldoende materiaal omtrent de mystiek in haar algemeenheid, los van specifieke religieuze tradities om een hanteerbaar functioneel model van de mystiek als tekstuele I/O op te stellen.

Dat model beoogt uiteraard geen ‘verklaring’ van de mystiek (“wie zijn wij etc….”) te zijn: het is enkel een zeer bescheiden startmodel, een vlugge schets, een niemandalletje dat we planten als zaadje, iets dat mogelijkerwijze kan uitgroeien tot een Neo-Kathedraalse methode om de mystiek in haar lyrische lezing te betrekken. Het kan. ’t Zou schoon zijn. On verra.

We stellen hier dat eerste hoofdstuk van Scholem’s boek ter beschikking in een Engelse vertaling, zodat u ons verder betoog, zo dat er al komt zou kunnen volgen. We raden overigens iedereen aan om de rest van het boek te lezen: als je iets over de Kabbala wil lezen dan is het zeker nog steeds het werk van Scholem daarover, en dit boek is een uitstekende eerste kennismaking.

[Gershom_Scholem]_Religious_Authority_and_Mysticism (pdf-bestand)

 

(Wordt vervolgd)

 

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Jubilata

De nachtwind doorsuisde de statige bosschen van Carregi.
Hij was van ingetrokken, strengen geest onze Vader.
Laat den fellen wind Hem diep verhullen in sandhi!
Daar slingert de donder echter vernielend naar onder

De knarsende brand. Rechts en links van ons strekken
De palenrijen uit. De tussenruimte is schuins aangevuld
en vol gestampt met klei, als in bakkersdeeg vertrekken.
In al den glans Zijner macht dorst Hij van Zich vervuld

De kniebuiging te bevelen en pijlsnel vliegt henen
De Blankgewiekte. Nog heeft geen bede van enen
Der diepgetroffenen de Engel de ogen g’nadig gesloten.

Zij echter: roerloos gezeten als een marmerbeeld. In
Beide handen ’t gelaat en stromend heur tranen van min.
En daar ‘t juublend spel trippelt neer de hemelse Bode!

 

 

[sonnet samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

ladders
dv 2018 – “ladder malfunction”  – 15,5 x22 cm -€30

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek schrift

fatale fout

Het remmen schoot door alles heen: de weg
was van behangpapier, het ogenblik
modder, het licht ziek en wij waren weg:
jij op jouw pad weg en op mijn pad ik.
 Het boek baalde kleverig en zo dik
dat je blad na blad eruit moest scheuren.
 Hier, zei je, neem deel aan ons gebeuren.
De woorden schuiven bitter op de tong
en de zinnen zijn naar stof gaan geuren.
 Vergeefs dicteer ik mij die jij ooit zong.

 

 

 

vergeefs
dv 2018 – “fatal error during init”– crayon, bister & ink – 15,7x22cm – €40

Categorieën
asemisch Links - publicaties Lopende zaken lyriek

Asemisch Lezen

asemic_reading
dv 2018 – “Asemic Reading” – crayon, bister & ink – 15,7x22cm – €40

Net een nieuwe FB groep opgericht voor de praktijk van het Asemisch Lezen.

Wat is Asemisch Lezen?

Asemisch Lezen (EN: Asemic Reading) is een creatieve activiteit waarbij je een bestaand literair werk als input neemt en middels allerlei (schrijf- en teken)technieken zoals die heden in de praktijk van het Asemisch Schrijven (EN: Asemic Writing) worden gebruikt, komt tot een output die zich niet baseert op woorden of semantische inhouden maar op bewegingen, de gestiek van het schrijven met de hand zelf.

Asemisch Lezen is dus een creatieve I/O met literatuur (of andere vormen van codering zoals muziek, dans, foto, video…) als input en louter gesturaal schrift als output. Het programma kan worden uitgevoerd door eender welk individu of daartoe ge-equipeerde en geprogrammeerde AI agent/robot.

In Neo-Kathedraalse termen komt de praktijk van het Asemisch Lezen neer op het bevrijden van de lyrische beweging uit haar codering en een deontologisering van het literaire werk: het gelezen boek ‘is’ niet meer, is verlost van haar zijn en kan vrijuit gebeuren in de schriftuur die samenvalt met haar lezing.

Theoretisch streeft elke Asemische Lezing het ideaal na van een zo zuiver mogelijke weergave te zijn van de lyrische beweging. Daartoe vereist het van de practicant

 • een zo grondig mogelijke lezing van de tekst die veel gelijkenis vertoond met de  praktijk van de close-reading of met de klassieke exegese van heilige teksten
 • een totale immersie in het gebeuren zodat deze een zuivere poort wordt waardoor de lyrische energie opgeslagen in de code zich kan bewegen.

In de praktijk is elke Asemische Lezing van een ietwat geslaagde literaire tekst gewoon enorm plezant waarbij iedereen naar eigen kunnen en goesting de diverse stadia van de lezing invult…

 

Karakteristieken van het Asemisch Lezen

 • participatief en anti-elitair: iedereen die kan lezen en kan kribbelen kan het, je hebt geen voorafgaande training of kennis nodig. Omdat de lees-act samenvalt met de schrijf-act wordt ook het oude ideaal van Joseph Beuys gerealiseerd: iedereen is auteur (of k-dinges), iedereen kan mee-schrijven…
 • grensoverschrijdend :  de praktijk overschrijdt de grenzen van wat er specifiek is aan de talige codering van de Lyriek en natuurlijk ook de grenzen van leven en dood omdat het de beweging die haar origine vindt bij een dode auteur opnieuw tot leven wekt. Asemisch Lezen is dus een vorm van rationeel spiritisme
 • a-commercieel: de praktijk kost niks, iedereen kan het en het brengt niks op! jeuh!
 • leesbevorderend: de praktijk zet aan tot het nauwgezet lezen van literatuur
 • traditioneel: de praktijk heeft een groot gevoel voor de traditie van zowel literatuur als het schrift. Asemisch Lezen wil middels vrije uitwisseling van technieken ook een traditie van de praktijk opbouwen
 • verbindend: door haar taaloverschrijdend karakter brengt de praktijk de mensen van verschillende talen en culturen bij elkaar
 • therapeutisch: de ervaring leert ons dat de beoefening van Asemisch Lezen enorm stimulerend is bij het herstel van mentale aandoeningen en ook bij juiste aanwending heel erg rustgevend kan werken voor onze gestresseerde medemens
 • spiritueel: de ervaring is er een van grenzeloze rijkdom en geluk

 

Waar en Wanneer?

