τοῦ δὲ λόγου τοῦδ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται

Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII, 132

transcription

tou de logou toud’ eontos aei axynetoi ginontai anthropoi, kai prosthen è akousai kai akousantes to proton. Ginonmenoon gar pantoon kata ton logon tonde apeiroisin eoikasi, peirmenoi kai epeoon kai ergoon toioutoon hokoioon ego diègeumai, kata fysin diaireoon hekaston kai frazoon hokoos echei. Tous de allous anthropous lanthanes hokosa ergerthentes poiousin, hokoosper hokosa heudontes epilanthanontai

cat

 • (i) De esta Verdad (Logos), por muy real que sea,
  siempre faltos de comprensión muéstranse los hombres,
  tanto antes de haberla oído como una vez qee la han oído.
  (ii)Porque aun cuando todas las cosas acaecen de conformidad con esta Verdad,
  compórtense ellos cual si fueran ignorantes cada vez que se ensayen
  ya sea en el hablar, ya en el obrar;
  (iii) Mientras que yo, por mi parte, explico tales palabras y cosas
  descomponiendo cada cual según su verdadera constitución,
  y luego mostrando cómo es.
  (iv) En cuanto a los demás hombres,
  tan poco se dan cuenta de cuanto están haciendo de despiertos
  como que olvidan cuanto hacen de dormidos. (MARCOVICH-ca)

čeština

 • Vůči řeči platné vždy nechápaví jsou lidé,
  jak předtím než ji slyšeli,
  tak poté, co uslyší prvně.
  Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,
  podobají se nezkušeným,
  když zakoušejí taková slova i díla,
  jak je já vykládám,
  když každé rozlišuji podle přirozenosti
  a ukazuji, jak se to s nimi má.
  Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí,
  tak jako zapomínají, co činí, když spí. (KRATOCHVIL)

deutsch

 • Für die Wort aber, ob es gleich ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie es vernommen noch sobald sie es vernommen. Alles geschiedt nach diesem Wort, und doch geberden sie sich wie die Unerfahrenen, so oft sie sich versuchen in solchen Worten und Werken, wie ich sie künde, ein jegliches nach seiner Natur auslegend und deutend, wie sich’s damit verhält. Die anderen Menschen wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe tun. (DIELS)
 • Diesem Logos gegenüber, der in Ewigkeit gilt, erweisen sich die Menschen als unverstehend gleichermaßen bevor sie davon hören wie nachdem sie bereits gehört haben1τὸ πρῶτον verstehe ich in demselben Sinne wie in Ilias 4,267; 6,489; 19,9 und 136: es markiert das entscheidende ‘erste’ Ereignis, aus dem sich das weitere ergibt – oder hier: ergeben sollte, denn die Wirkung bleibt paradoxer Weise aus.. Denn während alles gemäß diesem Logos vor sieb geht, sind sie doch wie solche die ihn nie erlebten, und leben doch in Worten und Werken solcher Art wie ich sie hier darlege, indem ich ein jegliches nach seiner Natur auseinanderlege und angebe wie es sich verhält; den andern Menschen aber bleibt alles was sie im Wachen tun ebenso unbewußt wie alles was im Schlaf ihrem Bewußtsein entfällt. (FRANKEL)

english

 • Though this Word is true evermore, yet men are as unable to understand it when they hear it for the first time as before they have heard it at all. For, though all things come to pass in accordance with this Word, men seem as if they had no experience of them, when they make trial of words and deeds such as I set forth, dividing each thing according to its kind and showing how it truly is. But other men know not what they are doing when awake, even as they forget what they do in sleep. (BURNET)
 • Although this account holds forever, men ever fail to comprehend, both before hearing it and once they have heard. Although all things come to pass in accordance with this account, men are like the untried when they try such words and works as I set forth, distinguishing each according to its nature and telling how it is. But other men are oblivious of what they do awake, just as they are forgetful of what they do asleep. [KAHN]
 • To this universal Reason which I unfold, although it always exists, men make themselves insensible, both before they have heard it and when they have heard it for the first time. For notwithstanding that all things happen according to this Reason, men act as though they had never had any experience in regard to it when they attempt such words and works as I am now relating, describing each thing according to its nature and explaining how it is ordered. And some men are as ignorant of what they do when awake as they are forgetful of what they do when asleep. (PATRICK)
 • The Law (of the universe) is as here explained; but men are always incapable of understanding it, both before they hear it, and when they have heard it for the first time. For though all things come into being in accordance with this Law, men seem as if they had never met with it, when they meet with words (theories) and actions (processes) such as I expound, separating each thing according to its nature and explaining how it is made. As for the rest of mankind, they are unaware of what they are doing after they wake, just as they forget what they did while asleep. (FREEMAN)
 • (i) Of this Truth, real as it is,
  men always prove to he uncomprehending,
  both before they have heard it and when once they have heard it;
  (ii) For, although all things come to pass in accordance with this Truth.
  men behave as if ignorant (or unexperienced) each time they undertake (or experience)
  either speech or deeds,
  (iii) whereas I, for my part, explain such words and things
  taking apart each of them according to its real constitution
  and then showing how it is;
  (iv) As for the rest of men,
  they remain unaware of what they do after they wake up
  just as they forget what they do while asleep. (MARCOVICH)
 • But although this logos exists forever humans fail to understand it both before they have listened to it and once they have listened. And indeed, although all /humans/ encounter this logos2Intentional syntactical ambiguity admits alternative translation: “although all things happen according to this logos”., they look like ignorant of it even when they try /to understand/ such words and deeds as those which I expound by dividing them according to nature and indicating how they are. As regards the rest of humanity, they do not realize what they are doing awaken, just as they are oblivious /-unconscious/ of what they are doing when they sleep. (LEBEDEV)