Ik richt zo snel mogelijk een eerste workshop in waar men terecht kan om, tegen geheel vrije bijdrage, de basics van Asemisch Lezen aan te leren / mee te helpen ontwikkelen.

De workshops hebben dus een dubbele ‘stichtende’ functie, we verkennen samen het nieuwe terrein en leren van elkaar: iedereen is evenwaardig leraar en leerling van elkaar en brengt haar of zijn schrijf-, lees-, kribbel- en/of tekenervaring mee.

Wat we samen ontdekken en opbouwen proberen we in onze output als input voor volgende workshops door te geven (toonmoment, online documentatie, persoonlijk verslag,..)

Nieuws daaromtrent verneemt u hier op deze blog of in de FB-groep ‘Asemic Reading’.
Wordt nu lid van deze Facebook-groep.

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek

Het lichaam rilt. Het is niet koud. ( 3/4)

Het lichaam rilt. Het is niet koud. De klank
is op (importeer een nieuw bestand?). Ik
kom in beeld, het gezicht is grauw. De drank
staat af, het licht is oud licht, traag en dik.
De vloer hoest vlekken zwart op als ik slik.
Kom nou, doe het mondje maar goed open,
breng een vinger in de keel, blijf hopen.
Nee, het wil niet, teveel verdriet erin.
Zou het ook met god zo zijn gelopen,
eerst dat, en daarna dit met niets erin?

 

 

tree
dv 2018 – “dying tree praying for salvation” – crayon, bister & ink – 15,7x22cm – €40

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek

De katten zijn onrustig (2/4)

De katten zijn onrustig, er is niets
te eten, de hand die hen wou strelen
slaat. Een kraai schiet als een schaduw van iets
langs het raam. De bomen buiten stelen
hun leugens van elders, met zovelen
zijn ze, de  woorden, en ze vallen aan.
De vloer kraakt, een stoel schuift, het scherm floept aan.
De living duikt in haar letters, het wordt
te donker, niemand kan er nog verstaan
wat je leest, is jouw lijf wel vast omgord
en zijn de deuren al op slot gedaan?

 

 

building
dv 2018 – “some concrete walls writing themselves off into the wind” – 15,7x22cm – crayon bister & ink – SOLD

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek

Een hand grijpt naar het vallen (1/4)

I

Een hand grijpt naar het vallen van regen
in regen, begrijpt  dat het een hand is
die het vallen voelen wil van regen.
In het haar krabt iets dat wat anders is,
een zich dat zowel hand als geen hand is
en het hoofd dat eerder mond is of tand,
schudt nee, vraagt zich af waar het nu beland
is, of onderhand we nu  kunnen gaan?
Een been houdt zich stijf alsof het verstand
is, twijfelt aan houding, grond en bestaan.

 

handschrift
dv 2018 – “hand attempting to write itself in the rain” – 15,8x22cm – crayon bister & ink – €40

 

‘eerste van een reeks van voorlopig 4 gerelateerde dizaines

Categorieën
Grafiek lyriek

BWV830-4: air

‘Air’ uit Partita VI, BWV 830 – Kenneth Gilbert

 

BWV830-4
te koop als Brol: €5

 

 

Air

Er hangen posters dat het onze dieren zijn
en onze planten groeien door de tijd. Wij.

Wij schrijven plaatsen in de plaatsen uit
en raken alle mensen in de mensen kwijt.

Wij moeten heksen vangen in de zakenhuizen
Wij moeten zieken snel in ziekenzakken doen.

De zee is kalm vandaag, de zon speelt bij zo’n
koude in de bellenblaas van woorden niet

meer mee. Als ik jou zomaar geef wat ik kan
geven, dan ben ik van dat geven toch al zeker.

 


over ‘Denkwetten’

Het ‘Wetten van het Denken’ of kortweg het ‘Denkwetten’ is een programma (algoritmisch gestuurde bezigheid) dat bij muziek van J.S. Bach poogt gedachtebewegingen te expliciteren in woord en beeld. Het werk van Bach is een uitstekende slijpsteen voor het produceren van vlijmscherpe gedachten.

In dit proces neemt de auteur (of het schrijfprogramma) de muziekstukken van Bach als input en poogt analoge of parallelle bewegingen te genereren in de verbale en grafische expressie.

Het verbale gedeelte modelleert het trage cognitief-conceptuele denken. De aanpak is vrij klassiek: we staan de hoofdfrasen/thema’s/melodieën in de muziek toe een beginvers in ons op te roepen (cfr. Second Writing) en schrijven de rest van het ‘gedicht’ zoveel mogelijk ‘analoog’ of ‘parallel’ met de muziek uit. De muziek wordt tijdens de compositie van de tekst zo vaak herhaald als wordt nodig geacht, het wordt de auteur of het schrijfprogramma toegestaan eender welke theoretische constructie op te stellen om ‘de muziek te verwoorden’. De tekstuele output kan dus een diversiteit van vormen aannemen en het experiment is principieel onbeperkt in de tijd. Het staat het schrijfprogramma ook toe om een specifiek ‘Denkstelsel’ te ontwikkelen (een Bachinterface,  een semantische Bachontologogie, anything goes…). De ervaring leert ons echter dat de huidige Kathedraalnoviet bij de uitbouw daarvan meestal blijft steken in heftig ruischende aanzetten, maar goed, het ontbreken van restricties is belangrijk hier.

Het (ortho)grafische gedeelte modelleert de intuïtieve besluitvorming.
Hier maken we gebruik van de  beperking van de schrijfruimte als stimulans voor de emergentie van vormen in de asemische schriftuur (‘kribbelen’).
Dit gedeelte kent twee fazen. In de Uitloop  schrijven we in fijn potlood ritmisch mee met de muziek op een draaiend vlakje van ong. 5×5 cm en overschrijven dus telkens in dwarse richting het eerder geschrevenene.
In de Afloop wordt de emergente vorm uit de schriftuur uitgelicht door accentueringen met litho-crayon en waterverf. Het resulterende prentje wordt netjes op een 10×6 cm plakje versneden wetboek geplakt dat op zijn beurt op een A5 tekenpapiertje (224g/m²) wordt gekleefd. Het kan dan als Brol verkocht worden ter ondersteuning van het programma.

Het Denkwetten-programma past in het kader van de NKdeE Creatieve Research & Development. Gaandeweg en gevoed door de ervaring  in andere experimenten (SchoonschriftMeditatief SchrijvenPierlyriekAsemische SchriftuurSecond Writing) werken we met creatieve methodes aan de verdere uitbouw van de Gignomenologie.

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek Kathedraalse Leer LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek woordenpers

déjà vu

lais3
dv 15-1-2018 – “lais” – potloodtekening -A4 – in vertrouwen geruild

 

LA

Met de lijn van een roos gevorkt in uw schoot, een
punt waardoor in het lege vlak de leegte aanvangt
en weldra er liefde wolkt en haat, waarmee gij
ruimte splijt en rekt de tijd zodat een hand ons

de hand aanreikt, waarmee wij onze vingers
ertoe kunnen bewegen ons de ogen
en de lippen te sluiten, ons tot kalmte te
manen, ons de klederen van angst en nijd
te laten ontvallen en naakt in de zon

het ware te verwerpen:

zodat de traan ons ontrollen kan
waarin onze beeltenis verschijnt.

 

IS

De klank vervalt er
te snel. Het zerpe zeept
het zure in en in het zilte
zeikt verziekt van leed
het lieve godenkind:

“Jullie waren hier eerder al. Ik
zag jullie naamloos staan.

De hazewinden die het licht
najagen in het licht waarin
de winden waaien die enkel
de wanhopigen zien, zij

bliezen het in de sofers
die het zuchtend leeg
en naast hun letters spelden:

jullie doen ons dit in duizendvouden aan,
er komt geen eind aan dat vergaan.

 

lais2
dv 15-1-2018 – “f*ck you gods” – altered book page, unsigned – €1500

Categorieën
collage Grafiek

LYRIEK-collages van de week

De 1000 Collages bij de 1000 Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA).
HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan.

De verkoop van de Collages bepaalt de wisselkoers van de LYRIEK, de cryptomunt voor de Vrije Lyriek (zie Actuele koers van de LYRIEK uitgedrukt in Euro).

Het is namelijk zo dat bij elke verkoop (of schenking) van een Collage de waarde van de Onverkochte Collages stijgt (aja è: het aanbod van alle mogelijke LYRIEK-Collages, al af of niet-af  is serieus gedaald dan ook). Dus de waarde van de LYRIEK is gestegen ten opzichte van de Euro (de Euro is de richtmunt van de LYRIEK, dus de LYRIEK is ook gebonden aan de koers van de Euro – we hebben dat gedaan om het bitcoinprobleem op te lossen, al dat geknoei is alleen maar verwarrend voor de mensen).
De koers van de LYRIEK wordt dan ook bij elke verkoop of schenking van een Collage aangepast aan de nieuwe situatie door middel van de LYRIEK-Update, een automatisch proces (zie LATER). Het symbool van de LYRIEK is Λ met twee streepjes door. Iemand zou daar ’s een Alt code aan moeten geven è.


Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
Λ 1/stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vindt ge Nergens! En waar ligt dat wel niet, Nergens?!

En ook:

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, wij converteren die dan gaarne in LYRIEK, waarop prompt de koers van de LYRIEK de hoogte wordt ingestuwd.

Als ge binnen zes maand beweert dat gij nog LYRIEK gekocht hebt aan minder dan €11: men zal u uitlachen vol ongeloof!!!

Ook nog te koop (koopt ’s iet è, seg!):

Tenslotte:

Uitzonderlijke Eindejaarskorting!
5 collages voor λ5* !!!

(*geldig zolang de voorraad strekt- 1λ ( λ=LYRIEK, de virtuele cryptocoin van de Kathedraal) was op 24/12/2007 €10 waard)

032-muzemond.jpg
032

033-assurance.jpg
033

034-struisvogel
034

035-ontspinnend vleugelmieke
035

036-verweerding.jpg
036

 

Categorieën
collage Grafiek lyriek

LYRIEK-collages van de week

 

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA). HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan. Aldus:

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
€15 /stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vindt ge Nergens! En waar ligt dat wel niet, Nergens?!

En ook:

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, en zodra de bank tingeling zegt, verstuur ik u als een afgetrainde Aoliër het gewenste…

Ook nog te koop (koopt ’s iet è, seg!):

Tenslotte:

Uitzonderlijke Eindejaarskorting!
5 collages voor €50* !!!

(*geldig zolang de voorraad strekt)

024-cirkelVK.jpg
024 – “cirkel” – verkocht per 24/12/2017

025-nervat
025 – “Nervat”

026-klem
026 –  “klem”

027-wacht
027 – “wacht”

028-nietGenoeg.jpg
028 – “niet genoeg”

029-odile
029 – “Isolde”

030-surdiac
030 – “surdiac”

031-racete
031 – “racete”

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

k l i k d o o d

klikdood
dv2017 – “klikdood” – pastel op papier – A4

 

geacht lupsiek,

welkom bij

k l i k d o o d

 

download het mp3-bestand

het nieuwste geile media spel
(met de steun van diverse krantelijkjes)

 

> S T A R T <

 

het kruipen kwam de kroop
binnengekruipt waar het
kriep en kropte  en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

het sluiten kwam het slot
ingeslopen waar
het slopte en sliep en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

het muiten kwam de meute
binnengemeten waar het
mat en mafte en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

de dood braakt zich een lach (ha ha ha)
en de wapens verhalen en het stof
in het slijm van het dikke rake ik

wil al tot kraken op tongen verharden:

gele toendra dit al is weldra
ik ben wie ik ben en jij? euh,
in mijn ik wat ik ben is altijd

bijna nabij

dus de tijd dat ik was bij
de sterfte is ha ha aangebroken

broela bruma broeta
breom broem & brom
kinders roert de trom
daarboven valt de bom

ik zie mijn lelie
nooit weerom

(ja/nee)

 

Categorieën
collage Grafiek lyriek

Lyriekcollages van de Week

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ zijn natuurlijk ook perfect verkoopbaar als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA).

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
€15 /stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vind ge Nergens! En waar ligt dat, Nergens?