français

 • De ce discours, qui est toujours vrai, les hommes restent sans intelligence, avant de l’écouter comme du jour qu’ils l’ont écouté. Car, bien que tout arrive conformément à ce discours, c’est à des inexperts qu’ils ressemblent s’essayant à des paroles et à des actes tels que moi je les expose, divisant chaque chose selon sa nature et expliquant comment elle est. Quant aux autres hommes, ce qu’ils font éveillés leur échappe, tout comme leur échappe ce qu’ils oublient en dormant. (CONCHE)
 • Ce (τοῦ δὲ) verbe (λόγου), qui est (ἐόντος) vrai, est (γίγνονται) toujours (ἀεὶ) incompris (ἀξύνετοι) des hommes (ἄνθρωποι), soit avant (πρόσθεν) qu’ils (ἢ) ne l’entendent (ἀκοῦσαι), soit alors qu’ils (ἢ) l’entendent (ἀκούσαντες) pour la première fois (τὸ πρῶτον). Quoique (γὰρ) toutes choses (πάντων) se fassent (γινομένων) suivant (κατὰ) ce verbe (τὸν λόγον), ils ne semblent (ἐοίκασι) avoir (πειρώμενοι) aucune expérience (ἀπείροισιν) de paroles (ἐπέων) et de faits (ἔργων) tels que (ὁκοίων) je (ἐγὼ) les expose (διηγεῦμαι), distinguant (διαιρέων) leur nature (ἕκαστον κατὰ φύσιν) et (καὶ) disant (φράζων) comme (ὅκως) ils sont (ἔχει). Mais (δὲ) les (τοὺς) autres (ἄλλους) hommes (ἀνθρώπους) ne s’aperçoivent pas (λανθάνει) plus (ὁκόσα) de ce qu’ils font (ποιοῦσιν) étant éveillés (ἐγερθέντες), qu’ils (ὅκωσπερ) ne se souviennent (ἐπιλανθάνονται) de ce qu’ils (ὁκόσα) ont fait en dormant (εὕδοντες). (Burnet, traduit par Reymond)
 • De cette explication qui existe toujours, les hommes demeurent ignorants, à la fois avant de l’avoir entendue et après l’ avoir entendue pour la première fois. Car bien que toutes choses se produisent conformément à cette explication, ils sont comme des gens dépourvus d’ expérience, même lorsqu’ils s’essaient à des gestes ou à des paroles tels que moi je les rapporte, lorsque je définis chaque chose selon la nature et dis comment elle est; mais le reste des hommes échouent à comprendre ce qu’ils font éveillés, tout comme ils oublient ce qu’ils font durant leur sommeil (PRADEAU)

nederlands

 • Voor deze gedachtengang, ofschoon die altijd geldig is, blijken de mensen steeds weer vol onbegrip, zowel voordat zij ervan hebben gehoord als wanneer ze die voor het eerst horen. Want al verloopt ook alles volgens deze gedachtengang, toch lijken ze op onervarenen, ook al hebben zij ervaring met zulke woorden en werken, zoals ik die hier uiteenzet, waarbij ik elk ding naar zijn aard ontleed en te kennen geef hoe het is. Maar het ontgaat de andere mensen wat zij allemaal doen wanneer zij wakker zijn, zoals zij ook alles vergeten wat zij in hun slaap doen. (VERHOEVEN)
 • Tegenover de bij deze aangeboden, onveranderlijk geldige uitleg (logos) blijken alle mensen zonder begrip (voor de samenhang) te staan, zowel vóór ze hem horen als wanneer ze hem eenmaal gehoord hebben. Want niettegenstaande alles in overeenstemming met de hier geboden uitleg verloopt, lijken zij zonder ondervinding zodra zij zich wagen aan woorden en feiten van de soort die ik pleeg te behandelen, elk gegeven overeenkomstig zijn ware aard ontledend en aangevend, hoe het ermee gesteld is. Andere mensen echter ontgaat wat zij aan het doen zijn wanneer zij wakker zijn, net als wat zij in hun slaap niet meer weten. (MANSFELD)
 • Maar hoewel deze leer eeuwig waar is, blijkt hij voor mensen al even onbegrijpelijk voordat ze hem het eerst horen als daarna. Hoewel alles in overeenstemming met deze leer verloopt, lijken ze onwennig als ze kennis maken met het soort uitspraken en feiten die ik aanvoer als ik ieder ding ten gronde uitleg en verklaar hoe het is. Mijn medemensen weten niet wat ze in wakende toestand doen, zoals ook slapers niet beseffen wat ze doen. (CLAES)

русский

 • Но хотя это логос существует вечно люди оказываются непонимающими его и прежде, чем вслушаться в него, и вслушавшись однажды. Ибо хотя все /люди/ сталкиваются лицом к лицу с этим логосом125, они выглядят незнакомыми с ним даже когда пытаются понять такие слова и дела, о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они. Что же касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как они пребывают в забытьи о том, что делают во сне. (ГЕБЕДЕВ)

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.