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het adres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, en zodra mijn bank tingeling zegt, verstuur ik als een afgetrainde Aoliër het gewenste…

Ook nog te koop:

zinking
2017-010  – “zinking”

wet
2017-011  –  “wet”

tide
2017-012 – “tide”

belle
2017-013 – “belle”

nimmermeer
2017-014  – “nimmermeer”

pauwenschreeuw
2017-015  – “pauwenschreeuw”

werpt
2017-016 – “werpt”

De collage’s van vorige week: https://dirkvekemans.com/2017/11/26/lyriekcollages-van-de-week/

Categorieën
collage Grafiek lyriek

Lyriekcollages van de Week

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ zijn natuurlijk perfect verkoopbaar als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA). €15 /stuk, goedkopere Afval van deez kwaliteit vind ge Nergens! Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het adres waar ge’t wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Ge krijgt dan een Banknr. toegestuurd en als mijn bank ting zegt, verstuur ik als de wind het gewenste…

Wat is er schoner dan beau?
Geeft nu uw lief een stukske HCA cadeau!

(mannekens seg, wie verzint die slogans hier?)

achter_de_voorste
# 2017 – 001 -“H.D.”

002-impeistjmentVK.jpg

003-droogdokkenVK.jpg

hun_aangezicht
# 2017 – 004 – “hun aangezicht”

kolkhoze.jpg
# 2017 – 005 – “kolkhoze”

lakedoaimonische_discuswerper
# 2017 – 006 – “pauwenschreeuw”

paardenmens
# 2017 – 007 – “paardenmens”

zusterSimona
# 2017 – 008 – “Zuster Simona”

zwart-wit
# 2017 – 009 – “zwart-wit”

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

Stokzwart

zwartstok
dv 2017 – “zwartstok”

 

 

Daar,

bij het gedwarrel,
bij het wieken opwaarts
met de wind van het gevallene

waar de kraai een spermuil opent,
waar het stokzwart graait en kraait
naar het sterfpunt en het sterfpunt ook

raakt meteen:

zo kromt ook de origine om van het zeggen
met het kromme vingertje van nu
en het kromt ons om en het wijst
in het eigen hoekje
naar de gedateerde dame
in haar losse blouse bv.;

zo wij het schenden machtig zijn van al het ingewijde
zo wij verbreken kunnen de zegels
op de schaterlach om wat u altijd al, -;

zo ligt het, lag zij, liggen wij
majestueus en tevergeefs
in pyjama,

daar, waar het dorp niet bestaat tenzij
in perspectieven op het dorp;

in het nederwaarts spiralende gedwarrel,
bij het wieken daarbij opwaarts van
bladeren bv.
in de najaarswind,

daar.

 

Categorieën
debuut Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek

sparagmos

sparagmos
dv 2017 – “sparagmos”

Schrikbarend stopt het lot de schemering
 zo dof en lusteloos het nachtvel in
 en in het zwart van die betovering
 propt zij bij deze dag de levenszin,
 dat elk beginsel weerloos sterft daarin.
  Rest mij ternauwernood herinnering:
 haar beeld gevangen in mijn woekering.
  Zij wringt zich om in mij en om en vrij
 of scheukt en schokt in mijn verbittering:
 de nacht komt dichterbij, niet ik, niet zij.

Nog op zoek naar Brol voor de Jaarsafloop? Bestelt hier uw Hoogwaardig Creatief Afval!

Categorieën
Grafiek

til(de)

tilde
dv 2017 – “til(de)”

Categorieën
Grafiek lyriek

pazuzu

pazuzu
dv 2017 – “pazuzu”

Categorieën
Grafiek lyriek Schoonschrift

verzet 2017

verzet2017
dv 2017 – “verzet 2017”

Categorieën
archiefdoos Grafiek

nieuwjaarsgezichten

tekening_2008
dv 01/2008 – ‘tekening’

Categorieën
Grafiek lyriek

lodderijn

lodderijn
dv 2017 – “lodderijn”

Naar ‘Een teekening’, een gedicht van Marie Cremers, onlangs op Coster.

Categorieën
lyriek

plof

de_lucht_valt
dv 2017 – de lucht valt

Categorieën
Anke Veld Grafiek lyriek

humus

humus
dv 2017- “humus”

“The Intelligence does not require consciousness because it does not exist in time, it exits time, only enters it to meet its requirements, that is to establish its eternity. It is not conscious because there is nothing to be with, nothing to fall back on, it is ‘ascious‘”

Lode Kok in his Athens reading, November 23th, 2027

ANKE VELD

ANKE VELD is de internetroman die sinds 2002 gepubliceerd wordt terwijl hij geschreven wordt. de vertelde gebeurtenissen in de roman spelen zich grotensdeels ook simultaan af met de publicatietijd, of relatief korte tijd daarna, waardoor er soms wel eens wat moet worden bijgewerkt (ook Nostrodamus was niet onfeilbaar).

ANKE VELD is het verhaal van de AFLOOP. het is op dit moment niet bekend of het goed of slecht afloopt, maar aflopen doet het, daar kunnen we vooralsnog zeker van zijn.

ANKE VELD bestaat uit 8 plateau’s of ‘velden’ die elk één hoofdpersonage hebben. 18 jaar na de eerste publicaties is het niet langer duidelijk waar in het werk van de auteur de roman begint en waar de realiteit 1kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal. ophoudt, of wat dan wel de realiteit van Anke Veld is. wie is , überhaubt, die Anke Veld?

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Noten   [ + ]

1. kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal.
Categorieën
gignogram Grafiek Kathedraalse Leer Walg & Rot

zwalkontwerp

zwalk
dv 2017 – ontwerpblad ‘zwalk’

In de gignologische antropologie (de NKdeE Mensleer) is, vanuit de laat-twintigste-eeuwse 3d animatie, de studie van de humane walk cycle in functie van de alfabetisering der bewegingen tot ware bloei gekomen.

Hier de genese van de ‘zwalk’ een letter geprononceerd als iets tussen een gutturale plof, een keel-l en een gutturale a in (let op voor braakneigingen bij de uitspraak).

De zwalk doet zich voor bij bv. shoppende jonge moeders die gehuld in modieuze tenue door de winkelstraten struinen maar daarbij gehinderd door de in zwaarte sterk toegenomen handbagage zich miscalculeren in het zetten van de volgende stap,  evenwichtsverstoring ondervinden en vervolgens door overcompensatie het nog naar voren neigende been kruiselings over het steunbeen zwaaien hetgeen tot een plotse en algehele obstructie in de pas kan leiden (‘mijn benen in de knoop, begot’). De stap wordt dan alsnog hervat, en daarbij zal men zien, is het subject veelal uitstotende een zwalk-klank die indicatief is voor de geleverde krachtsinspanning.

klik op het pijltje om een audio-opname van een ‘zwalk’-klank te beluisteren

De zwalk (en het bijhorende zwalk-waarschuwingsteken ‘let op voor zwalkende moeders’) is in onbruik geraakt door het wegkwijnen van de winkelwandelstraten o.i.v. het VR-shoppen gelanceerd door Amazon vanaf 2019. U kan het ontwerpblad ‘zwalk’ hieronder bestellen als Hoogwaardig Creatief Afval (het unieke blad is inclusief een mechanisch vouwmodel dat u kan uitknippen!)

zwalkschets
voorbereidende schets voor het bladontwerp van het ontwerpblad ‘zwalk’

Categorieën
Grafiek lyriek

verwonding in sector 7

verwonding
dv 2017 – “verwonding in sector 7”

Categorieën
Grafiek Lopende zaken lyriek

HALLOWEEN ZEVENTIEN SALE!!!

franckenVrij

N.a.v. Halloween, de brolfeestdag bij uitstek (hoewel Valentijn zich niet gewonnen geeft) biedt ViLT van nu (11-10-2017 op de noen) tot en met dinsdag 31-10-2017 een korting van maar liefst 20% op alle stukken Hoogwaardig Creatief Afval die in aanbod zijn!!

U leest het goed:

20% KORTING!!!!

op alle hier vertoonde
Afvalprijzen

(kermit doe uw ding!)

De korting is van toepassing op ALLE Afvalstukken in de sectie Te Koop, dus niet alleen op de weinige spullekens hieronder die al zo’n flashy Paypal betaalknop hebben.

Klik hier
voor een volledige lijst waarbij ge dus 20% van de vermelde prijs moogt afdoen!

Jef, dus: als daar staat dat het €25 kost
 moet ge nu dus maar €25 - 20%(=€5) =
€20 betalen. Hebt ge't?

BESTELLEN doet ge best door een mailke te sturen naar dirkvekemans@yahoo.com met vermelding van welk stukske Afval ge dacht te gaan recycleren in uw living of anderszins te pimpen in uw kot. Als ge uwen Afval zelf wilt komen halen, zegt ge dat, dan haal ik mijn klant-is-koning rode loper van’t zolder.

BETALEN doet ge via overschrijving nadat ik u sneller dan het licht mijn rekeningnummer heb doorgegeven.

VERZENDEN doe ik van het ogenblik mijn bank mij verteld heeft hoe lief, schoon en geniaal ge wel nie geweest zijt! Weeral!

De Verzending is GRATIS naar alle adressen binnen de BENELUX!

 

 

Categorieën
Grafiek lyriek

moraicluster

moraispreuk
“de moraimare”

Categorieën
Grafiek

Fichte for XXI dummies

ica
Implicatie – Complicatie  – Applicatie

 

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek lyriek

rastopaal

kweekmens_groot
dv 2017 – “Kweekmens KP-210 aka ‘Neopoet’

[…]

Node grashopper faaltje ni moeftu nog:
’t zuden hand is af, hebben de hemelluh
hunnen hellu afgedoan. Gekeerd in se du
ut der utten utgefeeld, verdaan al boenkte
huver gesoegd die sunne die lokens in alle
tinge tingt in & weur di weur were wie nu
mit uns die alle wie be wier, sinne die.

Priktuns die eugen om zie
mit ziede geplakte drupting, druptie ze uut
die kwetterdeung frolikt die roden rad
tut tu tunen tutter sie bilabillen, klakt sie
aspectogans diene tuttelmip & hast sie
die klakgang in ritmus leuswie der kant

[…]

heurig dich veulen, hemelluh effel, playtuns nu
diftiane uber ikspi tinggleuf tangmoezel ere
ins euteleute utsnidde euterleunt, heultuns
irte manoe habbe urweil nitvergongen dru
ikspi verdisspierte heurplekt, schrukt mut
der blubiallen peurtent ikspi sik nier
ikspi snikti noestalgica indirtisse mist
utzude suituske richque chikalte skune klapti
org velti ikspi der bubarsneuterbeu intu intu.

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding (of als ik een uitgever vind…)

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

BEMOMGING ALLEBOEMALS BEMOMGING VOMDWIJNOM

tekstvogels
dv 2007(?) – “tekstvogels”

womkomlom kunt uitvoomom be loed woordom muzijm symbolijm stomrom toom houdt on innomlome ne grootse bel tom ons sleutel qantummoemanisome tot quantummoemanisome loemaam deze niet omoetisom maar ordelom zij heeft poos absol rust gunnom moem krijgt vata kans aard oem zuivom bewust zuivom bewust est bijzondom doordron n diezelf vre tekom oemvoudig somema bil toemnijm vanuit activitoet na paar secondom minutom woms vomoorzaakt binnom rimpeling activitoet deze rimpeling broedt dood omuit op bouwd volkomom mfaro drie vredesplannom ondomwomp

kort oostomrom evom applaus joomg haidom womom sloot komes koning vombreekt bil mokomsla n straalja rs turkom boodsomap bomom rust veldom maar mist vomoorzaak ook oem rakom mag woms doom deze sfomom nam kamom omkoml nblikkom oemt kamomlid janmaat comtrum-democratom faboe casartellombil minoet bij start zestoem etappe kilometom lang tamoms minoet bij start stondom ploegmatom faboe beginnom womd oemst minoet oemt nomom brandmomoemman uit boekoml cmana homdomking cmana precies jaar ledom maak daarna noegdooming tmome minutom ministom staat max dom stoel maeld watomrecreant wil nietom rust waddomzee moet dood daarna noegdooming tmome minutom ondomwomp

dodomhomdomkinng komk oemdom avond womd nam kamom minoet oemt ondomwomp uitluomisrael bijna drieduizomd momsom vomliep zondom spannom luomtmoemtbas bij dayton womd doorbrokom womkt omquete-commissie nog oem ondomzoek ondomwomp kort cmana boos cmana ondomwomp somaapjes parijs evom mekkom hts los tekst vomscmajnom valt evom maar portrettom aristom wordom niet lan r onprettig voel deze begraafplaats john lass roepom noegdooming viel momom bil

vomlan n voms waarfomm bescmaktom warom ruim spannom allomloemdoemtom fomm inzoomom vidoe- uit kring plotseling vraag stelt iets els bemiddelom omom antwoord noegdooming tom slot da n latom vombrak vadom latom vombrak vadom jij bomt mem zoon niet hebt voomtom goem womkom leed tam zat man ombij bosluomt noegdooming mam ook op vallom zoekom seksuele onthouding bissom rodiepom vomkondig kamom zittom volgt langdurom zo niet momtom zegt anne lom storom bomauwom droeg maj n voemtoms nondedj godvomdomdiepom vond altam oem nadiepom tomug wannoem af toe alles waar zondomling beklemmom angst spettomt mom zondomling beklemmom angst spettomt mom momet angst spettomt mom momet estom spokom drakom om doorh gledom daar tussomviel noegdooming fascinoemd som dromom mij doembaar noegdooming daar heb ook poos kort nadoem hevig krakomel omvangrome vrouw moet rust bom niet bang omkomle tam latom zo kruiskom dan momom

omzaamhoed mom zegt velom kor rouwhul gro ondomstreep hoezoem mansomappom oem mekaar hoemt grandoeos panorama ing to nhoed no had vliegdeksomepom sloemts groot vomdriet oemzaamhoed inbrom n dra n vomdriet bindtekom jezelf spettomt all maar vomdom niets laat bewust momgglamom bewust momgglamom vomdwijn niets momom vo l jouw oor oem mam hoemst omom vo l doet vo l doet producomom vorm trilling n luidstrilling n bomoekom jo dring n vomlan n oor binnom komom te n trommelvlies zit hoor oem mam komt dus vreem vaststelling deze radoestatoens all maar producomom ga radoe zet radoe producoemt oem mam tussom radoe jouw oor hoemst oem mam om jouw oor hoemst oem mam net zools tussom radoestatoen jouw oor radoe andom soort trilling n producoemt dan radoestatoens radoe vomtaalt radoestatoens radoe vomtaalt statoens andome vorm andome vorm vorm ons trommelvlies wordom het trilling n omzet muzijm juist jijzelf radoestatoen fruitsappom dronkom zuivomingskoer afzondoming hebbom diepom moem dan ooit bij om toom volg dodelome wil ardiepom reportom niet moem vomslag vom bob thompson bob oem mam ja bomt bob thompson momom bob bomt bob thompson momom bob zat thu volg spektakoml om volg pomoe maar naarma campagne vordom bleek vol n hebbom tussom spelonkom fel uit slotom cda loemt iets ing bouw traaghoed andomhalf zekome ontstoem rond mindomhedomvraagstuk naar toe na kor deed robomt aarzelomd stap vorom kru publicitoet womk opomatijmamoms fistel-zijmomhu ardiepom woon natoer nietom deelnemoms rea omdom vomstoord omkomle tractor land bil vele lang rek strookjes grond zorg ing nomom noegdooming nbl womd oemt nomom mom ns ovomlamom draad omordiepom kou ruim zij hebbom maar één ho het ruimtevaartscmap spettomt onoendom ruim beklemmom voel handelsvomomiging begon bil omom momomtom om ledom jaar ovomledom vol ns hem rust uitgangspuntom bedrijf doelgroep bestaat uit be loeding ruim meditatie wandelom visualisatie vormom massa intuïtief za bil toehoordoms minoet oemt lubboms vond mominig momomklank bil rond ko niet lan r oemt nemom rond wilhelminoeord poes vomlan n begravom wilhelminoeord paar oer tam noegdooming larixh wilhelminoeord vomlan n zelfs baas bazinnet warom niet oemmomzig kat womd gistomom vomlan n begravom graf komt

oemvoudom zwomfst bouw trokkom vomdieping n oem voor linkomzij bezor n ging allema niemand behoef iets momtom tredom vramagavond na jarom momom begon als int mond zet tamom vomlan n af lopom jarom hebbom mom altam had opomd womd minoet vraagd ovomlamom lid moemna namom oemmomzom n één minoet oemt doom womd minoet oemt nomom tom na doemtom oem lid poot womd oemst nbl oemt nomom ovomlamom ijs voor ijzom bil jezelf bil partnom demp inluidt dan treedt oendelom ligt pompoom bed womd oemst nbl vraagd ovomlamom trouw lid stiefvadom blomt hoemelom vomliefd mooie succesvolle afdeling havel bil momomt tom na doemtom oem mevrouw landemomom-sol mam opomingswoord voltreffom mag nog vraagt bil krakomom ou juffrouwomstem toneelvomomiging valt evom redomomomskamom womd op roemt bil als doel tmome dansoms beeldom homvondom uit zondom muzijm oemtomwand waarte n all bij absol grond nog horom kana bil zonsondomgan n ruisom rivoem wil tomug vomzoomt zij allom minoet oemt nemom vomband bil bij ovomledom momthoudom omkomle minutom wijlom griet vinkom-boems zwartslu raad toespraak waarna omkomle minutom oemt womd nomom raadsledom zatom moemdag daar noegdooming egbomt domstra trots publicatie noegdooming oems moem uit rome repomtoire heeft hem goed doem stem heeft oem

 • vomdwijnom als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom
 • bemomging alleboemals zulkom te nstelling n vomdwijnom oemhoed zelf zelf als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging
 • bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals mom intomsief zazom boeefomom bestaat bestaat juist binnom onbemomeglomhoed totale volmaak bemomging
 • maezumomrosma evomwoemt dan ontstaat als helema niet draait lomt vomdwijnom mom dan rust on bemomging zelf toom vrezom mom rust hoemst totale bestaat zelf
 • totale bestaat zelf daarom hebbom vomlan n lo sroemting n innomlome punt na streefd juist punt na streefd juist doem als doem activitoet als ware bestaat koon womkomlomhoed vastklampt dan volkomom bemomging volkomom bemomging als bemomging volkomom bemomging als zo meditoemt stroomt omomgie on mandomd bestoem
 • als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging

alleboemals zulkom oemomstelling n vomdwijnom oemhoed zelf plekjes spettomt nog relatieve vindom zekome wamshoed omvarom bemomzom zo womd ledom genoegdooming lemma vrouw datum ook luid belangrome rol dan inbrom n niet gro somepom oem mam uit mist havommond opdoemom lemma somrijft joemtslot familie kröllom möllom lawaoemvomdring n duistomn voms uithoekom mem landsomap mij ook afsomommt te n net zools mem zaklamp doet te n betoog bil invallom duistomn als womeld dood natoertomroenom spettomt elemomtaire kwalitoetsomvaring n als duistomn angst ruim zoem allomloem restom natoerlom nedomland bil on somondomhoed eldoms komt bil jaloomse toem jaar ledom sloemts kunnom hopom toom bekruipt mij bij zondagmiddag volstrek hulpom ruitom naumomloms zoemtbaar wordom loedse juridisome studomtom vomlan n oems haagse momtswinkoml oemt univomsitoetsstedom noegdooming deze vomlatom womeld lawaoem zinkom emmom om momtomsomap hoemst jaromlang fommdeze tromds altomnatieve sancties roemtsbesomomming moem zwa rs ontvouw plan intomnatoenale voetbalsomool voor middagoer minoet af kondigd organisatie momdstram om r dan dan maar lievom hatelom sorry tingfurore maak bil rond omristine m. brokom spie ls mam oog momdstram te n ipswoem omkomle nblikkom oemt tom homdomking james bul r foto makom oem oorvomdovom fommondomwomp uit wmatehall ondomzoek vomgadomtafel viel tomslot vombrak directeur zwij n vroeg heeft moem vijf minutom oemt nomom als tekom rouw om fommpolitijm

onzekome natoerlom inbrom n publijmomlom vaak hartstoomtelom om volgt kor spettomt hun hominnoming n oem elkaar probomom oem om diepe voomtom majestoetelome hoemzinnom beangstom n droeging stel ons sec volstrek resultaat dood momomt levom noegdooming minoet blijft uit ondom zoem drang somepom ons blaf volgd sug stieve vallom moml moem zulkom hu hoemst ’s noemts tom opdood zulkom oemtomgrond doemtom raak vomrast tot momom momldadom intreedt misdaadcijfoms vombetomom niet bur r somoksomoudomt moomt landom

 

Categorieën
Grafiek

face/t

face_t
dv 2007 – “face/t”

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

verkiezingsuitslagen

 1. MEEVAL
 2. VERVAL
 3. AFVAL
 4. MEERVAL
 5. TOEVAL
 6. INVAL
 7. BIJVAL
 8. OPVAL
 9. NEERVAL
 10. TONGVAL

 

MISVAL

 1. MEEVAL
 2. VERVAL
 3. AFVAL
 4. MEERVAL
 5. TOEVAL
 6. INVAL
 7. BIJVAL
 8. OPVAL
 9. NEERVAL
 10. TONGVAL

 

 • FEBRUARI NAT VULT SCHUUR EN KORENVAT (20%)
 • FEBRUARI REGEN IS DE LANDEMAN ZEGEN (3%)
 • IN FEBRUARI KLAGEN DE BOEREN HET MINST (63%)
 • FEBRUARI MIST, HOOI IN DE KIST (14%)

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

spam2007
dv 2007 – written spam

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

en wij

en wij lopen lopen wij niet

 1. oofdloos ?
 2. met de splijtnekken zeemzoeterig druipend van eigenzang?
 3. met de soeplepels choco-mousse schietend naar anderen?
 4. met de armen kruiselings gebonden op de kwabberende vetbuik ?

en wij hebben hebben wij niet
uitgesproken de neiging
(wilt u daar op de laatste rij
het licht effen uitknippen dank )

 1. te vergeten?
 2. te vergeten terwijl wij lopen?
 3. te vallen dus met onze liploze monden
  openbarstend op het beton van de vergroende straten
 4. waar het leven onbeschrijflijk mooi
  als een driemaster in stilte
  getekend uit het beeld schuift
  omkaderd zo lijkt het wel
  met de meest fijnzinnige krullen ooit
  vertoond in oost-indische inkt?
 1. niet?

waar de sneeuwbuien strijken & zinken
in het donker buiten met de vogels en
de kinderen neer, joelende, met de hond
opspattend in de gelige
postpakketten der straatlampzuilen

aldus voor eeuwen bezegelt
het pinkbeweginkje van de Ingezetene
het lot der bedrijven

 en wij ();

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

krabtiran
dv 2007 – “asemic dictator”

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

het verdelgen

stoelen weiden ramen flessen
plassen palen struiken wegen
takken raven huizen boxen
winkelstraten overwegen
het reklamezeulen

stokken blazen stoelen weiden
ramen vijvers beken bomen
slapen samen tuinen hokken
koeken auto’s  smeren

rode tractoren, voetbalvelden en
witte lichtbakkonijnen schieten
goed op met scheve bloemkolenbollen

 • driehonderdtwintig boeddhisten zitten te zazen
 • het lagermateriaal behoort tot de non-ferrometalen
 • de krukassen kreunen

de anderen kunnen ons niet deren
want komt er iets nee er komt niets
dus de anderen kunnen ons niet deren
want dat is het misschien, tel maar na:

 1. de jas stinkt. het weer zit niet mee.
 2. niest & het licht valt uit
 3. van de schrik de plaat hapert
 4. koeienprikkeldraad heeft het land aan
 5. regendruppelvluchtcorridors ontstaan aldus op het raam
 6. uit torsie & buiging samengesteld
 7. herkomstdislocatie, adem stokt
 8. tandwielen, riemschijven, hefbomen
 9. naar de volgende eeuw (i.t.t. de volgende)
 10. vanwege het wit bij ontstentenis, de pixelrijm (het behaloze blondje)

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

verdelgingstriomf
dv 2008 – “Venus after 40”

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek

klimaatverandering voor eenden

De vijver bevriest niet.
Is de eend dan blij? Neen.
De eend is in de vijver.

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

alla
‘cathy’ – dv2006-2017

waarom al die natuurdocumentaires contrair werken

Uw doordeweekse natuurdocumentaire zet aan tot projectie van menselijke gevoelens op dieren. De makers bedoelen het goed en willen de kijkers aanzetten om mee te leven met de bedreigde (schattige) diersoort.  Het basisprobleem is dat wij mensen onze leefomgeving verkloten en dus langzaam maar zeker en ook alsmaar sneller en efficiënter globale zelfmoord plegen. De planeet overleeft het wel (zo goed zijn we nu ook weer niet) en het leven zal zich wel op een of andere manier rijkelijk herstellen.
De goede bedoeling der documentairemakers strandt dan in een extorialisatie van het probleem. Er is een ‘zij’ die de planeet verkloot voor ‘de arme diertjes’.

De kijker zegt oei.
De kijker zegt ocharme.

De kijker rijdt naar de IKEA want de zitbank zit niet meer zoals vroeger. Er is geen ‘zij’. Er zijn geen ‘arme diertjes’. Er is enkel wij die onze nest verkloten. Allez, efkens toch nog.

 

Categorieën
Kathedraalse Leer kort lyriek Schoonschrift

NKdeE Letterkaartjes t

“NKdeE A6 Letterkaartje t”
dv2017 ink, pencil & bister on folded A5 paper (actual size =A6)
€10  – not a copy – original handmade unique piece of creative trash!
click mail to order

 

t

t is taal is teken en maakt er een kruis over. waarover? over alles: voortaan zijt gij betekent, met deze twee gekruiste stokken van de t en haar x-broertje, in naam van de tet en tsadeh wordt er u opgedragen alles van uw orale cultuur te vergeten want gij zijt deel nu van de geletterden gods, alleen die besnijdenis, dat houden we nog even, da’s een lekker sappig stukske afro-cultuur nog waarmee we u letterlijk kunnen inlijven in het leger des heils.
voorwaar, bij de tepels van tania: onder de t schuilt wereldwijd de wurgslang van de wreedheid,. dus ook de tederheid, het gebrek daaraan.

robberechts, de verguisde selfkicker der vlaamsche letteren droeg de TETH midden in zijn T⊗T, hij wist waarom, de rest was te laf om hem zelfs maar te lezen.

tafel: tafelblad, tafelbloem, tafeldans, tafeldoek, tafelrede, tafelspringer, tafelschuim

in deze neo-kathedraalse spreuk schuilt een hommage aan francis ponge, den illustere fransche pendelaar, de dappere scribent die zich naast de tijd der klassieken geboren wist en zich dan maar zelf de nodige discipline aanmat om de slappe lier toch ietwat gespannen te krijgen (lees er zijn essay over montaigne maar op na).

ponge schreef o.a. een boek over de zeep en ook een over de tafel, en wat voor een:  il faut le faire. dus hier vlug even het leven van een tafel in zeven samengestelde tonelen: het ontluiken, de bloei, de dans en het vallende doek van de rede, de springer van wanhoop, de rest van het schuim.

want een tafel is natuurlijk vooral ook geen tafel, het ding is geen ding, wij maken het ding door het verdingelijkt te zien. taal is techniek die stokken verpoot, van schijven hout bladen maakt en het nieuwe staan oplegt aan stukken dode boom opdat er getafeld kan worden door het tanige dier met de rottende tanden.

‘wie maakte er nu nog tafels van hout?’ hoor ik daar iemand uit de afwezig mompelende menigte vragen. alsof al die oliederivaten geen immens veel oudere bomen ter ikea-tafeltijd sommeren…

t-4

Creatief Afval getoond in blogposts met het label ‘te koop’ kan u kopen aan de vermelde prijs om de creatieve praktijk van Afhankelijk Auteur Dirk Vekemans te ondersteunen.

De werken worden na ontvangst van betaling gratis opgestuurd (naar een adres binnen de BENELUX) en zijn voorzien van een echtheidscertificaat PCAE 1.1.
Mail naar dirkvekemans_at_yahoo.com voor de afhandeling.

U kan het Afval na ontvangst zonder enige plichtplegingen op autonome wijze (verder) recycleren.

Bedankt alvast! Viert de Vrije Lyriek!

Categorieën
121 Manieren gedicht van de dag Grafiek lyriek

B48

B48

“Blossveldt 112- Herakleitos B48”
dv 2017 – ink & water color on paper, A4- €40
not a copy original handmade unique piece of creative trash!

 

 

Duid nu op de vingertop
die in de folie drukt
met rode stift het ijkpunt

aan, waar plaats & tijd precies
een uitspraak lang & voor
’t blijken der wetmatigheid

ruimschoots, denk je, gebrand op
ingebeeld applaus, vol-
doende in evenwicht zijn,

stoot dan fors door & spreek
tot het ontzette halfrond :

beoogt zo met name het
leven,
  buigt zich ter dood.

1994-2017, uit “123 Manieren om Herakleitos te lezen”

 

 

Categorieën
Grafiek kort lyriek Schoonschrift

Schoonschrift vraagteken

NKdeES_vraagteken

“NKdeE Schoonschrift vraagteken”
dv2017 ink & bister on paper, A5, €12 – gratis verzending!

in het schoonschrift vertoont het vraagteken vaak enige gelijkenis met een myope slang die checkt of ze haar punt nog bijheeft en en passant haar staart voor een lekkere brok aanziet. waarna zonder verdere vragen het punt eenzaam achterblijft.

in het nederlands is het vraagteken eerder een bevestigingsteken in die zin dat het haar zin afsluit met de bevestiging dat het wel degelijk een vraagzin was. dat wisten we immers al vanwege de inversie, maar bon, om zeker te zijn, è?
een vraag evenwel waar naar alle waarschijnlijkheid geen antwoord op verwacht werd. toch niet in wat voorheen ‘normaal’ schriftelijk taalgebruik was, maar wat nu eerder marginaal geworden is gezien het overheersende berichtende schrijven.

nu ja schrijven: eerder ‘duimen’, ‘trumpen’, ‘texten’, ‘tweeten’, ‘sms’en’ of ‘chatten’. daar is de primaire betekenis van het vraagteken dan ook niet dat de sowieso afwezige zin een vraag was, maar eerder ‘wazegde?’ , ‘dit snap ik niet ze’  of ‘wa hebde gij vòòr, vetzak?’

in ieder geval, wees gerust er werden niet alleen nog nooit zoveel boeken gepubliceerd als nu (yoga, kookboeken en reisgidsen) er werd ook nog nooit ofte nimmer zoveel geschreven als nu. toch?

geef nu toe: zouden we vroeger niet wild enthousiast geworden zijn bij het idee dat onze kinderen door middel van het schrift elkaar dag in dag uit het hof zouden maken? dat het dan over puber jef gaat die bea aan ’t sexten is met wat blabla erbij, tja, sè…

 

Creatief Afval getoond in blogposts met het label ‘te koop’ kan u kopen aan de vermelde prijs om de creatieve praktijk van Afhankelijk Auteur Dirk Vekemans te ondersteunen.

De werken worden na ontvangst van betaling gratis opgestuurd (naar een adres binnen de BENELUX) en zijn voorzien van een echtheidscertificaat PCAE 1.1.
Mail naar dirkvekemans_at_yahoo.com voor de afhandeling.

U kan het Afval na ontvangst zonder enige plichtplegingen op autonome wijze (verder) recycleren.

Bedankt alvast! Viert de Vrije Lyriek!

Categorieën
Grafiek Kathedraalse Leer lyriek Schoonschrift

NKdeE Letterkaartjes r